Zvyšování kvality a efektivity práce díky radioterapeutickým informačním systémům (RT IS).

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 032

Autoři: Pavel Tobiáš; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; Mgr. David Gremlica; T. Hudínková; RNDr. Ivo Přidal, CSc.

   Radioterapie prodělala v posledních letech značný rozvoj od 2D přes 3D radioterapii, modulaci intenzity (IMRT) svazku až po radioterapii řízenou obrazem (IGRT), stereotaktickou radioterapii a radiochirurgii. V uplynulých dvou desetiletích se začaly zavádět a zdokonalovat klinické informační systémy (KIS), které zvyšují dostupnost všech relevantních klinických dat. Paralelně docházelo k velmi revolučnímu vývoji na poli zobrazovacích metod. Moderní CT přístroje, magnetická rezonance a pozitronová emisní tomografie (PET CT) poskytují množství zásadních informací, které lze využít při plánování a optimalizaci léčby zářením.

   Velké objemy informací, které v současné době máme k dispozici vyžadují systémové uspořádání, aby bylo možné jejich využití k navržení a realizaci optimálního plánu léčby. Zpracování dat v radioterapii je komplexní a víceúrovňové. Základní struktura dat ze zobrazovacích metod je v průběhu plánování radioterapie doplňována řadou dalších údajů – zakreslení cílových objemu, rizikových struktur, uspořádání vstupních polí, izodózní plány s distribucí dávky· a následně archivována ve formátu DICOM RT. V systému musí být dostupná data charakterizující ozařovací techniku, relevantní klinické informace, plány léčby a jejich případné změny. Systém musí rovněž umožňovat, v případě významné změny anatomických poměrů, provedení nové série CT (MR) snímků a vytvoření nového ozařovacího plánu nebo jeho modifikaci – adaptivní radioterapie.

   Radioterapie je komplexním procesem, na kterém se podílí řada odborníků různých specializací – lékaři, fyzici, radiologičtí asistenti, technici, sestry. V běžné praxi je nutné jednoznačně definovat pracovní postupy pro jednotlivé fáze přípravy léčby, vlastní radioterapie a poléčebného sledování. Současné informační technologie umožňují uspořádat a řídit pracovní postupy tak, aby každý člen týmu v okamžiku provádění požadovaného úkonu měl on-line přístup k všem potřebným informacím. Zároveň diferenciace přístupových práv umožňuje provádění pouze těch úkonů, které jsou v kompetenci konkrétního pracovníka. Léčebné využití záření musí být prováděno v souladu z řadou zákonných norem. Každé pracoviště musí mít vypracován systém zabezpečení jakosti a na něj navazující místní radiologické standardy popisující praktické postupy a požadovanou dokumentaci pro jednotlivé klinické situace. Z dokumentace musí být zřejmé, které jednotlivé kroky v procesu přípravy radioterapie (např. analýza klinických dat, analýza dat ze zobrazovacích metod, prostředky použité pro zajištění stabilní a reprodukovatelné polohy nemocného, zakreslení objemu a rizikových struktur, zhodnocení distribuce dávky, schválení definitivní verze plánu, fyzikální ověření plánu), v průběhu vlastního ozařování (dokumentace vlastního ozáření, in vivo dozimetrie, korekce polohy pacienta, sledování toxicity) a během poléčebného sledování byly provedeny, kdo a kdy je provedl. Vše by mělo být podřízeno prospěchu pacienta, minimalizace rizika radiologické události a minimalizace rizika forenzních dopadu.

Současné informační technologie usnadňují a optimalizují využití všech dostupných dat, zkvalitňují organizaci práce a přímo se podílí na zvýšení výkonnosti pracoviště a tím pomáhají při zabezpečení kvality léčby.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012