ZMĚNY EXPRESE NÁDOROVĚ SUPRESIVNÍCH MIRNA JAKO DIAGNOSTICKÝ A PROGNOSTICKÝ MARKER U SPINOCELULÁRNÍCH KARCINOMŮ V OBLASTI HLAVY A KRKU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/194

Autoři: Mgr. Kristýna Hudcová; MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.; Mgr. Martina Raudenská, Ph.D.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující RNA s významnou funkcí v regulaci genové exprese na posttranskripční úrovni. Studie potvrdily, že miRNA jsou dobrým biomarkerem, protože jsou rezistentní ke štěpení ribonukleázami, vydrží bez trvalého poškození extrémní pH i teplotu a jejich distribuce v tkáních a tělních tekutinách se mění v závislosti na druhu, stupni a stadiu nemoci. V naší práci jsme se zaměřili na expresi miR-200b-5p, miR-29c-3p a miR-375-3p a pokusili se stanovit jejich diagnostický a prognostický význam ve spojení se spinocelulárními karcinomy v oblasti hlavy a krku (HNSCC). Námi studované miRNA mají předpokládaný nádorově supresivní charakter. Signální dráha TGF-ß/ZEB/miR-200 je zapojena do regulace epiteliálně-mezenchymální tranzice, miR-29c potlačuje migraci a invazivitu a miR-375 se podílí na supresi nádorové transformace u HPV-asociovaných HNSCC. Vzhledem k tomu, že nádorové buňky a histologicky normální tkáň v okolí nádoru sdílejí stejné mikroprostředí, mohou být tyto histologicky normální tkáně ovlivněny působky produkovanými nádorem. Parakrinní účinky faktorů produkovaných nádorem mohou narušit homeostázu okolní tkáně, což je doprovázeno zánětlivou reakcí a zvýšenou angiogenezí. Z těchto důvodů předpokládáme, že expresní vzorce histologicky normálních buněk sousedících s nádorem mohou mít prediktivní význam srovnatelný s expresními vzorci ve tkáni nádorové. Exprese tří kandidátních miRNA (miR-29c-3p, miR-200b-5p a miR-375-3p) u 20 histologicky ověřených tkání HNSCC a k nim přiléhající histologicky normální tkáně byla stanovena pomocí metody kvantitativní real-time PCR. Jako referenční kontrola sloužil housekeeping RNU44. Primární tkáň odvozená z HNSCC může být odlišena od histologicky normální tkáně k ní přiléhající na základě exprese miR-375-3p (senzitivita 87,5 %, specificita 65 %). Signifikantní pokles exprese miR-200b-5p byl pozorován ve tkáni přiléhající k nádoru u pacientů s pozitivitou uzlin. Nízká exprese miR-200b-5p a miR-29c-3p v nádorové tkáni byla asociována s vyšším gradingem nádoru. Analýza přežití pak prokázala, že nižší exprese miR- 29c-3p ve tkáni přiléhající k nádoru i ve tkáni nádorové je asociována s horší prognózou u HNSCC pacientů. MiR-375-3p by mohla představovat slibný dia­gnostický marker, ale není vhodným prognostickým markerem. Exprese miR-29c-3p v nádorové tkáni, ale i ve tkáni přiléhající k nádoru, naopak výrazně souvisí s prognózou HNSCC pacientů.

Práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického a aplikovaného výzkumu a vývoje 16-29835A a MUNI/A/1426/2015.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016