Profily kandidátů

Návrhy na kandidaturu

 • MUDr. Otakar Kubala navrhuje:

  22. 3. 2015
  Do výboru ČOS, případně revizní komise navrhuji:
  MUDr. Renatu Neumanovou, Ph.D, MBA, primářku Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo pro její zkušenosti s prací v regionálním onkologickém centru.
  Dále navrhuji MUDr.Oldřicha Coufala, Ph.D., doc. MUDr. Vuka Faita, Ph.D.a Prof. MUDr.Jana Žaloudíka, CSc. pro jejich vysokou erudici a schopnosti, kterými by mohli pomoci zlepšit postavení onkochirurgie jako nedílné a naprosto nezbytné součásti komplexní onkologické péče v ČR.
 • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. navrhuje:

  21. 3. 2015
  Do revizní komise navrhuji MUDr. Renatu Neumanovou, Ph.D, MBA, primářku Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
 • MUDr. Lukáš Chlachula navrhuje:

  21. 3. 2015
  Navrhuji kandidaturu doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D., MBA (KOC Nový Jičín) do výboru ČOS.
 • MUDr. Oldřich Coufal navrhuje:

  20. 3. 2015
  Za kandidáty do výboru ČOS navrhuji prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. a doc. MUDr. Vuka Faita, CSc., pro jejich odbornou erudici, trvalý medicínský přínos a konzistentní postoje. Věřím, že by svou činností mohli pomoci odstranit problém neukotveného postavení onkochirurgie, na který upozorňuje stávající předseda ČOS prof. Vorlíček ve svém aktuálním poselství.
 • doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. navrhuje:

  20. 3. 2015
  Navrhujeme doc. MUDr. Marka Svobodu, Ph.D. pro jeho mimořádné organizační a odborné schopnosti do výboru ČOS.
 • MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc. navrhuje:

  20. 3. 2015
  Navrhuji Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. pro velmi dobré organizační schopnosti a odborný nadhled.
 • MUDr. Vlastislav Šrámek, PhD navrhuje:

  20. 3. 2015
  Navrhuji do revizní komise výboru ČOS z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Hanu Študentovou, která patří mezi aktivní členy ČOS, pro její organizační schopnosti, praktičnost, morální a odborné kvality.
 • MUDr. Jana Katolická, Ph.D. navrhuje:

  20. 3. 2015
  Ráda bych podpořila kandidaturu prof. MUDr. Abrahámové do výboru ČOS, která se nemalou mírou dlouhá léta zasloužila o fungování NOR.
  Do výboru ČOS podporuji kandidaturu dalších kolegů: Doc.MUDr. Josef Dvořák – Thomayerova nemocnice, MUDr. Tomáš Svoboda – Plzeň, MUDr. Jan Dvořák - FN Královské Vinohrady, MUDr. Jiří Tomášek – MOU Brno pro jejich lidské a profesní vlastnosti.
 • MUDr. Petra Holečková navrhuje:

  20. 3. 2015
  Do revizní komise navrhuji MUDr. Hanu Študentovou z Onkologické kliniky FN Olomouc.
 • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. navrhuje:

  19. 3. 2015
  Milé kolegyně a kolegové,
  mezi řadou velmi kvalitních kandidátů do výboru ČOS, z nichž někteří byli navrženi dokonce opakovaně a jejichž jména je jistě zbytečné opakovat znovu, bych rád vyzdvihnul čtyři jména: prof. Jiří Petera (FN Hradec Králové), doc. Renata Soumarová (nem. Nový Jičín), prof. Bohuslav Melichar (FN Olomouc) a doc. Tomáš Büchler (FTN Praha).
  Prof. Petera a doc. Soumarová jsou kandidáty, kteří působí především v oboru radiační onkologie a v tomto oboru mají národní i mezinárodní respekt. Jejich názory mi v uplynulém funkčním období ve výboru chyběly.
  Další dva kandidáty, prof. Melichara a doc. Büchlera, bych rád podpořil, neboť nám představili jasnou vizi – prof. Melichar ve svém volebním programu a doc. Büchler v programu platformy onkologie 2030 http://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/. Podstatné je i to, že oba tito kandidáti mají elán svoje vize uskutečňovat.
  Do revizní komise bych kromě dr. Ivety Kolářové, které taktéž vyjadřuji podporu, rád navrhl člověka, kterého všichni známe jako vysoce erudovaného odborníka, výborného organizátora a současně skromného a čestného člověka – prim. Václava Janovského (nem. České Budějovice). Jako posledního kandidáta do revizní komise navrhuji prim. Jiřího Förstera (nem. Jičín), kterého vnímám jako velice schopného zástupce regionálního onkologického centra.
  Pokud společně zvolíme do výboru a revizní komise ČOS zmíněné kandidáty, nebudu mít osobně o osud české onkologie žádné obavy.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. navrhuje:

