Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Vážené kolegyně a kolegové,
nejsem sice lékař, ale dovolil jsem si zde kandidovat, neboť se již více než 17 let věnuji zdravotnické informatice a analýze dat v onkologii a troufnu si prohlásit, že to je a bude hlavní náplň mé práce. Pracuji jako ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a nově též jako ředitel ÚZIS ČR. Právě v této nové pozici bych chtěl významně přispět ke stabilizaci a rozvoji Národního onkologického registru ČR, který je nepostradatelnou datovou základnou celé české onkologie, a řady dalších datových zdrojů. Rovněž se budu zasazovat o to, aby odborná onkologická společnost měla velmi významné slovo při probíhající revitalizaci systému úhrad lůžkové péče. Chci se nadále zasazovat o to, aby závazná data o české onkologii hodnotili a interpretovali především sami čeští onkologové. Doma i v zahraničí.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Můj volební program je prostý. Cítím se s celým svým pracovním kolektivem být dodavatelem analýz pro jakýkoli onkologický program, hodnocení péče, prezentaci v zahraničí, prezentaci v regionech, nemocnicích, … Chtěl bych tuto práci dále vykovávat a hlavně zkvalitňovat i díky zdrojům dat nově dosažitelným na ÚZIS ČR. Jako největší priority bych uvedl:

  1. Podpora všech nosných agend, ke kterým je dnes používán NOR ČR – predikce onkologické zátěže (i pro regiony, či nemocnice), hodnocení kvality onkologické péče, datová podpora jednání s plátci péče.
  2. Zajištění financování NOR ČR.
  3. Podpora informačních systémů pro všechny onkologické screeningové programy (viz www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz)
  4. Důstojná a pravdivá prezentace výsledků české onkologie doma i v zahraničí, jak se nám v r. 2014 povedlo u nové studie EUROCARE 5, která doložila významně se lepšící celkové výsledky onkologické péče v ČR. Pokračovat v pořádání významných konferencí, podporujících nosné onkologické programy, zejména screeningy – např. již tradiční European Colorectal Cancer Days (www.crcprevention.eu).
  5. Podpora vedení lékových registrů ČOS ČLS JEP.
  6. Datová podpora jednotlivým onkologickým centrům v nosných programech týkajících se predikování léčebné zátěže, hodnocení výsledků, jednání s plátci.
  7. Rozšíření datové podpory na všechna lůžková zařízení s využitím nových zdrojů dat, zejména Národního registru hospitalizací.

Ztotožňuji se s programem platformy Onkologie 2030.