Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Absolvent lékařské fakulty v Brně 1979, kde také disertace 1993, habilitace 1998 a profesura 2003 v oboru chirurgie na onkologická témata. Atestován v oboru chirurgie I. a II. stupně, v oboru klinická onkologie, zakladatel a examinátor nadstavbového oboru onkochirurgie. Od roku 1979 dosud pracuje v různých funkcích s přestávkami v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. V letech 1985 a 1988 vědecký pracovník v Paterson Institute for Cancer Research v Manchesteru, UK, v letech 1990-1992 ve Wistar Institute a Pennsylvania University v Philadelphii, USA, letech 1998-2000 docent Chirurgické kliniky LF MU ve FN Brno, poté ředitel MOÚ (1990-91), náměstek ředitele MOÚ pro rozvoj, vědu a výuku (1991-98), znovu sekundární lékař (2008-2010), v roce 2010 vyhozen z práce pro nadbytečnost pověřeným ředitelem prof. J. Vorlíčkem, pak zaměstnán na částečné úvazky v KOC Jihlava a na Chirurgické klinice I.LF UK v ÚVN Praha, na základě výběrového řízení od října 2014 opět ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. Senátor PČR s mandátem do října 2016, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu.

Předseda panelu 3-onkologie Agentury zdravotnického výzkumu MZd ČR,
člen Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady AZV a Vědecké rady České lékařské komory. Vedoucí Sekce onkochirurgie, člen výboru České chirurgické společnosti a Společnosti gastrointestinální onkologie.

Ve výboru České onkologické společnosti pracuje již od konce devadesátých let, v letech 2002-2006 jako vědecký tajemník, byl spolutvůrcem Národního onkologického programu a koncepce integrace specializované onkologické péče do komplexních onkologických center, v roce 2006 se vzdal funkce vědeckého tajemníka pro nesouhlas s konáním předsedy ČOS, od posledních voleb 2011 pracoval pro ČOS jako člen výboru z pochopitelných důvodů distančně, připisuje si významný podíl na ustavení nadstavbových atestací z onkochirurgie při IPVZ od roku 2012.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

  1. ČOS více profilovat jako multioborovou, tématicky širokou odbornou společnost vyváženě integrující onkologii diagnostickou, operační, radiační, interní i experimentální.
  2. Národní onkologický program uvádět více do reality a povědomí odborné i laické veřejnosti nejen proklamacemi, ale také  průběžným hodnocením dopadů .
  3. Nezbytně dopracovat strukturu onkologické péče v ČR a praktické zavedení principů odborné sebeevaluace.
  4. Konečně modernizovat parametrickou strukturu Národního onkologického registru a zajistit dlouhodobou a stabilní perspektivu  jeho pozice a využívání  v rezortu.
  5. Podporovat a koordinovat onkopreventivní programy, zasadit se o novelizaci deficitní vyhlášky 70/2012 o preventivních prohlídkách.
  6. Uplatnit původní koncept KOC/KOS z roku 2004, který byl iniciován v roce 2003 na konferenci UICC v Ženevě a doporučen všem zemím EU. Ujasnit roli a úkoly KOC, jejich podíl na formování regionálních sítí onkologické a související péče v rámci KOS, lépe popsat kompetence tzv. center vysoce specializované péče ve smyslu §112 zák.372/2012
  7. Aktivně podporovat v ČOS specifické úseky rozvoje onkologie ve specializovaných sekcích (prediktivní a molekulární onkologie, nádorová epidemiologie apod). Vedoucí sekcí ČOS zvát automaticky na jednání výboru COS a k řešení příslušné odborné problematiky.
  8. Řídící činnost v Masarykově onkologickém ústavu účelně koordinovat se záměry, úkoly a potřebami ČOS
  9. Vztahy ČOS s výrobci a dodavateli léků, léčebných prostředků a přístrojů přibližovat kultivované úrovni nastavované v medicínsky a vědecky  rozvinutých zemích.
  10. Dbát na vysoce odborný a vyvážený obraz českomoravskoslezské onkologie v médiích.