  19. 3. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, který je zárukou návratu české onkologie na evropské výsluní, MUDr. Tomáše Svobodu, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, MUDr. Jiřího Tomáška, Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, MUDr. Martina Matějů, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, v rámci omlazovací odborné kůry a MUDr. Renatu Neumanovou, Ph.D., MBA, Nemocnice Znojmo, ORKO , pro její regionální zkušenost.
 • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. navrhuje:

  18. 3. 2015
  Pověřen výborem České chirurgické společnosti ze dne 11.3. na základě dlouhodobé aktivní činnosti a hlubokých znalostí v onkochirurgii navrhuji následující kandidáty: Prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc., Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Doc. MUDr. Jaromír Šimša, PhD.
  Za výbor ČCHS: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda
 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. navrhuje:

  18. 3. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji prim. MUDr.Janu Katolickou a Doc. MUDr. Josefa Dvořáka, PhD a Prof. MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc. Vážím si jejich hlubokých znalostí teoretických i praktických, jejich organizačních schopností a jejich empatického vztahu k pacientům.
  Prof. MUDr. Jitka Abrahámová,DrSc.
 • MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA navrhuje:

  18. 3. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji z regionálních center MUDr. Koževnikovovou Renatu, MUDr. Skopala Lubomíra, MUDr. Šmakala Martina a MUDr. Vydru Jana. Jedná se o zkušené a organizačně schopné kolegy.
  Z KOC navrhuji prof. MUDr. Peteru Jiřího, Ph.D., doc. MUDr. Kubecovou Martinu,Ph.D., MUDr. Kubalu Eugena, prof. MUDr. Fínka Jindřicha,Ph.D., MUDr. Petrákovou Katarínu,Ph.D. a MUDr. Svobodu Tomáše, Ph.D. Všech si hluboce vážím pro jejich odborné a morální kvality.
 • MUDr. Silvia Lopatníková navrhuje:

  18. 3. 2015
  Za kandidátku do výboru ČOS navrhuji doc. MUDr. Renatu Soumarovou, Ph.D., MBA z KOC Nový Jičín.
 • Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. navrhuje:

  18. 3. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji doc. MUDr. Tomáše Bűchlera, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice – kandidáta platformy Onkologie 2030, s jejímž programem se ztotožňuji a prof. MUDr. Jitku Abrahámovou, DrSc., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, které si velice vážím.
 • MUDr. Jiří Förster navrhuje:

  18. 3. 2015
  Do výboru navrhuji Prof. MUDr. Jiřího Peteru, Ph.D., prim. MUDr. Milana Vošmika,Ph.D. a prim. MUDr.Eugena Kubalu z KOC FNHK a dále přednostu KOC Liberec MUDr. Jiřího Bartoše, MBA. Jsou to odborníci, kteří chtějí spolupracovat s regionálními onkology.
 • prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. navrhuje:

  17. 3. 2015
  Navrhuji prim Milana Vošmika, Ph.D., doc. Renatu Soumarovou, Ph.D., prim. Eugena Kubalu, prim. Renatu Neumanovou, Ph.D. a prim.Jiřího Förstera.

  prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. navrhuje:

