Změny spektra operací pro časná stadia karcinomu prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. II.Blok: Chirurgie

Číslo abstraktu: 010

Autoři: MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

V posledních letech, již před zavedením systematického screeningu jsme pozorovali postupný posun ve spektru operovaných nádorů prsu od převážně symptomatických, hmatných nádorů k nádorům menším a asymptomatickým. Tento trend se ještě zvýraznil po zavedení screeningových vyšetření. Rozhodli jsme se proto pokusit se objektivizovat přínos screeningových vyšetření prostým srovnáním operativy našeho chirurgického oddělení před a po zavedení mammologického screeningu. Ke srovnání jsme použili sestavu našich pacientek, operovaných pro karcinom prsu v letech 2001 a 2004, tedy v letech před a po zavedení screeningu. Ze souborů byly vyloučeny pouze pacientky, operované pro relabující onemocnění. V souborech byly sledovány hlavní prognostické faktory, tedy pT a pN klasifikace, grade, stav steroidních receptorů, HER2 a proliferace. V roce 2001 bylo primárně operováno pro mammární karcinom 316 pacientek, v roce 2004 pak 341 pacientek.
Jak vyplývá z grafu i z tabulky, je rozložení histologických typů velmi podobné a nevykazuje zásadní změny.
V těchto výsledcích již jasně vidíme zásadní zvýšení počtu pacientek s pT1 v neprospěch pacientek s pT2, tedy v zásadě splnění základního cíle mammárního screeningu. Počty pacientek operovaných pro pokročilejší stádia se zásadně nemění.

Ještě výraznější posuny kýženým směrem pak ukazuje graf 3, s připojením i pN klasifikace


Srovnání podle grade, jak ukazuje tabulka 3, je poměrně nepřehledné, posuny v procentech jsou z velké části způsobeny výrazným snížením počtu nestanovených grade. Vyhodnocení dalších prognostických faktorů jako stavu steroidních receptorů.HER2 a proliferace se ukázalo jako problematické kromě jiného pro změny ve způsobu stanovování, proto je prozatím neuvádíme.Z chirurgického hlediska považujeme za zajímavé i srovnání počtu oblačních a konzervativních výkonů. Procento konzervativních výkonů se nadále lehce zvyšuje, i když v posledních letech pozorujeme nárůst multicentrických forem.Jak ukazuje následující tabulka, poměrně zásadním způsobem se změnilo i spektrum výkonů v axilly, kde v současné době výrazně dominují sentinelové biopsie.


Závěr:
Naše srovnání potvrzuje náš empirický dojem o postupném zmenšování operovaných nádorů prsu a potvrzuje účinnost mammárního screeningu ve smyslu terapie časnějších forem nádorů prsu. Zda se tento pozitivní trend projeví i následném lepším přežívání pacientek nelze prozatím jednoznačně předpovídat, jakkoliv se o tom dá spekulovat. Jasný je však trend k postupnému zmenšování operačních zákroků jak na prsu, tak v axilly a tedy lze předpokládat výrazně nižší pooperační morbiditu.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006