MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Ze životopisu:

narozen 1972 v Praze
vzdělání: pregraduální (MUDr.) - 2. LF UK v Motole, dokončil 1996, doktorské (Ph.D.) LF UK v Hradci Králové, obor – klinická onkologie a radioterapie,dokončil 2007, Téma disertační práce: Radioterapie s modulovanou intenzitou s využitím simultánního integrovaného boostu v léčbě nádorů hlavy a krku.
zaměstnání: Ústav radiační onkologie Nem. Na Bulovce 1996-2002, Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 2002- dosud (nyní v pozici zástupce přednosty LP - radiační onkologie)
atestace: radioterapie/radiační onkologie 1. a 2. stupně (1999 a 2002), klinická onkologie (2014)
výuka na VŠ: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Fakulta zdravotnických studií Pardubické univerzity, IPVZ
odborné zájmy: nádory hlavy a krku, nádory gastrointestinálního traktu, nádory štítné žlázy, moderní techniky radioterapie, prediktivní onkologie, cílená léčba a imunoterapie
členství v profesních organizacích: Česká onkologická společnost ČLS JEP (člen), Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (člen výboru - pokladník), European Society for Radiotherapy and Oncology - ESTRO (člen), European Society for Medical  Oncology - ESMO (člen), American Society for Radiation Oncology - ASTRO (člen), European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC (člen Radiation Oncology Group)

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

  • Podpora týmové práce – spolupráce se všemi obory v rámci komplexní onkologické péče. Pokud vnímám pozitivní posun ve zlepšení onkologické péče, není to v první řadě dostupnost nových léčiv či moderních technologií, ale výrazně zlepšená vzájemná komunikace mezi jednotlivými obory, které se onkologickým pacientům věnují, a to jak na úrovni národní, tak především na úrovni jednotlivých center. Jde o nezastupitelnou roli multidisciplinárních seminářů a kabinetů, které stanovují léčebný plán pro každého pacienta před zahájením jakékoliv léčby.

  • Vyvážená centralizace specializované onkologické péče při současné dostupnosti onkologické péče v regionech – podpora úzké spolupráce mezi KOC (komplexní onkologická centra) a ROC (regionální onkologická centra). Pravděpodobně s narůstajícím počtem nových léčiv v kategorii léků vázaných na centra nebude vhodné ani možné veškeré tyto pacienty léčit pouze v KOC. Navíc v případě komplikací se stejně v některých regionech ROC o pacienty s centrovými léky musí postarat. Bylo by proto vhodné nastavit spolupráci tak, aby u vybraných diagnóz a léčiv mohl KOC delegovat možnost podat centrový lék ve vybraných spolupracujících ROC. Podmínkou by ovšem bylo schválení léčby v rámci indikačního semináře KOC, včetně domluvy dalšího postupu. KOC by centrovou léčbu indikoval a evidoval, mohl by případně navrhnout zařazení do klinických studií, splnění ostatních podmínek úhrady (laboratorní hodnoty, PS atd.) by byly odpovědností ROC. Tento návrh by vyžadoval právě úzkou spolupráci v rámci příslušného regionu. K významnější centralizaci se určitě kloním tam, kde je nutná dostupnost technologií a koncentrace specialistů – např. oblast onkochirurgie nebo kurativní radioterapie.       

  • Tlak na státní autority ohledně legislativy ve smyslu vztahu KOC k dalším centrům vysoce specializované péče (pneumonkologická centra, gynekoloonkologická centra, případně další „centra“ která mají vzniknout…). Bylo sice opakovaně deklarováno, že centra vysoce specializované péče pro jednotlivé oblasti onkologie mají vznikat v rámci KOC, nicméně ve vyhlášce MZdr se přes urgence ze strany prof. Vorlíčka a prof. Petery toto neobjevilo. V jednotlivých KOC tak mohou vznikat kompetenční spory. Kloním se k úpravě legislativy ve smyslu, jakou KOC zajišťuje péči – programy základní např. gastrointestinální, mammární apod.), specializované (pneumoonkologický, gynekoonkologický, neuroonkologický apod.) a vysoce specializované (např. program pro GIST, neuroendokrinní nádory, nádory štítné žlázy apod.). Odpovědnost za koordinaci veškeré onkologické péče by měl nést vedoucí KOC, ten by měl spolupracovat s koordinátory jednotlivých programů.

  • Podpora postavení české onkologie v mezinárodních organizacích. K tomuto bodu patří např. spolupráce na organizaci mezinárodních kongresů v České republice nebo zařazování pacientů do mezinárodních akademických studií v rámci EORTC. Právě např. v rámci EORTC je možné navázat řadu významných kontaktů. Naše pracoviště bude pořádat v březnu 2016 zasedání Radiation Oncology Group EORTC v Praze, kam budou všichni zájemci o spolupráci zváni.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter