ZVÝŠENÁ HLADINA CIRKULUJÍCÍCH MIR-378 A MIR-210 V SÉRU PACIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 184

Autoři: Mgr. Renata Héžová; Mgr. Robert Iliev; MUDr. Hana Mlčochová; Mgr. Táňa Macháčková, Ph.D.; MUDr. Michal Staník; MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; J. Doležal; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Východiska:

Renální karcinom (RCC) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvinného parenchymu a představuje přibližně 3% zhoubných nádorů dospělé populace. Renální karcinomy jsou většinou v časných stadiích asymptomatické, a ačkoli nejvhodnější léčbu představuje kurativní nefrektomie, až u 20–40% pacientů se vyvine rekurence onemocnění. Z urologických malignit dosahuje RCC nejvyšší letality. Naším cílem bylo identifikovat nové sérové biomarkery, které by mohly sloužit k diagnostice a časné detekci rekurence tohoto onemocnění.

Soubor pacientů a metody:

V první fázi jsme na souboru 15 sér pacientů s RCC a 12 sér zdravých kontrol provedli TaqMan low density array. Získané výsledky jsme validovali na souboru 200 sér RCC pacientů a 100 sér zdravých kontrol pomocí TaqMan Real Time expresních esejí. Následně jsme provedli analýzu vybraných miRNA ve 12 vzorcích plazmy pacientů RCC před nefrektomií, týden po nefrektomii a tři měsíce po nefrektomii.

Výsledky:

Na souboru séra 200 pacientů s RCC a 100 zdravých dárců jsme validovali vybrané miRNA. Expresní hladina miR-378 a miR-210 v séru pacientů s RCC byla signifikantně zvýšená oproti hladině v séru zdravých nenádorových kontrol (p < 0,0001; p < 0,0001). Analýza ROC (receiver operating characteristics) křivek potvrdila, že expresní hladiny sérových miR-378 a miR-210 mohou bý t vhodný mi biomarkery pro odlišení séra pacientů s RCC od séra zdravý ch nenádorových kontrol. Analytické parametry miR-378 (senzitivita 75,4%, specificita 75%) a miR-210 (senzitivita 47,7%, specificita 96%) prokázaly potenciál těchto miRNA odlišit sérum pacientů s RCC od séra zdravých nenádorový ch kontrol. Navíc kombinace těchto dvou miRNA (senzitivita 71,2%, specificita 91,9%) se ukázala bý t ještě silnějším diskriminačním nástrojem umožňujícím odlišit pacienty s RCC a zdravé kontroly. Také analýza párových sér pacientů s RCC před operací a po operaci ukázala signifikantní snížení hladiny miR-378 a miR-210 tři měsíce po operaci (p = 0,001, p = 0,001).

Závěr:

miR-378 a miR-210 se jeví jako vhodné biomarkery detekce RCC jak pro časný záchyt, tak pro sledování rekurence onemocnění po nefrektomii.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NT-13547-04/ 2012.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014