  17. 3. 2015
  Milí přátelé onkologové,
  volby do České onkologické společnosti, jako ostatně všechny demokratické volby, přinášejí členům příležitost vyjádřit osobní názor. Byť jsem zástupcem pouze části vašeho oboru, rád bych svůj pohled přidal také.
  Ukládám svůj názor do kolonky pro nominace, byť vlastně nikoho konkrétního nominovat nechci a nechci nominovat ani sebe - vhodnější kolonku jsem však nenašel.
  Není pochyb o tom, že klinická onkologie zaznamenala v posledních letech v ČR zjevné úspěchy, které jí mohou ostatní obory závidět. Podařilo se vytvořit přehledný systém poskytování péče založený na jasně definovaných centrech a s nimi spolupracující síti jednotlivých oddělení. Stejně velkým úspěchem je trvalá dostupnost kvalitních dat mapujících řadu aspektů péče přinášejících podklady a argumenty pro jednání. Důsledkem je respekt státních orgánů i plátců, což přináší pozitiva pacientům i klinickým onkologům. Dík za to patří prozíravým krokům výborů dřívějších i důslednosti výboru současného.
  „Vyjednávací síla“ je v tuto chvíli značná, což se projevuje i při jednáních o vstupu nových léčebných modalit. Kliničtí onkologové získávají postupně plnou kontrolu i nad těmi oblastmi medikamentózní léčby, které byly dříve dostupné jiným specializacím. Tato léčba je pak navíc z důvodů převážně ekonomických soustředěna do několika málo center. Ze zevního pohledu to může mít svoji logiku, ne vždy je tomu tak ale z pohledu účelnosti postupu a dostupnosti léčby.
  Obory, které se zabývají léčbou solidních nádorů z titulu orgánové specifikace, mají většinou hluboké znalosti o těchto onemocněních a často důsledně vypracované postupy. O urologii a léčbě urologických nádorů to můžu říci s naprostou jistotou. Urologická společnost považuje onkourologii za nesmírně důležitou část svého oboru. Přiměřeně tomu je jí věnována pozornost v rámci vzdělávacího programu i celoživotního vzdělávání urologů. Pro výchovu vybraných špičkových specialistů jsme navíc připravili certifikovaný kurs v onkourologii, kde by se na výchově odborníků měly podílet obě naše odbornosti. Věříme, že se jej časem podaří přivést v život.
  Jistě se shodneme na tom, že cesta vpřed je možná pouze za podmínky účelné spolupráce. Pozitivní je skutečnosti, že na všech KOC byly vytvořeny týmy pro urologické nádory, přesto cítíme, že jejich činnost je někdy trochu formální a že zde je velký prostor pro další zlepšování.
  Jaké body považuji do budoucna za podstatné?
  1. Výchova špičkových odborníků
  Dle mého soudu je cestou vpřed výchova vysoce vzdělaných odborníků, kteří budou špičkovými specialisty ve svém oboru, ale budou mít i adekvátní alespoň teoretické znalosti v oboru druhém. V urologii se tuto cestu snažíme nastoupit pomocí certifikovaného kurzu. Velmi si vážím klinických a radiačních onkologů, kteří se věnují problematice urologických nádorů včetně roviny výzkumné a publikační. Vzhledem k rozsahu této problematiky se domnívám, že by jejich počet měl být do budoucna mnohem vyšší. Týmy vytvořené z pravidelně komunikujících a vzdělaných odborníků mohou navíc spolupracovat mnohem účelněji.
  2. Prohlubování spolupráce
  Spolupráce v rutinní praxi by měla být samozřejmá, v akademických centrech by měla pokračovat i do roviny výzkumné a publikační, což bude pro rozvoj a budoucnost české onkourologie nesmírně důležité. Důležitou stimulační úlohu by zde měly hrát vedení odborných společností.
  3. Rozumná centralizace a racionální činnost multioborových týmů
  Centralizace má smysl v řadě klinických situací, není ale nutná ve všech případech. Cílem je vytvořit úzce spolupracující týmy složené z odborníků v onkourologii, které budou skutečně (ne formálně) diskutovat případy, které diskusi zasluhují. Týmy a centra budou vždy představovat jen vrcholek ledovce – stejně důležité je nalézt algoritmy spolupráce s nemocničními i ambulantními urology i onkology mimo KOC, protože na nich bude záviset kvalita podstatné části péče. Při incidenci a prevalenci urologických nádorů a při předpokládaném posunu některých forem terapie do časnějších stádií to platí podtrženě.
  Mám mezi onkology mnoho přátel, kterých si hluboce vážím. Věřím, že členové ČOS dokáží zvolit kvalitní výbor a že k tomu nepotřebují návody a doporučení, natož moje.
  Jako onkourolog celým svým srdcem se za sebe i za Českou urologickou společnost se již nyní těším na spolupráci a další diskuse.
  Váš
  Marek Babjuk
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. navrhuje:

