ZHOUBNÉ NÁDORY ŽALUDKU V DATECH NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO REGISTRU ČESKÉ REPUBLIKY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 042

Autoři: MUDr. Jiří Novák; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Mgr. Denisa Malúšková

Východiska:

Z pohledu incidence a mortality představují zhoubné nádory (ZN) žaludku v celosvětovém měřítku stále velmi významnou skupinu malignit. Navzdory klesajícímu trendu incidence i mortality se ZN žaludku (vyloučíme-li nemelanomové ZN kůže) řadí u nás mezi 10 početně nejvýznamnějších zhoubných nádorových onemocnění.

Materiál a metody:

Z anonymizované databáze Národního onkologického registru (NOR) České republiky let 1977–2010 (celkem 1 864 609 záznamů) byly zpracovány záznamy týkající se ZN žaludku (dg. C16) – celkem 74 311 záznamů. Byl sledován vývoj incidence (absolutní hodnoty, hrubá incidence, ASR[w]) i mortality a věkově specifická incidence. Za vybraná časová období bylo analyzováno zastoupení hlavních morfologických typů, klinických stadií a podíl jednotlivých léčebných modalit primárního onemocnění. Incidence a mortalita ZN žaludku v ČR v mezinárodním kontextu byla porovnána s odhady IACR (Globocan, 2012).

Výsledky:

ZN žaludku v ČR tvoří v současnosti cca 4 % všech nádorových onemocnění a stejným procentem se podílejí na nádorové mortalitě. Hodnoty incidence i mortality vykazují v celém sledovaném období rovnoměrný a trvalý pokles u obou pohlaví (graf 1). Onemocnění bylo dia gnostikováno převážně v 6. a v 7. decenniu; průměrný věk u mužů 68 let, u žen 71 let, medián věku u mužů 69 let, u žen 74 let. Přes mírně se zvyšující podíl nižších klinických stadií bylo v celém sledovaném období až 40 % onemocnění dia gnostikováno ve IV. klinickém stadiu. Přehled léčebných modalit použitých u primárního onemocnění v období let 1994–2010 ukazuje klesající podíl operativy a postupný růst podílu chemoterapie, radioterapie i jiné (cílené) léčby (graf 2). V celosvětovém porovnání je incidence a mortalita ZN žaludku v ČR nižší, v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou hodnoty v pásmu vyššího průměru.

Závěr:

Na příkladu konkrétní nádorové topiky jsou demonstrovány možnosti využití Národního onkologického registru – k získání jedinečných a validních údajů onkologické epidemiologie i orientačních informací týkajících se hodnocení onkologické zdravotní péče.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014