Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 15.11.2013

Přítomni:
Vorlíček, Fínek, Dušek, Prausová, Petráková, Vyzula, Kolářová, Melichar,
Ryška, Cwiertka
Omluveni: Abrahámová, Tesařová, Petruželka
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Prof. Vorlíček a prof. Melichar informovali o výsledku jednání o nasmlouvání nových centrových léků (VILP) s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP). ČPZP je připravena uzavřít smlouvy na tato nová léčiva s KOC, která o to požádají.
 2. Doc. Dušek informoval o nejnovější zprávě expertů OECD " OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival". Zpráva objektivně srovnává stav prevence nádorů, dostupnost a kvalitu péče ve vyspělých zemích. Pro ČR zde byla zpracována zvláštní výzva, zdůrazňující potřebu zlepšit ve vybraných oblastech zdravotnickou politiku - tuto zprávu shrnuje tisková zpráva ÚZIS ČR a ČOS ČLS JEP, která je přílohou zápisu. Výbor ČOS s tiskovou zprávou souhlasí. 
 3. Ministr zdravotnictví přistoupil kriticky k projektu, kterým MZ hodlalo zavést tzv. indikátory kvality nemocniční péče. Navrženou sadu indikátorů nelze přijmout ani z hlediska onkologie, na což výbor ČOS opakovaně upozorňoval. Je tedy pozitivem, že projekt je pozastaven a vyplňování indikátorů je pouze na bázi dobrovolnosti, v rámci pilotního testování. S návrhem, jak zpracovat sadu funkčních indikátorů bez nadbytečného zatěžování lékařů vystoupí doc. Dušek na schůzi Asociace nemocnic.
 4. Prof. Vorlíček informoval o problému legislativy KOC a osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně. Obecně se uvažuje o redukci specializovaných center.
 5. Prof. Vyzula a prof. Melichar informovali o průběhu příprav na atestace v klinické onkologii. V roce 2014 proběhnou atestace v Hradci Králové 11.6.2014 (předatestační kurs 12.-23.5.2014) a v Motole 28.11.2014 (předatestační kurs proběhne v listopadu 2014). Nepovinný předatestační kurs proběhl v týdnu od 11.11.2013 v Olomouci, podzimní termín atestací je 29.11.2013 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Členy zkušební komise budou doc. Prausová, prof. Petruželka, prim. Kiss a prof. Melichar. Prof. Vyzula navrhl, aby bylo složení komise vždy projednáno na výboru ČOS. Byla opět diskutována otázka přítomnosti radiačních onkologů u atestace z klinické onkologie a klinických onkologů u atestace z radiační onkologie, což je na základě dohody odborných společností již prakticky realizováno, ale nepodařilo se to, navzdory úsilí SOR obou oborů dosud ustanovit také po formální stránce. Členové výboru ČOS osloví příslušné proděkany na svých fakultách s tímto problémem, který je v kompetenci KOR.
 6. Prof. Vorlíček informoval o zprávě o jednání skupiny pro superspecializovanou léčbu v onkologii, návštěva v KOC  Ústí nad Labem a návrhu doporučení pro KOC Ústí nad Labem pro ministra zdravotnictví. Čeká se na rozhodnutí ministra v této záležitosti. Zájmem výboru ČOS je udržení onkologie ve všech regionech, ale posílení role center superspecializované péče.
 7. Prim. Petráková a prof. Melichar informovali o problematice preparátů Tyverb a Herceptin. V úterý 19.11.2013 proběhne jednání na ústředí VZP, které by mimo jiné mělo osvětlit daný problém. 
 8. Výbor ČOS souhlasí s nabídkou Zdravotnických novin na poskytnutí elektronické verze pro členy ČOS pokud bude poskytována zdarma.
 9. Prof. Vorlíček informoval o problematice podávání vysokodávkovaného vitaminu C u onkologicky nemocných. Výbor ČOS trvá na svém předchozím negativním stanovisku a podivuje nad tím, že tato dosud experimentální metoda, jejíž bezpečnost a účinnost nebyla dosud ověřena dle zásad medicíny založené na důkazech, je nabízena pacientům. Současně se výbor ČOS ohrazuje proti naprosto nekorektní interpretaci svých předchozích stanovisek.
 10. Výbor ČOS opět diskutoval otázku publikování dat NOR bez adekvátní odborné recenze a schválení (reakce na články Geryk a kol.). Prof. Abrahámová a doc. Dušek budou Radě NOR tlumočit nesouhlasné stanovisko výboru ČOS s uvolňováním dat NOR bez souhlasu Rady NOR, a to zejména, je-li cílem zahraniční prezentace dat. V takovém případě je vyžadován i souhlas výboru ČOS.
 11. Doc.Dušek informoval o významném úspěchu a uznání, kterého se dostalo české onkologii. V EU dochází k formování různých "Joint Actions" jako základ plnění výzev očekávatelných v rámci programu HORIZON 2020. V rámci Joint Action Against Cancer byla Česká republika vybrána (a již schválena) jako ukázkový pilotní model pro nastavení budoucích pravidel pro Comprehensive Cancer Care Networking. Tato pozice výrazně zviditelní českou onkologii v zahraničí a lze ji vnímat i jako uznání dosud dosažených a kvalitně prezentovaných úspěchů na poli organizace onkologické péče. Výbor ČOS se zapojením do tohoto mezinárodního programu souhlasí. Agendu spojenou s tímto úkolem bude řešit doc. Dušek spolu s odbornými garanty, prof. Fínkem a prof. Vyzulou.  
 12. Prof. Vorlíček informoval členy výboru, že schválení (endorsement) ESMO Position Paper on Medical Oncology ČOS bylo vzato na vědomí.
 13. Výbor ČOS souhlasí se záštitou nad onkologickými akcemi:
 14. Institut biostatistiky a analýz pořádá pod záštitou ministra zdravotnictví 5.12.2013 v Praze seminář věnovaný stávajícím problémům českých screeningů zhoubných nádorů. Členové ČOS jsou zváni, pozvánka je přílohou zápisu
 15. Noví členové ČOS:
  • MUDr. Michaela Honzírková, Onkologická klinika FTN
  • Doc.MUDr. Leoš Křen, Ph.D. Ústav patologie FN Brno
  • MUDr. Rostislav Kuklík, MBA Sotio
  • MUDr. Petra Kundratová, KOC Zlín