Zvýšená prevalence pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 100

Autoři: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.; Monika Antošová; MUDr. Jaroslava Barkmanová; D. Smutek; Doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.

Úvod
Vztah mezi karcinomem prsu a autoimunitními chorobami štítné žlázy není (ačkoliv je předmětem zájmu již řadu) dosud zcela objasněn. Předchozí studie ukázaly u žen s karcinomem prsu větší sonografický objem štítné žlázy [1,2], vyšší procento pozitivity tyreoidálních protilátek (proti tyreoidální peroxidáze 15,2-37,7 % podle různých studií [2, 3, 4, 5], proti tyreoglobulinu 15,2 % [6]) a zvýšené sérové koncentrace tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH) (10,3-19,7 % [6, 7]) oproti zdravým ženám. Rozsáhlá retrospektivní studie u 9520 žen s karcinomem prsu v Massachusetts General Hospital navíc ukázala lepší dlouhodobou prognózu přežití u žen s autoimunitní tyreoiditidou oproti ženám bez tyreopatie [8]. Podobné výsledky přinesly i další studie [9,10]. Nejnověji byl u tureckých žen s karcinomem prsu a autoimunitní tyreoiditidou pozorován menší rozsah postižení lymfatických uzlin, nižší stupeň angioinvaze a menší velikost tumoru než u žen bez tyreopatie [11].
Není však dosud k dispozici studie s dostatečným počtem subjektů, která by porovnáním s jiným onkologickým onemocněním dala odpověď na otázku, je-li zvýšená incidence pozitivity tyreoidálních protilátek a patologických hodnot TSH specifická pro karcinom prsu nebo se vyskytuje nespecificky i u jiných malignit (např. v rámci obecné aktivace imunitního systému u nádorového onemocnění).

Cíl
Primárním cílem práce bylo formou průřezové studie porovnat procento pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze (TPOAb), tyreoglobulinu (TgAb) a procento patologických hodnot tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH) a volného tyroxinu (FT4) v séru u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu u takového množství pacientek, které umožní použít k statistickému hodnocení rozdílů četností χ2 test.

Pacienti a metody
Do studie byl zařazeno celkem 165 věkově srovnatelných žen ze stejné geografické oblasti (Praha), z toho 93 žen s karcinomem prsu (průměrný věk 65 let) a 72 žen s kolorektálním karcinomem (průměrný věk 68 let). U každé pacientky byly metodou chemiluminiscence vyšetřeny sérové koncentrace TSH, FT4, TPOAg a TgAb. Za normální hodnoty byly považovány: TSH 0,5-3,5 mIU.l-1, FT4 9,8-23,1 pmol.l-1, TGBAb <60 kIU.l-1, TPOAb <60 kIU.l-1). Horní hranice „normálních“ hodnot pro TSH 3,5 mIU.l-1, byla stanovena na základě současných poznatků o subklinické hypotyreóze [12,13]. Výsledky byly hodnoceny statistickými testy (che2-test, Fisherův test, t-test, Mann-Whitney test, Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův pořadový korelační koeficient) s využitím statistického programu Sigmastat firmy Jandel Scientific.

Výsledky
Byla zjištěna signifikantně vyšší prevalence pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze (≥60 kIU.l-1) u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu (26,88 % vs. 12,50 %, p=0,038) (tabulka 1, graf 1). Prevalence pozitivity protilátek proti tyreoglobulinu a prevalence patologických hodnot TSH a FT4 v séru se u obou skupin pacientek nelišily (tabulka 1, graf 1). Podobně byly u žen s karcinomem prsu zjištěny signifikantně vyšší mediány sérových koncentrací protilátek proti tyreoidální peroxidáze oproti kolorektálnímu karcinomu (19,00 kIU.l-1 vs. 6,10 kIU.l-1, p=0,001), i když nevybočovaly z pásma normálních hodnot (tabulka 2).
Mediány sérových koncentrací protilátek proti tyreoglobulinu byly sice vyšší u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu (35,10 kIU.l-1 vs. 32,70 kIU.l-1, p=0,056), tento rozdíl byl však na hranici statistické významnosti (tabulka 2).
Mediány sérových koncentrací TSH a FT4 se v obou skupinách pacientek statisticky významně nelišily (tabulka 2).

Tabulka 1:
Procento patologických hodnot tyreoidálních parametrů u žen s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.


FT4: volný tyroxin, TSH: tyreostimulační hormon, TgAb: protilátky proti tyreoglobulinu, TPOAb: protilátky proti tyreoidální peroxidáze, p: hladina významnosti (2-test), n: počet vyšetřených, statisticky významné rozdíly jsou znázorněny tučně

Tabulka 2:
Parametry tyreoidální funkce a tyreoidální autoimunity v séru u pacientek s karcinomem prsu ve srovnání s kolorektálním karcinomem.FT4, TSH, TgAb, TPOAb, PRL: sérové koncentrace volného tyroxinu (pmol.l-1), tyreostimulačního hormonu (mIU.l-1), protilátek proti tyreoglobulinu (kIU.l-1), protilátek proti tyreoidální peroxidáze (kIU.l-1), vyjádřeno jako medián, dolní kvartil (25 %), horní kvartil (75 %), p: hladina významnosti (Mann-Whitney test), n: počet vyšetřených, statisticky významné rozdíly jsou znázorněny tučně

