Zpřesnění statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu prsu s nestandardním výsledkem vyšetření FISH

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 056p

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; MUDr. Vladimíra Koudeláková (Palková); Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; RNDr. Božena Braunerová; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Mgr. Veronika Krejčí; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Amplifikace a/nebo nadměrná exprese genu Her-2/neu je u karcinomu prsu jednou ze základních podmínek pro indikaci geneticky cílené léčby trastuzumabem (Herceptin®). Z důvodů zpřesňování laboratorní diagnostiky byla po vzoru jiných zemí, za podpory zdravotních pojišťoven a firmy Roche, založena v ČR 1.7.2002 Referenční laboratoř pro stanovení statusu Her-2/neu v Olomouci (RL). Zařazení Herceptinu do adjuvantního režimu vedlo ke zvýšení počtu vyšetřovaných vzorků a tím i k rozšíření o dalších 5 referenčních pracovišť (Laboratoře prediktivní medicíny), jejichž úkolem je verifikovat status Her-2/neu u pacientek indikovaných k Herceptinu.

V rámci rutinní diagnostiky bylo v RL Olomouc k 1.1.2009 vyšetřeno 2818 pacientů s karcinomem prsu. Celkem 148 vzorků (5,25%) nebylo možno vyšetřit metodou FISH, především z důvodu nedostatečného množství nádorových buněk či jednotlivé buňky vykazovaly poškození, pravděpodobně degradací preparátu nesprávným transportem před fixací, nevhodně zvolenou či nestandardně provedenou fixací preparátu či termizací tkáně před zpracováním. Z tohoto důvodu jsme navrhli a standardizovali metodu detekce statusu genu Her-2/neu pomocí real-time PCR. Zavedená duplexní real-time PCR umožňuje kvantitativní detekci Her-2/neu za použití referenčních genů. Jako referenční geny byly vybrány: dek, gcsl a epn2, které dle dostupných informací u karcinomu prsu nebývají amphfikovány. Metoda byla standardizována na sérii parafinových řezů o známém statusu genu Her-2/neu a zavedena v RL jako doplňující vyšetření Her-2/neu, v případě selhání metody FISH. Touto metodou bylo v současné době vyšetřeno již 77 pacientů, z nichž u 78% bylo vyšetření provedeno úspěšně.

U 13,8% (368/2670) případů byl nalezen vyšší počet kopií chromozómu 17 (polyzomie CH17). Díky polyzomii CH17 není na základě FISH vyšetření k léčbě trastuzumabem (Herceptin®) indikováno asi 5-7% procent pacientek, jelikož nesplní kritérium poměru počtu signálů Her-2/neu : CH17 >2,20. Účinnost Herceptinové léčby nebyla dosud u pacientek s polyzomii CH17 dostatečně ověřena, avšak na základě konsensu je tato terapie indikovaná i u polyzomických nádorů, pokud jsou současně imunohistochemicky vysoce pozitivní (imunohistochemicky 3+).

Paralelní hybridizací polyzomických nádorů s lokus specifickými sondami na krátké rameno CH17 jsme prokázali, že 58% původně polyzomických vzorků má fyziologický počet (2 kopie) CH17. V některých případech docházelo k nespecifické hybridizací centromerické sondy (CH17) i na centromery jiných chromozómů či v nádorových buňkách došlo ke komplexním přestavbám karyotypu, které zkreslují počet kopií chromozómu 17. Toto zjištění je klinicky významné, jelikož odlišení pravé polyzomie od nepravé zvyšuje procento pacientek indikovaných k léčbě trastuzumabem. Na základě tohoto zjištění jsou v naší laboratoři všechny vzorky s podezřením napolyzomii chromozómu 17 (detekované centromerickou sondou) do vyšetřovány lokusově specifickou próbou orientovanou na chromozomální oblast 17pll.2.

Smyslem referenčních laboratoří je mimo rutinní diagnostiku poskytnout metodologii, referenční materiály a konzultantský servis pro patology, cytogenetiky i onkology a poskytovat kvalitní výsledky vyšetření i u obtížně stanovitelných vzorků. Hlavním úkolem je podpora racionalizace cílené léčby.


Poděkování.

Tato práce je podporována zdravotními pojišťovnami ČR a granty MSM6198959216 a LC07017. Zvláštní poděkování patří všem spolupracujícím klinickým i laboratorním pracovištím a našim pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009