ruxolitinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy - inhibitory JAK

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
  • Ruxolitinib inhibuje proteinové kinázy JAK1 a JAK, které jsou zapojeny do signalizace mnoha cytokinů a růstových faktorů s významnou úlohou při krvetvorbě a imunitních funkcích. U polycytemie a myelofibrózy je popsána nadměrná signalizace zprostředkovaná JAK1 a JAK2, pravděpodobně při vysoké hladině stimulujících cytokinů nebo při mutaci genu JAK

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát denně
  • Užívá se nezávisle na jídle
  • Během léčby se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo jen zanedbatelný sedativní účinek. Pokud však pacient pozoruje závratě, má se vyhnout řízení a obsluze strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.