ceritinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • ALK je jedním z receptorů, chybou může dojít ke spojení (fúzi) genu ALK s jiným genem, vzniká tak velice aktivní protein, např. EML4-ALK, který vede ke vzniku nádoru, podporuje jeho růst a metastazování. EML4-ALK je přítomen v asi 3-5 % plicních nádorů. Ceritinib inhibuje tyrosinkinázu tohoto fúzního proteinu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě,
  • Nejméně jednu hodinu před a dvě hodiny po užití se nesmí jíst. Tobolky nedrtit, nekousat.
  • Během léčby ceritinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při řízení nebo obsluze strojů by mělo být dbáno opatrnosti, protože se může projevit únava nebo poruchy vidění.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).