ZMĚNA HORMONÁLNÍCH RECEPTORŮ U KOSTNÍ METASTÁZY KARCINOMU PRSU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XIII/ 281

Autoři: MUDr. Radim Grosman; doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.; MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

Hormonální receptory (HR) u karcinomu prsu patří mezi základní ukazatele povahy nádoru. Při metastazování dochází ke změně exprese receptorů u vzdálených metastáz, u metastatického postižení lokálních uzlin exprese zůstává stacionární. Vyhodnotili jsme bioptické vzorky 27 pacientek průměrně 36 měsíců (medián 30 měsíců) po operaci prsu a stanovili jsme expresi HR (progesteronových PgR a extrogenových ER) u primárního tumoru a kostní metastázy. Hodnota Karnofsky indexu při operaci metastázy byla průměrně 77 %. Statisticky významný pokles exprese u ER byl ve 12 případech (45 %), průměrná hodnota poklesu exprese byla 47 %. Ke zvýšení exprese u ER nedošlo. K poklesu exprese PgR došlo u 14 pacientek (51 %), u jedné pacientky (4 %), došlo ke vzestupu exprese o 20 %, průměrná hodnota poklesu byla 24 %. Pokles exprese HR u kostních metastáz při karcinomu prsu ukazuje na ztrátu hormonální kontroly nádorových buněk a dediferenciaci primárního nádoru. Vzhledem k tomu, že i u kostních metastáz byla potvrzena změna exprese HR, je vhodné bioptické vyšetření metastázy a zahájení cílené léčby včetně radikálního chirurgického ošetření metastázy.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015