prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Mé profesní začátky jsou spjaty se senologickou a onkologickou ambulancí v Hodoníně. V současnosti se zabývám zejména radiační onkologií. Jsem držitelem odborné specializované způsobilosti nejen v oboru radiační onkologie, ale i v oboru klinické onkologie. Taktéž v obou oborech pracuji jakožto soudní znalec. V souvislosti s výše zmiňovanými odbornostmi pak patřím k průkopníkům konkomitantní chemoradioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie.

V rámci pedagogické činnosti patří mé monografie a skripta (celkem 14) k základním vzdělávacím materiálům v oboru. Po vědecké a publikační stránce jsem úspěšným řešitelem tří grantů MZ, má kumulativní hodnota IF je 320 a H index 13.

Přednostou Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu a LF MU jsem již řadu let; je pro mne srdeční záležitostí, avšak stejně tak mi záleží i na objektivním postavení radioterapie v onkologické péči celorepublikově. Role radioterapie v onkologické léčbě pacientů napříč diagnózami je neoddiskutovatelná, je potřeba ji dále bezpečně a racionálně rozvíjet a využívat technické a medicínské možnosti tohoto oboru ve smyslu evidence based medicine. 

V rámci činnosti výboru ČOS chci hájit objektivní postavení radioterapie v onkologické péči a společný postup v rámci postgraduálního vzdělávání.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019