ZKUŠENOSTI SE ZÁCHYTEM KARCINOMU PRSU ŽEN DO 40 LET Z AKREDITOVANÉHO MAMOGRAFICKÉHO CENTRA FEMMA, S.R.O., BRNO

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 173

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; K. Vašáková; MUDr. Hana Říčková

Východiska:

Screeningové mamografické vyšetření se od roku 2002 týká v ČR žen od 45 let věku. V našem sledování jsme se zaměřili na skupinu žen do 40 let věku, které přišly na mamografické vyšetření do Akreditovaného mamografického centra Femma, s.r.o, Brno, byl u nich zachycen karcinom prsní tkáně.

Materiál a metody:

Skupina 44 žen ve věku 20– 39 let, medián věku 35 let. Mezi zachycenými byly 3 kojící a 4 gravidní ženy (16 %). U 12 žen (27 %) byl v anamnéze nádor prsu nebo vaječníků v přímé rodině. 5 žen ze skupiny podstoupilo IVF (11,3 %). Zaměřili jsme se na rozsah a typ tumoru dle imunohistochemického profilu, čas od příznaků do vyšetření a od vyšetření do započetí léčby.

Výsledky:

Všechny pacientky byly zachyceny s klinickými příznaky, tj. hmatnou rezistencí v prsu. Medián času od zjištění nálezu pacientkou do dia gnózy byl 3 měsíce v rozpětí 1 měsíc až 1 rok, doma od mamografu do započetí léčby byla průměrně 3 týdny (1 týden až 6 měsíců). 16 (36,3 %) pacientek bylo zachyceno ve stadiu T1c, 13 (29 %) pacientek mělo tumor T2 a 2 pacientky T3, u 13 (29 %) pacientek byly pozitivní uzliny. 7 pacientek mělo luminal A intrinsic type (15,9 %), luminal B 14 (31,8 %), HER pozitivní typ mělo 13 (29 %) pacientek a 10 (22 %) bylo triplet-negativních.

Závěry:

V našem analyzovaném souboru jsme pozorovali záchyt agresivnějších karcinomů v ne úplně časných stadiích, vysoké je i procento N+ záchytu, stejně jak je udáván v literatuře. Zarážející je ale v našem sledování poměrně dlouhý interval od zjištění příznaků pacientkou do dia gnózy. Jeho délka souvisí nejen s postojem pacientky, ale i s horším povědomím o incidenci nádorů v mladém věku lékařské veřejnosti a pozdním odesláním k vyšetření mamografem nebo ultrazvukem. V našem zařízení jsme si na základě pozorovaných skutečností potvrdili oprávněnost našeho dlouholetého opatření, kdy pacientky s novým nálezem jsou objednány v akutním režimu.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014