  15. 3. 2015
  Do Výboru ČOS navrhuji prof. MUDr. Luboše Petruželku, CSc pro jeho sečtělost a vzdělanost a prim. MUDr. Renatu Neumannovou,PhD, MBA pro její praktičnost .
  prof. MUDr. Jindřich Fínek,PhD
 • MUDr. Viktor Maňásek navrhuje:

  13. 3. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji doc. MUDr. Renatu Soumarovou, PhD, MBA.
 • MUDr. Renata Koževnikovová navrhuje:

  10. 3. 2015
  Do Výboru ČOS navrhuji MUDr. Jana Vydru , ředitele Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši - jako onkolog se zkušeností z klinické i regionální úrovně má dobré předpoklady pro práci ve výboru společnosti.
  Druhým kandidátem za Regionální onkologická centra je MUDr. Rostislav Sríž z Nového Města na Moravě, zkušený klinický onkolog. Vedle své onkologické praxe je připraven účastnit se práce ve výboru a především pracovat na zrovnoprávnění postavení lékařů i pacientů v regionech.
 • MUDr. Martin Šmakal navrhuje:

  10. 3. 2015
  Navrhuji kandidaturu kolegů z regionálních onkologických center Dr.Lubomíra Skopala z Centra klinické onkologie Přerov,Dr.Petra Klepetka, primáře onkologie v Nymburce a Kutné Hoře a Dr.Renaty Koževnikovové z Onkocentra v Praze 4 /Medicon Services s.r.o./
  Všechny znám osobně jako kvalitní a zodpovědné onkology se zájmem pracovat ve výboru ČOS a přispět k udržení či zkvalitnění onkologické péče nejen na pracovištích KOC , ale poskytnout adekvátní péči i pacientům na regionálních onkologiích.
  Dále navrhuji kandidaturu prim. Zdeňka Linkeho z onkologie Motol pro jeho nesporné morální a odborné kvality. Podporuji kandidaturu kolegů z komplexních onkol. center Doc.T.Buchlera, doc. M.Svobody,Doc. T. Svobody,Dr.J.Tomáška,Doc.J. Prausové,Dr.J. Dvořáka. Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasí. Do revizní komise podporuji kandidaturu Dr.I.Kolářové, jejíž pracovní nasazení a kolegiální přístup jsou zárukou event. kvalitního člena budoucí revizní komise ČOS.
 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. navrhuje:

  6. 3. 2015
  Navrhuji MUDr. Ivetu Kolářovou, Ph.D., která pracuje v KOC Pardubického kraje, do revizní komise ČOS. Znám ji jako zkušenou lékařku s atestacemi z klinické i radiační onkologie. Je garantem pro klinickou onkologii našeho regionu. Ve své funkci náměstkyně pro léčebně preventivní péči, strategii a rozvoj koordinuje činnost KOC a regionálních ambulancí Pardubického kraje. Má vynikající organizační schopnosti, které uplatňuje nejen v klinické praxi, ale i při organizaci vzdělávacích akcí a má zásadní podíl na úspěšném založení tradice Kontroverzí v onkologii. Přednáší, publikuje a má předpoklady pro další odborný a vědecký vývoj. V minulém funkčním období se zapojila do práce Revizní komise ČOS, získala tak zkušenosti a přehled v této oblasti. Domnívám se, že její zvolení přispěje k dalšímu zlepšení práce ČOS.
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. navrhuje:

  6. 3. 2015
  Osobně bych rád podpořil kandidatůru paní primářky Petrákové, která za poslední období udělala obrovský kus práce při vyjednávání s pojišťovnami a stejně tak paní doc. Prausové a prof. Abrahámové.
 • MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. navrhuje:

