Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 26.3.2013 v Plzni

Přítomni: 

Vorlíček, Fínek, Abrahámová, Petruželka, Tesařová, Prausová, Petráková, Melichar, Vyzula, Dušek, Kolářová

Omluveni:  Cwiertka, Ryška
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi výboru ČOS zahájil prof. Vorlíček. Jsme hosty prof. Fínka, primáře Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň.
 2. Členy výboru ČOS  přivítal děkan plzeňské lékařské fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, PhD. Krátce pohovořil o obtížném financování onkologické péče.
 3. Prof.Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 4. Podrobně probírána nová verze Národního onkologického programu (NOP). Výsledné a schválené znění bude publikováno během měsíce v tištěné i elektronické podobě.
 5. Rozhodnuto o udělení cen České onkologické společnosti za rok 2012. Na návrh poroty (Fínek, Ryška, Kolářová) členové výboru ČOS jednomyslně odsouhlasili cenu České onkologické společnosti za rok 2012:
 6. Doc. Dušek se na základě mandátu, který má společně s prof. Vyzulou zúčastnil jednání zástupců členských zemí EU v Lucemburku, ke spolupráci na poli boje s rakovinou.
  Byl úspěšný a dosáhl toho, že: Česká onkologická společnost je uznaným „collaborative partnerem“ Joint Action – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Bude tak:

  a) dostávat přímo přesné informace mimo politickou scénu, která nefunguje
  b) jedním ze subjektů moderujících diskuzi a přípravu evropské normativy pro KOC, což může napomoci i komunikaci v ČR

  Dále se podařilo prosadit, že IBA MU je zařazen mezi Associated Partners této Joint Action. Jako zástupce nahlásil doc. Dušek (kromě sebe) ve shodě s mandátem ČOS prof. Vyzulu a dále prof. Fínka za sekci farmakoekomiky.
  Letter of Designation podepsaný Ministrem zdravotnictví ČR doc. Dušek předložil výboru ČOS.
  Program „Joint Action“ byl již předložen Evropské komisi
 7. Prof. Vorlíček jednal s novým ředitelem VZP ing. Kabátkem. Jednání bylo velice vstřícné a ing. Kabátek zahájí šetření o možnosti platby za onkologickou péči, která by následovala za pacientem.
 8. Prof. Vorlíček a doc. Dušek podali krátce zprávu o jednání s MZ ČR ohledně tzv. indikátorů kvality velkých zdravotnických zařízení / center, které nyní připravuje ÚZIS ČR. Dodané materiály byly nekompletní, zmatečné, a obsahovaly řadu chyb. Specificky onkologie se netýkala žádná část tohoto zmatečného textu. Prof. Vorlíček na základě i předchozích jednání výboru ČOS tyto materiály zcela odmítl jako nerelevantní pro hodnocení onkologické péče v ČR na jakékoli úrovni. Výbor společnosti stále očekává vyjádření MZ ČR k podkladům dodaným z ČOS na konci roku 2012.
 9. Videokonference, vedená prof. Fínkem na téma revize plátců vyvolala velký ohlas.
 10. Na žádost Mgr. M. Burgera, výzkumného pracovníka IBA byli jmenováni dva garanti pro přípravu a realizace sběru dat VILP pro léčbu kastračně rezistentního karcinomu prostaty po progresi na docetaxelu. Pro léčebný přípravek Zytiga (abirateron) bude garantem prof. Melichar a pro léčivý přípravek JEVTANA (kabazitaxel) bude garantem prof. Abrahámová. Přípravky budou dostupné ve všech KOC. Zodpovědnost za tvorbu CRF u obou preparátů má prof. Fínek.
 11. Výbor ČOS děkuje doc. MUDr. T. Büchlerovi, Ph.D. za vzorné zorganizování onkologického čísla Postgraduální medicíny.
 12. Prof. Fínek referoval o členství v komisi MZ pro „orphan drugs“, kde zasedá ještě doc. Dušek a Dr. Kubáčková. Onemocnění s incidencí 5/100000 se považují za vzácná a je tendence léky na tyto choroby směřovat výběrově jen na některá KOC. Výbor ČOS znovu zdůrazňuje plnoprávnost a souměřitelnost všech KOC.
 13. Dr. Petráková referovala o účasti (spolu s doc. Prausovou) v pracovní skupině pro kultivaci zdravotních výkonů MZ ČR. Výkon č. 42510 - Náročná aplikace režimů léčby cytostatiky byl nově ohodnocen 760 body (dříve 472 b.). Výkon 42520 - Aplikace protinádorové terapie byl nově ohodnocen 240 body (dříve 102 b.). Vytvoření kódu a bodové ohodnocení ukončené, validované a přijaté hlášenky NOR bylo zamítnuto.
 14. Noví členové: Česká onkologická společnost:
  • MUDr. Chlachula Lukáš - Onkologické odd. Nemocnice Nový Jičín
  • MUDr. Lesná Lenka - Interní oddělení, Oblastní nemocnice Příbram
  • MUDr. Štipl Jiří - Nemocnice Jindřichův Hradec
  • MUDr. Vokurka Samuel, Ph.D. - Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň
  Neuroonkologická sekce:
  • Doc. MUDr. Jančálek Radim, Ph.D. - Neurochirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
  • MUDr. Vinakurau Štěpán - Proton Therapy Center, Praha
  • MUDr. Klener Jan - Neurochirurgické odd., Nemocnice Na Homolce
  • MUDr. Kazda Tomáš - klinika radiační onkologie, MOÚ Brno

 15. Žádost společnosti REKESH Comp. s.r.o. o žáštitu ČOS pro projekt „ Prevence karcinomu prsu - edukace samovyšetřování“ nebylo vyhověno.
 16. ČOS uděluje záštitu Jihočeským onkologickým dnům.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.