ALK (kináza anaplastického lymfomu)

ALK je gen buněčného receptoru, který přijímá vnější signály a předává je dále do buňky. Význam má především pro vývoj a funkci nervového systému. Při dělení buňky může dojít k přesunu části DNA na jiné místo chromozómu. Pokud se takto vedle ALK dostane jiný specifický gen, vzniká fúzní gen a na jeho podkladě fúzní bílkovina, která je trvale aktivní a stimuluje buňku k růstu, což vede k maligní transformaci.

Fúzní gen označovaný NPM-ALK je přítomen v buňkách velkobuněčného anaplastického lymfomu, ve 3-5 % karcinomů plic (NSCLC) je fúzní gen EML4-ALK.

Přítomnost fúzního genu / bílkoviny se označuje jako ALK-pozitivita, průkaz ALK-pozitivity je podmínkou pro léčbu specifickými inhibitory proteinových kináz, k nimž patří alektinib, brigatinib, ceritinib, krizotinib nebo lorlatinib.