Zvýšená expresia miR-21 a miR-221 v preeklamptických placentách tehotenských patológií

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p11

Autoři: Petr Vážan; MUDr. Iveta Švecová; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.

Preeklampsia je a multisystémové ochorenie s čiastočnou genetickou a imunologickou etiológiou; pri apoptóze sa predpokladá, že zohráva úlohu v rozvoji preeklampsí. MikroRNA sú malé nekódujúce molekuly, ktoré sa podieľajú na regulácii bunkových procesov, vrátane apoptózy. Z tohto dôvodu sme nadizajnovali 96-jamkovú reakčnú platničku pre analýzu 21 mikroRNA nanesených v duplikách, o ktorých je známe, že sa podieľajú na regulácii apoptózy a sú vysoko exprimované v placentárnom tkanive. Pre samotný experiment sme vybrali nasledovné druhy mikro RNA . Pro-apoptotické mikroRNA : mir-1, let-7c, let-7g, mir-200c, mir-143, mir-205, mir-122, mir-409-3p, mir-449, mir-708, mir-149, mir-204, mir-133. Anti-apoptotické mikroRNA : mir-214, mir-221, mir-222, a mikroRNA s pro-aj anti- -apoptotickou aktivitou mir-29a a mir-29c. Normalizáciu metódy sme uskutočnili voči RN U44 (endogénna kontrola). Vybrané druhy mikroRNA boli vyextrahované z placentárnych tkanív, získaných z preeklamptických a zdravých (kontrolných) pacientiek. Po špecifickej tzv. „stem-loop primer“ reverznej transkripcii, uskutočnenej v mikroskúmavkách, sme úspešne prepísané vzorky analyzovali na spomínaných reakčných platničkách a vyhodnotili pomocou Pfafflovho matematického modelu pre relatívnu kvantifikáciu pomocou RT PCR v podobe delta delta Ct algoritmu. Neprirodzená nadexpresia vybraných druhov miRNA bola overená pomocou TaqMan MikroRNA testu relatívnej kvantifikácie so štandardnými krivkami. Analýzy vybraných 21 mikroRNA odhalili zvýšenú expresiu pri týchto miRNA : mir-122, mir-21, mir-221, mir-29a, mir-29c a mir-449. Samotná validácia bola uskutočnená na 13-tich preeklamptických placentárnych vzorkách odobraných po pôrode a na 6-tich placentárnych vzorkách vrátane jednej referenčnej vzorky, získaných od pacientiek po normálnom fyziologickom pôrode. Zistili sme signifikantne zvýšenú expresiu mir-21 a mir-221 s p = 0,0055 (CI95 % s intervalom spoľahlivosti 25,2–123,47) a p = 0,0047 (CI95 % s intervalom spoľahlivosti 12,16–57,20). Aj keď je validácia na väčšom počte vzoriek určite potrebná, analýza miRNA deregulácie môže v neposlednom rade pomôcť pri identifikácii deregulovanej signalizácie v preeklamptických placentách pre detekciu nových biomarkerov.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014