Harmonogram voleb

Volby do výboru České onkologické společnosti 2015 jsou korespondenční - jednokolové.

V souladu s rozhodnutím výboru na zasedání v prosinci 2014 bude mít budoucí výbor ČOS 13 členů a revizní komise 3 členy, volby budou rozhodnutím výboru z 18. 11. 2014  jednokolové.

Harmonogram voleb

 1. Volební kampaň proběhne od 21.1.2015 do 10.4.2015
 2. Návrhy kandidátů nebo vlastní kandidatury do výboru a do revizní komise mohou členové ČOS podávat v rámci volební kampaně do 21.3.2015 23:59. Pro tyto účely bude v polovině února otevřen volební modul na Linkos.
  • Každý návrh musí obsahovat příjmení a jméno navrhovaného člena ČOS a jeho pracoviště dle údajů v adresáři ČOS dostupném na webových stránkách ČOS (www.linkos.cz), zda je navrhován do výboru ČOS nebo do revizní komise ČOS, jméno, příjmení a pracoviště navrhujícího.
  • Návrhy mohou podávat pouze platní členové ČOS
  • Kandidovat je možno do revizní komise i do výboru. Při kandidatuře je nutno uvést do kterého orgánu kandidujete nebo navrhujete kandidáty. 
  • Dle volebního řádu ČLS JEP §6, odst. 2 "Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb"
  • Volební komise bude dohlížet na regulérnost volební kampaně a případné stížnosti na průběh volební kampaně lze zaslat na adresu karel.cwiertka@fnol.cz
 3. Sestavení kandidátky do výboru ČOS a do volební komise ČOS provede volební komise na základě přijatých návrhů nejpozději do 31.3.2015, následně proběhne vytištění volebních lístků.
 4. Poslední kontrola platného členství v ČOS proběhne k 31.3.2015
 5. Dne 11.4.2015 budou rozeslány volební lístky a instrukce k úpravě volebních lístků všem členům ČOS v souladu s výsledky kontroly platného členství. Volební lístky budou rozeslány na adresu uvedenou v databázi ČLS JEP. 
 6. Volební kampaň na Linkos bude ukončena 10.4. v 23:59 středoevropského času. 
 7. Vlastní volby proběhnou od 11.4.2015 do 11.5.2015. K volbě je možné použít pouze oficiální volební lístky, k odeslání volebního lístku je nutné použít pouze přiloženou obálku s razítkem ČOS ČLS JEP. Hlas je považován za platný, pokud splní všechny uvedené náležitosti, volební lístek je vyplněn v souladu s přiloženými instrukcemi a je odeslán v termínu (rozhodující je datum razítka na obálce) na adresu uvedenou v instrukcích. 
 8. Dne 18.5.2015 proběhne zasedání volební komise, na kterém budou otevřeny volební obálky, sečteny hlasy, vyřešeny všechny sporné případy – v souladu s Volebním řádem ČLS JEP. Po sečtení hlasů a schválení volební komisí bodou vyhlášeny výsledky voleb.
 9. Následuje měsíční lhůta pro stížnosti na průběh voleb, která končí 19.6.2015.
 10. První schůze nově zvoleného výboru proběhne 30.6.2015 v Brně, Schůzi zahájí předseda volební komise a bude řídit volby funkcionářů nového výboru a revizní komise. 

Další informace o průběhu voleb: Harmonogram voleb * Volební komise