venetoklax (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • V buňkách CLL je nadměrné množství (overexprese) bílkoviny BCL-2, která blokuje apoptózu a souvisí i s rezistencí buněk k chemoterapii
  • Venetoklax se váže na BCL-2 a tak aktivuje apoptotickou smrt buněk

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně, dlouhodobě. Dávka léku se postupně zvyšuje
  • Tablety se musí užívat s jídlem, aby se zamezilo riziku nedostatečné účinnosti, nesmí se kousat, drtit ani rozlamovat.
  • Během léčby se nemají konzumovat grapefruity, pomerančovník hořký a čínská hvězdice (karambola) (mohou ovlivnit účinnost a toxicitu přípravku).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů byla hlášena únava, kterou je třeba vzít v úvahu při hodnocení schopnosti pacienta řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).