alektinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • ALK je jedním z receptorů, chybou může dojít ke spojení (fúzi) genu ALK s jiným genem, vzniká tak velice aktivní protein, např. EML4-ALK, který vede ke vzniku nádoru, podporuje jeho růst a metastazování. EML4-ALK je přítomen v asi 3-5 % plicních nádorů. Alektinib inhibuje tyrosinkinázu tohoto fúzního proteinu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
  • Užívá se s jídlem, tobolky se nesmějí neotvírat, nerozpouštět.
  • Během léčby alektinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Alektinib má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může se vyskytnout symptomatická bradykardie (např. synkopa, závrať, hypotenze) nebo poruchy vidění, je proto nutná opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).