Klinické hodnocení fáze 3 s přípravkem pembrolizumab (MK-3475) v první linii léčby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ)

Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek Pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou+5-Fluorouracilem oproti kombinaci placebo+cisplatina+5-Fluorouracil jako léčbu první volby u subjektů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) v pokročilém stádiu.

MK-3475 (Keynote 062)

MK-3475 (pembrolizumab) je silnou a vysoce selektivní humanizovanou monoklonální protilátkou, navrženou k přímé blokádě interakcí mezi PD-1 a jeho ligandy PD-L1 a PD-L2. Tato blokáda zvyšuje funkční aktivitu cílových lymfocytů, aby napomohla regresi tumoru a konečné imunitní rejekci. MK-3475 se podává jako IV infuze po dobu 30min. každé 3 týdny.

Studijní léčba

v poměru 1:1:1
Nezaslepené rameno A: pembrolizumab v dávce 200 mg jednou za 3 týdny
Zaslepené rameno B: pembrolizumab v dávce 200 mg + cisplatina v dávce 80 mg/m2 + 5-denní infuze 5-FU v dávce 800 mg/m2 jednou za 3 týdny
Zaslepené rameno C: placebo + cisplatina v dávce 80 mg/m2 + 5-denní infuze 5-FU v dávce 800 mg/m2 jednou za 3 týdny

Indikace

Pacienti starší 18 let s metastatickým nebo neresekovatelným adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) v pokročilém stádiu (Stage IV), bez předešlé léčby

Hlavní zařazovací kritéria

• histologicky nebo cytologicky potvrzená diagnóza lokálně pokročilého nebo metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo GEJ
• HER2/neu negativita a PD-L1 pozitivita
• měřitelné onemocnění na základě kritérií RECIST 1.1
• ECOG výkonnostní statut 0 nebo 1

Hlavní vyřazovací kritéria

• karcinom dlaždicových buněk nebo nediferenciovaný karcinom žaludku
• předchozí léčba lokálně pokročilého nebo metastázujícího karcinomu žaludku/GEJ
• předchozí léčba protilátkami anti PD-1, PD-L1 nebo PD-L2

Pacienty je možné doporučit do následujících výzkumných center:

• MUDr. Radka Obermannová, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
• Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
• MUDr. Adam Wendrinski, Nemocnice Nový Jičín a.s., Člen skupiny Agel, Oddělení radioterapie a onkologie, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
• Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD., Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59
• Prim. MUDr. Eugen Kubala, FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
• MUDr. Tomáš Svoboda PhD., FN Plzeň Onkologická a radioterapeutická klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín

Studie v databázi SÚKL