  4. 3. 2015
  Za kandidáty do výboru ČOS navrhuji MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, Krajská nemocnice Liberec, doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha a Institut biostatistiky a analýz, Brno, prof. MUDr. Bohuslava Melichara, PhD., Fakultní nemocnice Olomouc, doc. MUDr. Marka Svobodu, PhD, Masarykův onkologický ústav, Brno, MUDr. Tomáše Svobodu, PhD., Fakultní nemocnice Plzeň, MUDr. Martina Šmakala,
  Nemocnice Hořovice, MUDr. Jiřího Tomáška, PhD., Masarykův onkologický ústav, Brno, doc. MUDr. Davida Feltla, PhD., Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Milana Vošmika, PhD., Fakultní nemocnice Hradec Králové.
  Do revizní komise ČOS navrhuji MUDr. Ivetu Kolářovou, PhD., Pardubická krajská nemocnice a Multiscan, Pardubice.
 • Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. navrhuje:

  4. 3. 2015
  Navrhuji na kandidáty do výboru ČOS MUDr. PharmDr. Jana Dvořáka, primáře Radioterapeutické a onkologické kliniky 3.LF UK pro jeho odborné a morální vlastnosti.
  Dále navrhuji na kandidáty do výboru ČOS zástupce ROC - MUDr. Martina Šmakala, primáře Onkologického oddělení Nemocnice Hořovice a MUDr. Renatu Neumanovou, Ph.D, MBA, primářku Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo - oba jako aktivní zástupce ROC. Všichni kandidáti s nominací souhlasí.
 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. navrhuje:

  3. 3. 2015
  Byla jsem pověřena výborem ČOS, abych navrhla na kandidátku pro volby do příštího výboru ČOS všechny členy stávajícího výboru .
  Jsou to tato jména: Prof.MUDr. Jiří Vorlíček,CSc., Prof. MUDr. Jitka Abrahámová,DrSc., Prof. MUDr.Ryška, PhD., Prof.MUDr.Bohuslav Melichar,PhD., Prof. MUDr. Luboš Petruželka CSc., Prof. MUDr. Jindřich Finek,PhD, Prof.MUDr. Rostislav Vyzula,CSc, Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc, Doc. MUDr. Jana Prausová,PhD, Doc. MUDr.Petra Tesařová,CSc, Doc.RNDr.Ladislav Dušek, PhD., MUDr.Katarina Petráková
  Do revizní komise se navrhuje MUDr. Iveta Kolářová.
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. navrhuje:

  3. 3. 2015
  Za členy výboru ČOS navrhuji prof. MUDr. Jitku Abrahámovou, DrSc. a MUDr.Petru Holečkovou, Ph.D., MBA. Obou si velmi vážím pro jejich odbornou erudici a jasné postoje. Jsem přesvědčen, že jejich činnost ve výboru bude přínosem pro naši odbornou společnost.
 • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. navrhuje:

  3. 3. 2015
  Navrhuji za kandidáta do výboru ČOS prof. MUDr. Bohuslava Melichara, Ph.D. Jedná se o špičkového odborníka, který ve funkci vědeckého sekretáře ČOS ve stávajícím funkčním období odvedl obrovský kus práce pro naši společnost.
 • MUDr. Božena Augustinová, CSc. navrhuje:

  1. 3. 2015
  Do výboru navrhuji:
  Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc., MUDr. Jiřího Tomáška, PhD. z MOÚ Brno, Doc. MUDr.Tomáše Svobodu, PhD z Plzně a doc. MUDr. Tomáše Büchlera PhD. z Prahy
 • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. navrhuje:

  17. 2. 2015
  Za člena výboru ČOS a s jeho souhlasem navrhuji prim. MUDr. Milana Vošmika, PhD. z Hradce Králové. Jedná se o svědomitého odborníka v klinické a radiační onkologii. Prof. Šlampa Pavel
 • MUDr. Magda Macháňová navrhuje:

  17. 2. 2015
  Do výboru ČOS navrhuji doc. MUDr. Renatu Soumarovou, PhD, MBA.
  Do revizní komise ČOS navrhuji prim. MUDr. Milana Vošmika, PhD.