Zvýšené markery karcinómu prsníka - a čo ďalej?

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 003

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Mgr. Erika Zámečníková

Předneseno pod názvem Zvýšené markery a čo ďalej?

ÚVOD

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii. Diagnostika tohto ochorenia sa vykonáva samovyšetrením, klinickým vyšetrením, zobrazovacími metódami, cytologickým a histologickým vyšetrením. Prežívanie žien s karcinómom prsníka je pomerne dobré, a preto je vysoká prevalencia žien s karcinómom prsníka. Dispenzarizácia žien s týmto ochorením je dlhodobá, po celý život. Recidívy karcinómu prsníka sa vyskytujú kdekoľvek v tele človeka a kedykoľvek. Recidívy bývajú lokálne (v prsníku- po prsník zachovávajúcom chirurgickom výkone, na koži hrudníka po mastektómii), regionálne (regionálne lymfatické uzliny prsníka) a vzdialené (všetky orgány, hlavne skelet, pľúca, pečeň, mozog). Najčastejšie recidívy vznikajú v priebehu dvoch až piatich rokov po určení diagnózy karcinómu prsníka, ale nie sú zriedkavé recidívy aj po mnohých rokoch.

MARKERY PRI CA MAMMAE

V dnešnej dobe nie je jednotný názor na časový interval dispenzarizácie a vyšetrovacie metódy u asymptomatických žien počas a po terapii karcinómu prsníka. Odporúčania sú rôzne počas tzv. intenzívneho až minimálneho spôsobu dispenzarizácie týchto žien. V niekoľkých štúdiách sa dokázalo, že oba spôsoby dispenzarizácie nemajú signifikantný rozdiel v mortalite. V praxi sa často vykonávajú dispenzarizácie žien po terapii karcinómu prsníka medzi týmito dvoma typmi dispenzarizácie. Dispenzarizácia u žien po karcinóme prsníka sa vykonáva: klinickým vyšetrením, pomocou zobrazovacích metód a laboratórnych metód. Intervaly medzi jednotlivými vyšetreniami klinickými, zobrazovacími metódami a laboratórnymi metódami sú rôzne. Jednou z laboratórnych metód, ktorá sa využíva pri dispenzarizácii žien s karcinómom prsníka je vyšetrenie markerov.

Medzi základné využívané markery v rámci diagnostiky karcinómu prsníka patrí CA 15-3 a CEA. V mnohých krajinách pridávajú k týmto dvom základným markerom aj iné markery (napr. v Amerike často používaný CA 27.29). Vyšetrenie krvi na markery CA 15-3, CEA sa u žien bez karcinómu prsníka neodporúča ako skríningová metóda. Vyšetrenie markerov sa často odporúča pri stanovení diagnózy karcinómu prsníka pred terapiou a potom ako pravidelné vyšetrenie v rôznych intervaloch v priebehu liečby a dispenzarizácie žien s karcinómom prsníka.

Pri zvýšených hodnotách markerov treba postupovať individuálne. Zvýšenie hodnôt markerov je ukazovateľom opätovnej aktivity nádorového ochorenia a indikáciou pre detekciu metastáz pomocou zobrazovacích metód. Zvýšené markery môžu byť predzvesťou neúčinnej terapie alebo vzniku recidívy.
Pri vyšetrení markerov vznikajú mnohé otázky:

  • Pri zvýšenej hodnote markeru pred terapiou karcinómu prsníka u asymtopatických žien je indikácia na zobrazovacie diagnostické metódy (okrem natívnej mamografie a ultrasonografie)?

  • Pri vzostupe markerov u asymtomatických žien počas, alebo po terapii karcinómu prsníka a negatívnom klinickom vyšetrení, vyšetrení natívnou mamografiou a/alebo ultrasonografiou sa indikuje vyšetrenie inými diagnostickými metódami (vyšetrenie CT hrudníka, abdomenu, malej panvy, gamagrafie skeletu, magnetickej rezonancie, pozitrónovej emisnej tomografie)?

  • V akých intervaloch opakovať vyšetrenie markerov?

  • Pri neustálom vzostupe markerov je indikácia na zmenu terapie?Po našich skúsenostiach je vyšetrenia treba indikovať individuálne a ev. podľa iných laboratórnych metód.

METÓDA

V Onkologickej prsníkovej ambulancii vykonávame v rámci dispenzarizácie žien s karcinómom prsníka klinické vyšetrenie, vyšetrenie krvného obrazu, základné biochemické parametre, markery, ultrasonografické vyšetrenie prsníkov a mamografické vyšetrenie v rôznych intervaloch. Využívame vyšetrenie markerov: CA 15-3, CEA a TPS.

Do našej štúdie sme retrospektívne zaradili 588 asymptomatických žien s karcinómom prsníka počas terapie a v dispenzarizácii. Zistili sme počet žien so stúpajúcim markerom /markermi CA 15-3, TPS, CEA a počet žien s kolísavými hodnotami a/alebo s normálnymi hodnotami markerov. ženy so stúpajúcimi markermi mali vyšetrenie CT hrudníka, abdomenu, malej panvy a/alebo gamagrafiu skletu a/alebo vyšetrenie pozitrónovou tomografiou a/alebo biopsiu kosti, za účelom pátrania po metastáze ochorenia. V korelácii s týmito vyšetreniami sme štatisticky vypočítali senzitivitu a špecificitu vyšetrenia markerov CEA, TPS, a CA l5-3 s rôznymi formami metastáz.

VÝSLEDKY

V retrospektívnom súbore sme zisťovali u 588 asymptomatických žien s karcinómom prsníka zvýšené markery CA 15-3, CEA a TPS. ženy s karcinómom prsníka boli najčastejšie v II. štádiu ochorenia v percentuálnom podiele podľa štádia ochorenia (tab. č.1)

ženy v súbore boli rozdelené na dve podskupiny, podskupinu 427 žien bez recidívy karcinómu prsníka a druhú podskupinu 161 žien s recidívami karcinómu prsníka. Aritmetický priemer vyšetrených žien s karcinómom prsníka bol 56,2 rokov života ženy, s recidívou karcinómu prsníka bol 55,4 .
ženy s karcinómom prsníka po ročnom sledovaní s normálnymi hodnotami markerov sme zaradili do štúdie ako ženy bez recidívy ochorenia. V našom súbore ich bolo 391 žien. 36 žien malo stúpajúce markery bez dôkazu recidívy ochorenia. Zo 161 žien s recidívami karcinómu prsníka malo zvýšené markery 103 žien a 58 žien malo negatívne markery (tab. č.2)

Vypočítali sme základné štatistické hodnoty v našom súbore:
  • Senzitivita markerov pre lokálne, lokoregionálne a vzdialené metastázy 64%

  • Špecificita 91,6%

  • Celková efektivita 84%.

ZÁVER

Vyšetrenie markerov počas terapie a počas dispenzarizácie asymtopatických žien s karcinómom prsníka má svoje opodstatnenie pre svoju vysokú efektivitu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008