Zápis z jednání druhého panelu expertů 7.3.2014

Druhý  Panel expertů věnovaný problematice léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu se konal 7.3. 2014 v hotelu Clarion v Praze. Kromě členů výboru České onkologické společnosti (ČOS) Jana Evangelisty Purkyně v čele s předsedou společnosti, prof. Vorlíčkem, zástupců plátců, Státního ústavu pro kontrolu léčiv se tohoto setkání zúčastnily i dvě pacientky, u kterých byla stanovena diagnosa metastatického HER-2 pozitivního karcinomu prsu. Předmětem tohoto setkání byl trastuzumab emtansin (T-DM1; Kadcyla), nová molekula v léčbě HER-2 pozitivního karcinomu prsu.

V úvodu účastníky přivítal prof. Vorlíček, předseda ČOS. Následovala přednáška docentky Tesařové, nazvaná "Metastatický karcinom prsu - mýty a realita". V této přednášce doc. Tesařová uvedla termín  "neviditelné ženy" charakterizující ženy s metastatickým karcinomem prsu, mají závažně onemocnění, ale nikdo to na nich nepozná "denně je potkáváme, na ulici, v tramvaji, v parku, s nákupní taškou, notebookem nebo kočárkem. Vypadají jako všechny ostatní ženy, takže je vlastně „nevidíme“( proto neviditelné ženy) . Přesto si jejich život  nedovedeme  vůbec představit.  Žijí totiž dlouhodobě s nevyléčitelnou nemocí. Mají metastatický karcinom prsu. Takové ženy se přitom starají o své děti, manžela, často i pracují ,  řeší každodenní ženské povinnosti, a to  s neustálou hrozbou Damoklova meče , smrti v důsledku karcinomu prsu, nad hlavou" .

Následovala přednáška prof. Melichara "Trastuzumab emtansin v léčbě metastatického karcinomu prsu", ve které uvedl základní data o trastuzumab emtansinu a zejména shrnul výsledky studie EMILIA, ve které bylo prokázáno statisticky i klinicky významné prodloužení doby do progrese i celkového přežití u nemocných s HER-2 pozitivním karcinomem prsu po selhání předchozí léčby trastuzumabem. Byla zdůrazněna naléhavá potřeba zavést tento léčebný režim do vyšších linií léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu. Prof. Melicharem byla následně prezentována i kazuistika pacientky léčené trastuzumab emtansinem v klinické studii.

Odbornou část uzavřela přednáška doc. Duška na téma predikce počtu léčených pacientek, ze které vyplynuly odhady počtu pacientek na léčbu, ve vyšší linii 116 pacientek a  první linii po rychlé progresi během adjuvantní léčby přibližně 16 pacientek.

Vrcholným okamžikem panelu bylo vystoupení  dvou "neviditelných žen", pacientek s HER-2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu.

Paní Jana Provazníková, pacientka léčená Kadcylou ve studii (kazuistika jejího případu byla presentována prof. Melicharem) uvedla: "tato léčba se nadá srovnat s moji předchozí léčbou (pozn. kombinace chemoterapie a trastuzumabu v adjuvantní indikaci), kdy jsem byla po léčbě  2-3 dny velmi unavená, nebylo mně dobře, vypadaly mně vlasy, nemohla jsem naplno pracovat". Její osobní zkušenosti se současnou léčbou ve studii charakterizovala jako nesrovnatelně lepší kvalitu života, chodí do práce (pracuje jako zdravotní sestra), pořídila si malou chatu a zahrádku na které ráda pracuji, nevypadaly vlasy, a jen jednou za tři týdny si zajedu na "živou vodu" do Olomouce. "Jsem ráda, že jsem se rozhodla být léčena ve studii" uvedla paní  Provazníková.

Mgr. Králová, pacientka doc. Tesařové, léčena trastuzumabem, zpočátku v kombinaci s chemoterapií, pro metastatický karcinom prsu který se manifestoval v souvislosti s třetím těhotenstvím, je již 5 let v kompletní remisi. Mgr. Králová uvedla, že ví, že přestože je v současné době v remisi, visí nad ní stále "Damoklův meč" návratu choroby, progrese, ví, že je tady účinná léčba, ptá se kdy bude dostupná pro pacientky v České republice věří, doufá a říká: "je pro mě velmi důležité, že vím, že mám další šanci ,že nemusím ještě doma dělat "pořádek" (má 3 děti, nejmladšímu je 5 let, s diagnosou metastatického karcinomu prsu přišla, jak sama uvádí, domů z porodnice, svůj osud bere s obdivuhodným nadhledem, nicméně další naděje jí dává ohromnou sílu.

Tato vystoupení všichni přítomni  sledovali s absolutní pozorností.  Dr. Miková z VZP okomentovala jejich příspěvek velmi pozitivně,s tím, že si váží jejich odvahy a vstřícnosti podělit se před takovým auditoriem o své pocity, zkušenosti, obavy .

Přínosem tohoto setkání bezesporu bylo, že se sešli všechny zainteresované strany. Důležitá byla zejména přítomnost těch, kterých se tento problém nejvíce týká, pacientek. V diskusi bylo opakovaně zdůrazněno, že pacientky s metastatickým onemocněním žijí  díky léčbě dlouho, mají chronické onemocnění, nejsou to ženy nad hrobem, ale hrdé ženy s odvahou a chutí k boji s nemocí. Vědí že je tu nová léčba, chtějí ji, doufají v ni, a ptají se celého fóra, kdy bude dostupná v České republice. Byly diskutovány i praktické otázky dostupnosti této léčby. Dr. Vášová, zástupce výrobce, která se jako pozorovatel setkání zúčastnila, potvrdila ochotu výrobce se podílet na dohodách typu risk-sharing, které by umožnily dostupnost léku.

   

Klíčová slova
HER2