Zkušenosti s operacemi pacientů léčených bevacizumabem.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 17. Varia

Číslo abstraktu: 156

Autoři: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková

   Úvod

   Zavedení biologické léčby do terapie pacientů s kolorektálním karcinomem znamenalo významný pokrok vpřed především ve zvýšení léčebné odpovědi ve 3 měsících a 3-6 měsíčním prodloužení disease free intervalu nebo doby do progrese. Již první studie však ukázaly na možnou souvislost terapie antiVEGF molekulami s rozvojem chirurgických i nechirurgických komplikací. To vede k určité obavě z operací u pacientů léčebných bevacizumabem. To může znamenat nevýhodu především vzhledem k tomu, že právě bevacizumab je součástí mnoha konverzních režimů systémové léčby. Tato práce by měla odpovědět na to, do jaké míry jsou tyto obavy opodstatněné v denní praxi mimo klinické studie.

   Materiál a metodika

   Zhodnocení výskytu komplikací gradovaných dle Dinda u pacientů operovaných pro metastatický i nemetastatický kolorektální karcinom ve FN Brno ve vztahu k předoperační terapii bevacizumabem v letech 2009-2011. Zahrnuto bylo 286 pacientů s resekčním zákrokem na rektu (96) a tračníku (190) pro kolorektální karcinom bez neoadjuvance bevacizumabem proti 9 pacientům operovaných po neoadjuvanci bevacizumabem. Dále 55 pacientů po resekci jaterních metastáz CRC bez neoadjuvance s bevacizumabem a dalších 6 pacientů resekovaných po neoadjuvanci s bevacizumabem. Statistické zpracování odpovídalo struktuře souboru a jeho velikosti, použita byla především chí-kvadrát statistika.

   Výsledky

   Komplikace vyžadující chirurgickou nebo jinou intervenci (Dindo alespoň III) se vyskytly u 8% pacientů po operaci tračníku a u 13,5 % pacientů po operaci rekta. Komplikace zahrnovaly pooperační krvácení, eventerace, dehiscence anastomóz, nitrobřišní absces. U pacientů operovaných akutně pro ileus nebo perforaci byly komplikace častější – z 28 pacientů s tumorem rekta operovaných akutně bylo 21 % komplikací a u 56 pacientů operovaných akutně pro tumor tračníku (nejčastěji sigma a colon ascendens) to bylo 12,5 %. U pacientů s karcinomem kolorekta bylo 33 % komplikací, nicméně všichni pacienti s komplikací byli operováni akutně během léčby bevacizumabem bez dodržení doporučeného 4-týdenního okna (nejméně 1 týden a nejdéle 15 dní po poslední dávce bevacizumabu). Pacienti operováni po léčbě bevacizumabem pro jaterní metastázy neměli vyšší výskyt jakýchkoliv komplikací, včetně krevních převodů, než pacienti operováni bez neoadjuvance bevacizumabem.

   Závěr

   Při dodržení doporučeného odkladu operace o 4-6 týdnů od poslední aplikace bevacizumabu není výskyt komplikací častější. Při nutnosti operovat v tomto intervalu je terapie bevacizumabem pouze jedním z mnoha rizikových faktorů. Výběrem vhodného typu výkonu lze minimalizovat vliv ostatních faktorů tak, aby frekvence a závažnost komplikací nepřevyšovala běžný průměr.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012