MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Vážení kolegové, milí přátelé

LF MU v Brně jsem ukončila v roce 1985. Od té doby se věnuji léčbě onkologicky nemocných. Prakticky 25 let jsem byla zaměstnána na pracovištích fakultního typu (22 let v Brně, z toho přes 11 let jako primářka ORO ve FN Brno Bohunice). Od září 2011 jsem primářkou Oddělení radiační a klinické onkologie v krajské Nemocnici Znojmo.

Oddělení je dostatečně vybaveno jak pro léčbu systémovou, tak zářením (LA, ambulantní a lůžková část, stacionář a 24 hodinová dostupnost komplementu).

Mám dvě atestace z radiační onkologie, (1989 a 1995) a atestaci z klinické onkologie (2001). Doktorandské studium na LF MU v Brně jsem ukončila v roce 2007 a MBA studium na VUT Fakultě podnikatelské v Brně v roce 2010. Absolvovala jsem několik krátkodobějších stáží na onkologické klinice Royal Marsden Hospital v Londýně a dále v německém Dűsseldorfu.

Jsem organizátorkou celorepublikového onkologického sympózia „Onkologie v praxi“, (dříve Onkologie v gynekologii a mammologii), které má již 20. letou tradici a dále již desátým rokem organizuji seminář pro pacientky s karcinomem prsu, který se stal velice oblíbenou akcí. V posledních letech jsem též zástupkyní předsedy Spolku Regionálních onkologických center (ROC).

Profesní zájmy: léčba karcinomu prsu a gynekologických malignit, brachyterapie.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Do voleb kandiduji jako místopředsedkyně ROC, jehož kompletní programové prohlášení je dostupné na www.onkoroc.cz.

Moje dosavadní profesní zařazení (KOC ve více FN, MOU a nyní ROC) mi umožňuje vícestranný úhel pohledu na problematiku, která se týká nejen možností léčby onkologicky nemocných, ale též možností osobního růstu lékařů na pracovištích různé velikosti a různého typu. Jsem přesvědčená, že je nutné, aby zastoupení členů ve výboru společnosti lépe odráželo současnou síť onkologických pracovišť, neboť jen tak je možné posilovat a rozvíjet smysluplnou a racionální spolupráci mezi jednotlivými onkologickými pracovišti i odbornostmi.

Mojí celoživotní snahou je poskytnout našim onkologickým pacientům terapii na úrovni dnešních dostupných medicínských poznatků a proto považuji za rozumné uvolnit alespoň některé t.č. „centrové léky“ (zejména ty, které jsou běžně užívané u frekventních diagnóz) do kompetencí pracovišť, která jsou k tomuto podání adekvátně vybavená (personálně, zařízením i dalším zázemím, včetně komplementu a další lékařské péče v případě výskytu nežádoucích účinků). Tuto snahu by měl podpořit též fakt, že v řadě případů je jejich podání i toxicita méně komplikovaná, než podání klasické chemoterapie.

Dále je mojí prioritou navázání skutečné spolupráce regionálních pracovišť s Komplexními onkologickými centry a podpora kvalitní mezioborové spolupráce na všech úrovních. Důraz je též nutno klást na preventivní a screeningové programy, na kvalitní sběr dat, která jsou nutná pro vyjednávání s plátci, na pravidelné posuzování kvality prováděné péče (včetně aktualizace doporučených postupů a jejich auditování) a zlepšování podmínek pro pregraduální i postgraduální vzdělávání v onkologii.

Věřím, že nově zvolený výbor ČOS bude pamatovat na to, že lidé žijí nejen na zámku, ale i v podzámčí.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter