Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 1. 2005 v Kladně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová , Rob, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Cwiertka, Petera
 1. Členy výboru přivítali ředitel nemocnice Kladno dr. Mareš a primář kladenské onkologie dr. Tůma a pozvali členy výboru na prohlídku radioterapeutického oddělení a stacionáře pro chemoterapii. Prof. Vorlíček poděkoval za přivítání a vysvětlil, že výbor v tomto roce navštíví více významných onkologických pracovišť v různých krajích v souvislosti s definováním struktury sítě. Nyní zvolil kladenskou nemocnici k jednání, aby se seznámil s organizací onkologických služeb ve Středočeském kraji, kterou nesporně ovlivňuje také koncentrace onkologických pracovišť v Praze. Kladenská nemocnice zaujala rovněž tím, že do NOR hlásí velmi vysoké počty solidních nádorů, především plic a kolorekta. Po diskusi o problematice Středočeského kraje se výbor ČOS shodl, že podpoří, aby péče o onkologicky nemocné ze Středočeského kraje byla poskytována v souladu s již vypracovanou Koncepcí Středočeského kraje. Z té vyplývá, že onkologická péče je poskytována v Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši (který je součástí KOC) a v ON Kladno. Tato pracoviště musejí mít návaznost nebo být součástí Komplexního onkologického centra Praha jako garanta kvality poskytované péče a spoluúčasti na pedagogické a výzkumné činnosti.
 2. Byl diskutován úkol vytvoření struktury sítě onkologických pracovišť v kontextu s vybaveností pro radioterapii, ovšem i zajištění návaznosti na chirurgickou léčbu všech typů a služeb kvalifikované chemoterapie. Bude nadále jednáno zejména se zdravotními pojišťovnami na základě písemného návrhu kriterií pro účast v síti. Dobrým příkladem je již třeba síť onkogynekologických pracovišť definovaná na základě jasných kriterií jak o ní referoval doc. Rob.
 3. Prof.Žaloudík referoval o auditu mammárního screeningu 9. 12. 2004 v Brně, které se zúčastnili zástupci 55 akreditovaných pracovišť. Výsledky auditu jsou k dispozici na CD podle jednotné parametrizace v software MaSc.Tento model dohody odborných společností, auditovaných pracovišť a zdravotních pojišťoven je základem kontinuity screeningu bez ohledu na turbulence ve vnímání screeningu na MZd. Je skutečností, že mammární screening v ČR je zaveden na moderní a transparentní úrovni, ročně do něj vstupuje mezi 15-30% žen , což v některých krajích přesahuje během dvou let 60% účasti ve screeningu. Obecně je nutno screening více popularizovat a účast žen v něm zvýšit.
 4. Doc.Abrahámová informovala o vstřícném jednání zástupců výboru ČOS s paní ředitelkou ÚZIS Mazánkovou v prosinci v Brně. V popředí pozornosti je nyní příprava elektronické hlášenky, předávání dat z ÚZIS do SVOD včetně počtu pacientů léčených ve zdravotnických zařízeních (která budou ÚZIS zakódována a odkryta pouze na přání ředitele daného zdrav. zařízení) a důsledky vyhlášky 187 z 9. 11. 2004, jíž je povinnost hlášení nově uložena pracovištím odpovídajícím za léčbu onkologického pacienta. Další jednání k problematice přípravy elektronické hlášenky proběhne 12. 1. 2005.
 5. Výbor ČOS vyslechl informaci předsedy prof. Vorlíčka o dopisu presidentovi ČR, jímž ho žádá o podporu Národního onkologického programu.
 6. Prof.Žaloudík informoval o projektu, který je realizován ve spolupráci s kanceáří WHO v ČR pro naplňování globálního programu CINDI. Jde v podstatě o intervence pro posílení prevence a časného záchytu zhoubných nádorů. Ředitelka české kanceláře WHO se zúčastnila již auditu mammárního screeningu v Brně, prof. Žaloudík navrhuje, aby v kanceláři WHO proběhly v únoru - dubnu pracovní koordinační schůzky pro ujasnění stavu screeningu cervikálního karcinomu, karcinomu kolorekta a účasti praktiků v časném záchytu nádorových onemocnění. Shrnutí všech onkopreventivních aktivit bude věnován celý první den programu XXIX.Brněnských onkologických dnů.
