Zkušenosti se stanovením statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u obtížně vyšetřovatelných vzorků

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 014

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; MUDr. Vladimíra Koudeláková (Palková); RNDr. Božena Braunerová; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Mgr. Veronika Krejčí; Soňa Mlčochová

Amplifikace a/nebo nadměrná exprese genu Her-2/neu znamená u karcinomu prsu nepříznivou prognózu a je důvodem pro indikaci geneticky cílené léčby trastuzumabem (Herceptin). Výsledky mezinárodních studií ukazují, že část výsledků z lokálních laboratoří je falešně pozitivních či negativních. Z tohoto důvodu byla po vzoru jiných zemí za podpory zdravotních pojišťoven a firmy Roche založena v ČR 1. 7. 2002 Referenční laboratoř pro stanovení statusu Her-2/neu v Olomouci (RL). Zařazení Herceptinu do adjuvantního režimu vedlo ke zvýšení počtu vyšetřovaných vzorků, a tím i k rozšíření o dalších 5 referenčních pracovišť, jejichž úkolem je verifikovat status Her-2/neu u pacientek indikovaných k Herceptinu.

V rámci rutinní diagnostiky bylo v RL Olomouc k 1. 10. 2008 vyšetřeno 2 544 pacientek s karcinomem prsu. Ačkoliv větší část vzorků bylo možno vyšetřit metodou FISH, u části preparátů nebyla hybridizace opakovaně úspěšná či nebylo možno vzorky vyšetřit z důvodu nedostatečného množství nádorových buněk (5,31%). Příčinou špatné hybridizace může být například termizace tkáně před zpracováním, degradace preparátu nesprávným transportem před fixací anebo nevhodně zvolená či nestandardně provedená fixace preparátu. Z tohoto důvodu jsme navrhli a standardizovali metodu detekce statusu genu Her-2/neu pomocí real-time PCR. Zavedená duplexní real-time PCR umožňuje kvantitativní detekci Her-2/neu za použití referenčních genů. Jako referenční geny byly vybrány: dck, gcs1 a epn2, které se dle dostupných informací u karcinomu prsu neamplifikují. Metoda byla standardizována na sérii parafinových řezů o známém statusu genu Her-2/neu a zavedena v RL jako metoda detekce Her-2/neu, v případě selhání metody FISH. V současné době touto metodou bylo vyšetřeno již 77 pacientů, z nichž u 78% bylo vyšetření provedeno úspěšně.

Mezi obtížně vyšetřovatené případy patří i skupina vzorků, vykazujících polyzomii chromozomu 17 (CH17), detekovanou pomocí centromerické alfa-satelitní sondy. Numerické i strukturální aberace CH17 patří k nejčastějším cytogenetickým nálezům u karcinomu prsu a mají klinický význam v prognóze onemocnění. Vyšší počet kopií CH17 (polyzomie CH17) byl nalezen u 13,6% (345/2 544) případů, což odpovídá publikovaným údajům. Díky polyzomii CH17 není na základě FISH vyšetření k léčbě trastuzumabem (Herceptin) indikováno asi 5–7% procent pacientek, jelikož nesplní kritérium poměru počtu signálů Her-2/neu: CH17 > 2,0. Účinnost Herceptinové léčby nebyla dosud u pacientek s polyzomií CH17 dostatečně ověřena, avšak v České republice je na základě národního konsenzu tato terapie indikovaná i u polyzomických nádorů, pokud jsou současně imunohistochemicky vysoce pozitivní (imunohistochemicky 3+).

Paralelní hybridizací polyzomických nádorů s lokus specifickými sondami na krátké rameno CH17 jsme prokázali, že 58% původně polyzomických vzorků má pouze 2 kopie CH17. V některých případech docházelo k nespecifické hybridizaci centromerické sondy (CH17) i na centromery jiných chromozomů či v nádorových buňkách došlo ke komplexním přestavbám karyotypu, které zkreslují počet kopií chromozomu 17. Toto zjištění je klinicky významné, jelikož odlišení pravé polyzomie od nepravé zvyšuje procento pacientek indikovaných k léčbě trastuzumabem. Z tohoto důvodu tyto případy vyšetřujeme rovněž lokusově specifickou próbou, orientovanou na chromozomální oblast 17p11.2.

Smyslem referenčních laboratoří je mimo rutinní diagnostiku rovněž poskytnout metodologii, referenční materiály a konzultantský servis pro patology, cytogenetiky i onkology a poskytovat kvalitní výsledky vyšetření i u obtížně stanovitelných vzorků. Hlavním úkolem je podpora racionalizace cílené léčby.

Tato práce je podporována zdravotními pojišťovnami ČR a grantovými projekty MSM6198959216 a MPO 1H-PK/45. Zvláštní poděkování patří všem spolupracujícím klinickým i laboratorním pracovištím a našim pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008