Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 4.11.2003 v ústavu Na Pleši.

 • Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík 
 • Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
 • Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha
 1. Prof. Dienstbier charakterizoval dosavadní činnost LPR i její mezinárodní aktivity. Pro užší součinnost ČOS a LPR navrhl posílit vedení LPR o členy výboru ČOS a navrhl dr. Stáhalovou. Hlavním cílem PR zůstává ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi usilovat o snižování incidence a mortality na zhoubné nádory. Zmínil Květinový den , kterým LPR vstoupila do podvědomí veřejnosti ČR a který je také významným zdrojem příjmů pro aktivity LPR. LPR má 3000 individuálních a 49 kolektivních členů, především z řad pacientských organizací.
  • formy nádorové prevence: Týden proti rakovině - letos popularizace prevence karcinomu hrdla děložního, informační materiály, denní tisk, Pragomedica - stánek LPR, cirkulující koncerty LPR před květinovým dnem, naposled Ostrava, v příštím roce České Budějovice
  • nabídka šesti 14-denních rekondičních pobytů, část hrazena z dotace MZ ČR
  • vědecká komise LPR poskytuje granty pro projekty, uděluje ceny za nejlepší práci mladých oborníků do 35 let
  • každoročně LPR organizuje Sněm PR, chybí však lékařští garanti, kteří by klubům napomáhali, činnost není honorovaná, což mnohdy oslabuje motivaci

  Dotaz prof. Žaloudíka stran záměrů v prohloubení celorepublikových aktivit i mimo Prahu, s poukazem na existenci Ligy proti rakovině Brno a možnosti Informačního onkologického centra v MOÚ. Prof. Dienstbier přivítal jakékoli formy této součinnosti v celorepublikovém měřítku. Doc. Rob upozornil, že současná koncepce skríningu cervikálního karcinomu je intenzivnější než kdekoli jinde v Evropě, a povede k nadbytečným, možná v systému nezvládnutelným investicím. Doc. Vyzula zdůraznil opět potřebu vyšší informovanosti.
 2. Prof.Žaloudík informoval o stavu příprav na konzultační schůzi WHO Cancer Control Program konanou ve dnech 25.-28.11.03 v Ženevě, kam za ČR za prostředky WHO pojedou dr. Řízková z oboru zdravotní péče MZ, prof. Dienstbier, předseda LPR a prof..Žaloudík, vědecký sekretář ČOS. Výbor ČOS se seznámil s dotazníkem WHO, kterým má být charakterizována onkologická péče v České republice. V textové formě byla charakteristika zpracována, dotazník o dohodě s organizátory ve WHO (dr. Cecilia Sepulveda) zatím zpracováván nebude, protože musejí být jeho parametry na jednání vysvětleny, aby byly jednotně interpretovány. Dotazník stojí na stanovení indikátorů v prevenci, časném záchytu nádorů, jejich léčbě kurativní i paliativní a jednotné indikátory přitom dosud nejsou odbornou veřejností, ani mezinárodní, obecně přijat a používány. Mohlo by tak dojít k desinterpretaci stavu zdravotní a onkologické péče u nás. O jednání a metodice srovnávání údajů na mezinárodní úrovni bude prof. Žaloudík po návratu výbor ČOS informovat.
 3. Kontrola zápisu
  • na příští zasedání pozván a přijede předseda Rady NOR
  • k paliativní péči budou připraveny podklady na jednání další
  • k vedení klinických studií dle pravidel SÚKL samostatný dnešní bod dr.Fínka
 4. Dr. Fínek popsal stav uznávání klinických studií podle pravidel SÚKL. Proběhla široká diskuse, zejména pak ohledně posuzovatelů a způsobu plateb pojištění probandů ve studii.
  Zdá se ČR předběhla požadavky dosavadní vývoj v mnohých zemích EU. Výbor ČOS formuloval dotaz na SÚKL : jaké jsou kategorie studií a jak jsou stanoveny požadavky na pojistné ? (otázka je klíčová třeba pro spolupráci v EORTC, neboť EORTC zastavuje studie v ČR s ohledem na vysokou cenu). Otázku se pokusí objasnit se SÚKL dr. Fínek, předseda Vorlíček vyslovil připravenost v této věci jednat s ředitelem ÚZIS.
 5. Výbor ČOS formuloval hlavní body pro jednání svých zástupců s ředitelkou ÚZIS dr. Mazánkovou dne 10.11. v 9 hod. ve věci modernizace, interpretace a využívání Národního onkologického registru.. Jednání se zúčastní prof. Vorlíček, dr. Stáhalová a prof. Žaloudík.
 6. Diskutována problematika standardů ČOS, které přispěly k udržení dosavadního systému plateb onkologické léčby. Jde zároveň o harmonizaci dosud publikovaných onkologických standardů. Navržena aktualizace některých postupů, která musí být i nadále průběžně prováděna.
 7. Členové výboru ČOS byli informováni o novele "Atomového zákona". Kritizovali, že k jednání byli pozváni pouze zástupci Radiologické společnosti a ne také SROBF a ČOS.
  Informovali se o neutěšeném stavu přípravy radiologických fyziků, kteří budou od roku 2005 limitovat akreditace pracovišť. Prof. Žaloudík informoval, že na MU v Brně je ve spolupráci PřF a LF nově akreditován studijní obor radiologický fyzik.
 8. Na pracovní schůzi organizátorů Běhu T. Foxe, který poskytuje prostředky pro onkologický výzkum, dne 27.11. byl výborem delegován doc.Konopásek.
 9. Výbor schválil přijetí nových kolegů dr. Šafandy (Onkologická klinika VFN Praha) a dr.Černohorského (FNsP Ostrava) za členy ČOS.
 10. Výbor jednomyslně schválil návrh dr. Fínka zaslat blahopřání ČOS dřívějšímu předsedovi ČOS prof. Klenerovi k udělení státního vyznamenání.
 11. doc. Vyzula kritizoval špatnou úroveň spolupráce v registraci nemocných pro léčbu Herceptinem, kterou dostal od VČOS a VZP na starost jako koordinátor. Hovořil o jednání v center diagnostikujících HER2 a aplikujících Herceptin v MOÚ minulý týden. Navrhl i svou demisi z funkce koordinátora, pokud by další spolupráce měla dosavadní mezery a ujednání nebyla centry aplikujícími Herceptin respektována. Výbor ČOS , který se postup rozhodl již dříve garantovat, znovu důrazně upozorňuje všechna centra, že registrační listy pro léčbu Herceptinem nutno dodávat průběžně doc. Vyzulovi do MOÚ. Přednosty center bude žádat o osobní vysvětlení, nebude-li dohodnutý postup respektován.
Zapsal:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
vědecký sekretář ČOS
Schválil:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS