ZVYŠUJE METABOLICKÝ SYNDROM RIZIKO VZNIKU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU?

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/147

Autoři: MUDr. Tomáš Grega; Mgr. Ondřej Ngo; as.MUDr. Gabriela Vojtěchová; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek

Úvod:

Epidemiologické studie poskytují důkazy o signifikantní asociaci mezi metabolickým syndromem a rizikem kolorektálního karcinomu (KRK). Nicméně chybí jasné informace o vztahu mezi výskytem metabolického syndromu a kolorektálního adenomu. Tento vztah je velice důležitý zejména ve screeningu KRK, kdy časná identifikace adenomu a jeho odstranění vede k redukci incidence sporadického KRK.

Cíl:

Porovnat výskyt kolorektální neoplazie (adenom, pokročilý adenom, karcinom) mezi jedinci s vysokým metabolickým rizikem (přítomnost diabetes mellitus 2. typu (DM2)), a/nebo kardiovaskulárního rizika (SCORE≥ 10 %) a jedinci bez metabolického rizika.

Metodika:

Multicentrická prospektivní studie probíhala od ledna 2012 do prosince 2015. Všichni jedinci (ve věku 45-75 let) splňovali podmínku „screeningové" populace (asymptomatičtí, bez rodinné či osobní anamézy kolorektální neoplazie) a byli vyšetřeni kolonoskopicky (screeningová nebo TOKS pozitivní kolonoskopie) v rámci Národního screeningového programu. Všichni účastníci podstoupili krevní biochemické testy a vyplnili dotazník týkající se životního stylu.

Výsledky:

Do studie bylo zařazeno celkem 2 071 jedinců (průměrný věk 60 let; muži 57 %). Kompletní data byla zpracována a postoupena do další analýzy u 1 500 jedinců; 726 jedinců (494 mužů, 68 %) bylo zařazeno do cílové skupiny (vysoké metabolické riziko) a 774 jedinců (353 mužů, 46 %) do kontrolní skupiny (bez metabolického rizika). V cílové skupině byla vyšší prevalence adenomů (48 %; 95% CI 44-51 %) oproti kontrolní skupině (35 %; 95% CI 32-38 %); OR 1,2; p = 0,179. U pokročilých adenomů byla zachycena statisticky významně vyšší prevalence v cílové skupině (18 %; 95% CI 15-21 %) v porovnání s kontrolní skupinou (9 %; 95% CI 7-11 %); OR 1,8; p = 0,002. Nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly v prevalenci karcinomů. Nejvyšší prevalence pokročilých adenomů byla ve skupině pacientů, u kterých bylo pouze vyšší SCORE ≥ 10 % (22 %) oproti dalším skupinám (pouze DM2, 11 %; DM2 a SCORE ≥ 10 %, 16 %) - byl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl pouze ve srovnání se skupinou DM2 (p = 0,036). Nejvyšší výskyt pokročilých adenomů byl ve věkové skupině 65-75 let. Dle těchto výsledků je nejvíce riziková skupina jedinců ve věku 65-75 let se SCORE ≥ 10 %.

Závěr:

U osob s vyšším metabolickým rizikem bylo prokázáno signifikantně vyšší riziko vzniku pokročilých adenomů. Individualizovaný screening by měl být cílen na jedince ve věku 65-75 let se SCORE ≥ 10 %. Ideálně ve formě jednostupňového screeningu založeném na screeningové kolonoskopii jako jediné metodě.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016