dasatinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky, jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk, apoptóza a další vlastnosti. Dasatinib blokuje některé proteinové kinázy včetně kinázy BCR-ABL, která je specifická pro některé typy leukémií, a blokuje tak růst a dělení buněk

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě, polykají se celé (nedrtit, nepůlit).
  • Možno užívat s jídlem

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou například závratě nebo neostré vidění. Proto se při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů doporučuje opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.