Graf 1
Procento patologických hodnot tyreoidálních parametrů u žen s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.FT4: volný tyroxin,
TSH: tyreostimulační hormon,
TgAb: protilátky proti tyreoglobulinu,
TPOAb: protilátky proti tyreoidální peroxidáze,
p: hladina významnosti (2-test), n: počet vyšetřených

Diskuze
Prevalence pozitivity tyreoidálních protilátek ve zdravé populaci je udáván asi 3,2-10,3 % [13,14,15]. Naše výsledky z roku 2004 na malém souboru pacientek ukázaly, že u kontrolní skupiny žen bez maligních a autoimunitních onemocnění (medián věku 70 let) je prevalence pozitivity protilátek proti tyreoglobulinu 10,2% a proti tyreoidální peroxidáze 12,3% a že mediány sérových koncentrací protilátek proti tyreoglobulinu jsou vyšší u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu a ženám bez malignit [16].
Naše nejnovější výsledky na větším souboru pacientek ukazují, že procento pozitivity i mediány sérových koncentrací protilátek proti tyreoidální peroxidáze jsou signifikantně vyšší u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu. Mediány sérových koncentrací protilátek proti tyreoglobulinu jsou sice u žen s karcinomem prsu mírně vyšší, tento rozdíl je však na hranici statistické významnosti.
Možný vztah chronické lymfocytární tyreoiditidy se subklinickou či manifestní hypotyreózou (a jejich léčbou levotyroxinem) k dlouhodobé prognóze žen s karcinomem prsu, který naznačily některé předchozí retrospektivní studie [8,9,10,11] bude v budoucnu předmětem našeho zájmu při prospektivním sledování souboru.

Závěr
Zvýšená prevalence pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze je specifická pro ženy s karcinomem prsu a nevyskytuje se u kolorektálního karcinomu.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR8130-3/2004.

Literatura
 1. Smyth P. P., Smith D. F., McDermott E. W., Murray M. J., Geraghty J. G., O’Higgins N. J.: A direct relationship between thyroid enlargement and breast cancer. J. Clin. Endocrinol. Metab. 81: 937-941, 1996.
 2. Shering S. G., Zbar A. P., Moriarty M., Mcdermott E. W., O’Higgins N. J., Smyth P. P.: Thyroid disorders and breast cancer. Eur. J. Cancer. Prev. 6: 504-506, 1996.
 3. Smyth P. P., Shering S. G., Kilbane M. T., Murray M. J., McDermot E. W., Smith D. F., O’Higgins N. J.: Serum thyroid peroxidase autoantibodies, thyroid volume, and outcome in breast cancer. J. Clin. Enocrinol. Metab..83: 2711-2716, 1998.
 4. Gogas J., Kouskos E., Tseleni-Balafouta S., Markopoulos C., Revenas K., Gogas G., Kostakis A.: Autoimmune thyroid disease in women with breast carcinoma. Eur. J. Surg. Oncol. 27: 626-630, 2001.
 5. Breast cancer in association with thyroid disorders. Breast. Cancer. Res. 5: 110-113, 2003.
 6. Jiskra J., Límanová Z., Barkmanová J., Smutek D., Friedmannová Z.: Autoimmune thyroid diseases in women with breast cancer and colorectal cancer. Physiol. Res. 53: 693-702, 2004.
 7. Límanová Z., Barkmanová J., Friedmanová Z.: The frequent incidence of thyropathies in women with breast carcinoma. Vnitr. Lek. 44: 76-82, 1998.
 8. Goldman M. B., Monson A. A., Maloof F.: Benign thyroid disease and risk of death from breast cancer. Oncology 49: 461-466, 1992.
 9. Smyth P. P., Shering S. G., Kilbane M. T., Murray M. J., McDermot E. W., Smith D. F., O’Higgins N. J.: Serum thyroid peroxidase autoantibodies, thyroid volume, and outcome in breast cancer. J. Clin. Enocrinol. Metab..83: 2711-2716, 1998.
 10. Shering S. G., Kilbane M. T., Smith D. F.: Thyroid autoimmunity – a positive prognostic factor in breast cancer. J. Endocrinol. 151: 106, 1997.
 11. The relationship between prognostic factors of breast cancer and thyroid disorders in Turkish women. J. Surg. Oncol. 87: 19-25, 2004.
 12. Dayan C. M., Saravan P., Bayly G.: Whose normal thyroid fuction is better – yours or mine? The Lancet, 2002, 3, p. 353-354.
 13. Kratzsch J, Fiedler GM, Leichtle A et al.: New reference intervals for thyrotropin and thyroid hormones based on national academy of clinical biochemistry critera and regular ultrasonography of the thyroid gland. Clinical Chemistry 51, 2005, No.8, in press.
 14. Jaeger C, Hathiagelaki E, Petzoldt R et al.: Comparative analysis of organ specific autoantibodies and celiac disease-associated antibodies in type 1 diabetic patients, their first degree relatives, and healthy control subjects. Diabetes Care, 2001, Vol 24, 1, p. 27-32.
 15. Tunc R, Gonen MS, Acbay O et al.: Autoimmune thyroiditis and anti-thyroid antibodies in primary Sjogren’s syndrome: a casecontrol study. Ann Rheum Dis, 2004, 63, p. 575-577.
 16. Jiskra J, Límanová Z, Barkmanová J, Smutek D, Friedmannová Z: Autoimmune thyroid diseases in women with Brest cancer and colorectal cancer. Physiol Res, 2004, 53: 693-702.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2005