imatinib mesylát (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky, jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk a další vlastnosti. Imatinib blokuje některé proteinové kinázy včetně kinázy BCR-ABL. Bez prorůstové signalizace přestává buňka růst a aktivuje mechanismus apoptózy (buněčné smrti)

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tvrdé tobolky podávané ústy, jednou (až dvakrát) denně dlouhodobě.
  • Užívá se spolu s jídlem a zapíjí se sklenicí vody k omezení dráždění sliznice

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě, rozmazané vidění nebo somnolence. Proto se při řízení nebo obsluze strojů doporučuje zvýšená opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).