blinatumomab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Blinatumomab je specificky upravená protilátka, která se specificky váže současně na antigen CD19 na povrchu B-lymfocytů a odvozených nádorů a současně na antigen CD3 na povrchu T-lymfocytů. Tak je spuštěna imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC) i v případě, že by imunitní systém jinak na nádor nereagoval. Imunitní reakcí jsou CD19-pozitivní buňky ničeny.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Kontinuální nitrožilní infúze trvající celkem 28 dní, další cyklus v odstupu 2 týdny.
  • Premedikace: doručuje se podání dexametazonu a antipyretika. Při postižení CNS (mozku a míchy) se doporučuje každý cyklus zahájit za hospitalizace.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Blinatumomab má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může se vyskytnout zmatenost a dezorientace, poruchy koordinace a rovnováhy, riziko epileptických záchvatů a poruch vědomí. Vzhledem k tomu pacienti nesmějí řídit, pracovat v rizikovém povolání nebo provádět aktivity jako je řízení či obsluha těžkých nebo potenciálně nebezpečných strojů po dobu podávání blinatumomabu.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).