Zápis ze schůze výboru České onkologické společnost ČLS JEP konané dne 21. 10. 2014 v Brně

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Prausová, Tesařová, Petráková, Cwiertka, Kolářová
Omluveni: Dušek, Fínek, Petruželka, Ryška, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi zahájil předseda ČOS prof. Vorlíček a přivítal všechny přítomné.
 2. Po té požádala o slovo prof. Abrahámová, neboť prof. Vorlíček se dožívá svého významného životního jubilea. Popřála prof. Vorlíčkovi za celý výbor ČOS vše nejlepší v dalším životě a předala slovo vědeckému sekretáři prof. Melicharovi, který zhodnotil dílo prof. Vorlíčka a vyzdvihl jeho přínos pro celou naší onkologii. Prof. Abrahámová posléze předala jubilantovi jménem výboru České lékařské společnosti JEP z pověření prof. Blahoše diplom čestného členství ČLS JEP. Čestné členství bylo uděleno na návrh výboru České onkologické společnosti. Návrh jednomyslně podpořili všichni členové výboru. Spolu s diplomem byl předán ještě osobní blahopřejný dopis předsedy ČLS JEP prof. Blahoše. Pak se připojili ke gratulaci všichni přítomní členové výboru.
 3. Schůze pokračovala kontrolou zápisu z minulého jednání.
 4. Firma Janssen podporuje edukační onkologický plán v uroonkologii. Výbor ČOS je ochoten jednat s výborem ČUS o podrobnostech. Definitivní program by měl být probrán s příslušnými KOC. Jednat bude za ČOS prof. Abrahámová a prof. Melichar.
 5. Výbor ČOS nemá námitek proti vzniku sekce Nádorová imunoterapie. Podmínkou je členství v ČOS. Hlásí se prof. Abrahámová, prof. Melichar,  doc. Tesařová, dr. Petráková, doc. Büchler, doc. Prausová, dr. Lakomý, dr. Krajsová, doc. Dvořák.
 6. Projekt standardizace nutriční péče by měl být realizován na platformě  Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii.  Aktivity firem by měly pokračovat ve spolupráci s touto skupinou.
 7. Doc. Prausová se spojí s Mgr. Dvořáčkem, autorem článku „Lékaři mají jedinečnou příležitost stát se lídry pozitivních změn v celé české společnosti“,  a pozve ho na schůzi výboru ČOS.  Článek se týká vykazování různých aktivit lékařů.
 8. Výbor ČOS poskytuje záštitu slovenské společnosti Medium na konferenci:
  • Istoty zákona vs. neistoty života - onkologický pacient (Komora pro medicínské právo MEDIUS, Košiče (ing. Ján Ivo Bero)
  Dále poskytuje záštitu pro:
 9. Fórum onkologů se bude konat 28.11.2014 na půdě Parlamentu ČR.
 10. V příštím roce by se měla konat v Praze konference SIOG (Společnost geriatrické onkologie). Zástupcem ČOS bude dr. Palácová z MOÚ. Pokud zaneprázdnění dovolí, nápomocná bude doc. Tesařová.
 11. Výbor ČOS bere na vědomí „Oncology project“ firmy Janssen.
 12. Výbor ČOS byl vyzván, aby se vyjádřil k zákonné úpravě tzv. alternativní medicíny. S odkazem na §2 (Poslání a cíle), odst. 1 Stanov ČLS JEP: (Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost),  ČOS nedoporučuje přípravu zákonné úpravy v rámci Zákona o zdravotnických službách, která by legalizovala tzv. „alternativní medicínu“ jako zdravotní službu. V případě valné většiny metod z oblasti tzv. „alternativní medicíny“ se jedná o metody neopírající se o vědecky podložené poznatky.
 13. Noví členové
  • MUDr. Matzenauer Marcel  - Onkologická klinika FN Olomouc
  • MUDr. Hanyšová Jana - onkologické odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
  • MUDr. Bartoušková Marie - Onkologická klinika FN Olomouc 
 14. Funkční období stávajícího výboru ČOS končí 20. 6. 2015. Koncem února začne volební období. Zápis z jednání revizní komise je přílohou zápisu.
 15. Předseda prof. Vorlíček urgoval Dr. Hoňka (ředitele VZP) k vyjádření našeho návrhu na ombudsmana. Navrhovali jsme dr. Linkeho z FN Motol.
 16. Výbor ČOS podporuje plošnou vakcinaci proti HPV u obou pohlaví.
 17. Vyplňování VILP je neúnosné a zatěžující pro lékaře. Informace jsou abundantní a nic nepřinášející. Je potřeba tyto dotazníky zestručnit.

 

Příloha: Zápis z jednání revizní komise