 7. Výbor ČOS schválil na žádost prim. Dr. Gatěka, člena výboru Sekce onkochirurgie, garanci nad konáním dvoudenního semináře o karcinomu žaludku ve Zlíně, kde vystoupí s edukačními přednáškami odborníci z Japonska. Aktivní účastí na akci za výbor byl pověřen prof. Žaloudík.
 8. Výbor ČOS schválil uvedení loga a garance v časopise Bolest, v důsledku toho budou mít členové ČOS přístup k časopisu zdarma.
 9. Národnímu onkologickému programu vyslovil podporu Český rozhlas. Pan ředitel Kasík nabízí mediální podporu všech projektů souvisejících s touto problematikou a jako kontaktní osobu určuje ředitele Úseku komunikace ing. Zýku 221 551 322. Za výbor ČOS je poveřen kontaktem s Českým rozhlasem doc .Konopásek.
 10. Výbor projednal připomínku Dermatovenerologické společnosti ke schématu adjuvantního podání interferonu u maligního melanomu, v dosavadním standardu je jeden rok 3x týdně po 10 mil.j., nově je ověřován dvouletý režim v poloviční dávce 5 mil.j. Odpovědí pověřen doc. Vyzula, nový standard bude akceptován jakmile budou relevantní podklady.
 11. Diskutováno k dopisu dr. Dvořáka, předsedy Gynekologické společnosti, o problematice cervikálního screeningu. Zástupci společnosti onkologů, gynekologů, cytologů a patologů, případně další zájemci, se sejdou k pracovnímu setkání v pražské kanceláři WHO v únoru. Mělo by být dosaženo shody na celém postupu vyjasnit sporné body.
 12. Výbor ČOS převzal jako každoročně záštitu nad konáním XXIX. Brněnských onkologických dnů 26.-28. 5. 2005 v hotelu Voroněž v Brně. První informace s rámcovým programem je v těchto dnech rozesílána všem členům ČOS, oznámení již proběhlo v časopise Klinická onkologie.
 13. Výbor ČOS přebírá záštitu nad konáním akce Kulatý stůl ke kvalitě a dostupnosti onkologické péče, kterou pořádá Aliance žen s rakovinou prsu koncem října v Brně.
 14. Výbor ČOS přebírá záštitu nad konáním X. dnů prof. V.Staška, které se konají 4. - 5. 3. 2005 v TOP Hotelu v Praze.
 15. Výbor ČOS přebírá záštitu nad konáním již tradičních Setkání mladých onkologů v hotelu Medlov ve Fryšavě na Vysočině ve dnech 3. - 5. 6. 2005.
 16. Výbor ČOS podporuje práci skupiny odborníků, která pod garancí Sekce onkochirurgie připraví guideline s kriterii pro indikace a provádění biopsie sentinelové uzliny jako primární alternativy axilární disekce u karcinomu prsu.
 17. Proběhla diskuse o přístupu indikovaných nemocných k novým preparátům, v tomto případě cetuximabu (Erbitux). Obecné stanovisko výboru je takové, že jde o preparát registrovaný, nikoli kategorizovaný. Není tedy zajištěno hrazení preparátu, jeho podání je možné, pokud je či bude tou či onou pojišťovnou uhrazen.
 18. Výbor ČS vzal na vědomí iniciaci otevřené studie podporované firmou Amgen, týkající se intenzifikace režimů chemoterapie.
 19. Financování diagnostiky a léčby dětských nádorů bude po dohodě s vedením VZP prováděno s maximální podporou bez zbytečných bariér, jde o naléhavé případy a s nevelkým celkovým objemem.
 20. Dr.Aschermannová předložila zprávu revizní komise k 31. 12. 2004, z níž vyplývá, že jednání a rozhodnutí probíhala v souladu s právními předpisy, stav účtu činil k 30. 6. 2004 356 tis Kč, uzávěrka hospodaření bude provedena v závěru února 2005.
 21. Výbor ČOS schválil přijetí následujících nových členů : Dolečková ,Šmardová, Kolářová Sláviková, Slávik , Čoupková (Brno), Otavová (Benešov), Pukyová, Šulc (Ústí n.L.), Starostka (Havířov), Gurlich (Praha), Gráf (Ostrava), Hrnčiarik (Hradec Králové), Neumannová (Olomouc), Nedvěd (Kladno).

Příští jednání výboru budou:
15. 2. 2005 v 10 hod. v Jihlavě,
15. 3. 2005 ve FN Motol,
19. 4. 2005 v Mostě,
14. 6. 2005 v Liberci