Změny tepové frekvence a tlaku krve při převodu štěpu krvetvorných buněk. Vliv kryokonzervační látky dimethylsulfoxidu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 007p

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; MUDr. Martin Jakl; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Úvod: Jako kryokonzervace štěpu krvetvorných buněk se dnes nejčastěji používá dimethylsulfoxid (DMSO). Maximální doporučená denní dávka DMSO je 1 g/kg hmotnosti pacienta. Mezi nejčastější nežádoucí účinky DMSO patří flush obličeje, nauzea, zvracení, kašel, tachypnoe, změny krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF), většinou ve smyslu zvýšení. Může dojít i k rozvoji arytmií nebo srdečního selhání.
Cíl: Posouzení vlivu DMSO na TK a TF u pacientů transplantovaných na II. interní klinice – Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové v letech 2003 až 2005.
Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 153 pacientů, kteří podstoupili transplantaci krvetvorných buněk (TKB) pro hematologické onemocnění. V souboru bylo 80 mužů a 73 žen, průměrný věk činil 49,1 ±12,6 let (medián 51 let). V souboru bylo 42 (27,5%) pacientů léčených pro arteriální hypertenzi.
Ve 115 (75,2 %) případech se jednalo o autologní TKB, alogenní TKB byla provedena ve 38 (24,8%) případech. Ve 133 (86,9 %) případech byla použita kryokonzervace štěpu s použitím DMSO, ve 20 (13,1%) případech byl proveden přímý převod bez kryokonzervace (kontrolní skupina).
Systolický krevní tlak (STK), diastolický krevní tlak (DTK) a tepová frekvence (TF) byly u obou skupin měřeny bezprostředně před a po podání štěpu krvetvorných buněk.
Výsledky: Změny TK a TF při podání štěpu krvetvorných buněk s DMSO a bez DMSO jsou zobrazeny v tabulkách 1 a 2.

Ve skupině s použitím DMSO došlo ke statisticky významnému vzestupu STK a DTK. Vzestup TK byl více vyjádřen u pacientů s celkovou dávkou DMSO nad 0,8g/kg. U pacientů s dávkou DMSO nad 0,8 g/kg došlo ve většině případů k vzestupu TF, u pacientů s nižší dávkou DMSO docházelo spíše k poklesu TF. V kontrolní skupině bez použití DMSO nedošlo k významným změnám TK a TF.
Změny TK a TF se statisticky významně nelišily mezi skupinou pacientů léčených pro arteriální hypertenzi a ostatními pacienty.
Závěry: Naše výsledky ukazují, že podání štěpu krvetvorných buněk kryokonzervovaného pomocí DMSO vedlo ke statisticky významnému vzestupu STK a DTK. Změna TF nebyla statisticky významná. Změny TK a TF vykazovaly závislost na celkové dávce podaného DMSO.
Změny sledovaných parametrů byly zpravidla přechodné a asymptomatické a nevyžadovaly léčebnou intervenci. Mohou ale být příčinou komplikací, obzvláště u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním. Těmto pacientům by měla být věnována zvýšená pozornost a jejich stav před TKB dostatečně kompenzován. Množství DMSO ve štěpu je možné redukovat centrifugací před podáním. Tento postup ale vede ke ztrátě části krvetvorných buněk. Další možností je rozdělení převodu štěpu do více dní.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006