inotuzumab ozogamicin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky (konjugáty protilátka-cytostatikum)

Mechanismus účinku léku

  • Inotuzumab ozogamicin je spojení (konjugát) monoklonální protilátky s účinným cytostatikem. Protilátka se váže na antigen CD22 na povrchu nádorové buňky, následně je antigen CD22 s navázaným inotuzumabem ozogamicinem internalizován ("spolknut") do nitra buňky, kde je buněčnými enzymy z komplexu uvolněno cytostatikum N-acetyl-gama-kalicheamicin. Toto cytostatikum poškozuje DNA (zlomy obou řetězců), tím blokuje dělení buňky a navozuje její smrt. Dokud je cytostatikum vázáno na protilátku, je zcela neúčinné lék tak cíleně působí pouze na buňky s antigenem CD30 na povrchu.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 60 minut podává se týdně.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti mohou během léčby přípravkem pociťovat únavu. Proto se při řízení nebo obsluze strojů doporučuje opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).