Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 26.2.2013

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Prausová, Petráková, Cwiertka, Fínek, Tesařová, Petruželka,

Omluveni: Ryška, Dušek, Vyzula, Kolářová
Nepřítomen: Žaloudík

Hostitelem byl prof. MUDr. J.Vorlíček,CSc., dr. h. c., ředitel MOÚ a předseda ČOS ČLS JEP. Členové výboru byli přivítáni v nově rekonstruovaném Morávkově pavilonu, kde sídlí Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, které bylo otevřeno letos v lednu.

 1. Provedena kontrola zápisu.
 2. Prof. Abrahámová konzultovala Českou odbornou společnost klinické farmacie ČLS JEP a Pracovní skupinu onkologické farmacie ČFS ČLS JEP ohledně možnosti dělení ampulí Herceptinu a skladování zbytků. Odpovědi obou společností jsou přílohou tohoto zápisu:
 3. Prof. Fínek pohovořil s představiteli SÚKL rovněž o dělení ampulí. Nedostalo se mu žádných validních odpovědí. Úryvky ze zákona o lékárenské službě jsou v příloze.
 4. Prim. Prausová se zúčastnila na velvyslanectví USA prezentace laboratoře ze San Antonia. Tato nabízí testování HPV (cena 12 Euro i s dopravou). Možná dohoda závisí na rozhodnutí MZ ČR.
 5. Prim. MUDr.. Regina Demlová, Ph.D. (vedoucí oddělení klinických studií MOÚ a přednostka Ústavu farmakologie LF MU) přednesla sdělení věnované akademickým studiím. Vysvětlena metodologie, nutnost podání na SÚKL, na etickou komisi. Toto může zajistit platforma ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Netvork), která nabízí administrativní podporu. Národním koordinačním centrem byla určena MU a to farmakologický ústav v Brně. Prezentace je přílohou zápisu. Další informace na www.pharmaround.cz

 6. Dr. Jiří Šedo informoval o úhradách lůžkové péče a o možnosti vykazování DRG v tomto roce. Výbor ČOS se přiklání k zahájení příprav pro přeřazení chemoterapie a radioterapie do DRG zařazením tzv. markerů. Je třeba vyjednat s MZ ČR podmínky pro přechod těchto skupin do DRG alfa tak, aby byly podmínky přijatelné. 
 7. Výbor projednal žádost o vytvoření nového KOC v Karlovarském kraji. Členové výboru se všemi hlasy vyslovili proti tomuto záměru. Námitky oponentů tohoto projektu se za současné situace jeví jako oprávněné. Stávající síť KOC považuje výbor za dostačující. V Karlovarském kraji nejsou předpoklady personální, prostorové ani technické.
 8. Doc. Dušek se zúčastnil jednání delegátů členských států EU při přípravě Joint Action – New EU Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Program je připravován v kapitolách pokrývajících všechny aspekty péče od prevence a screeningů, přes diagnostiku a léčbu nádorů až po paliativní péči. Výstupy z jednání budou představeny na dalších jednáních výboru; v této fázi je aktuální otázka zapojení se do jednotlivých pracovních skupin. Byl přednesen návrh na zapojení České onkologické společnosti ČLS JEP do workpackage „integrated cancer care“, který bude řešit otázky multidisciplinárních týmů a kritérií komplexních onkologických center a sítí. Výbor souhlasí.
 9. NA dotaz MUDr. Svobody (našeho zástupce v ESMO) o možnosti založit při ČOS sekce Mladých onkologů odpovídá výbor takto:
  • a)      Sekce v rámci ČOS jsou orientovány čistě odborně a nikoliv věkově.
  • b)      Již řadu let existuje Klub mladých onkologů podporovaných ČOS. Eventuálním založením sekce by došlo ke zbytečnému dublování.

 10. Garantem ČOS pro sběr dat týkajících se Afinitoru a hodnocení jeho účinnosti byl zvolen prof. Melichar.
 11. EUNI nabízí vzdělávání onkologů. Výbor bere informaci na vědomí a sděluje, že má své vlastní vzdělávací programy.
 12. Hovořeno o léčbě Avastinem (co je a co není kombinovaná léčba). Tento hovor podnítil prim. Janovský. Na všech KOC je podobný problém. Výbor se obrátí o právní pomoc (zařídí prof. Fínek).
 13. O internetovém portálu Linkos referovala MUDr. Nováková. Její prezentace je přílohou zápisu.
 14. Započata diskuse o Národním onkologickém programu. Tomuto tématu se budeme intenzivně věnovat na příští schůzi.
 15. Výbor ČOS uděluje záštitu těmto jednáním a sympoziím:
 16. Noví členové:

Česká onkologická společnost:

 • MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Hemato-Onkologické odd. FN Plzeň
 • MUDr. Kateřina Jirsová, Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
 • MUDr. Pavla Jungmannová, Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
 • MUDr. Kateřina Licková, RTO klinika, FNKV
 • MUDr. Klaudia Regináčová, RTO klinika, FNKV
 • Mgr. Veronika Krhutová, Laboratoře AGEL a.s., laboratoř lékařské genetiky – úsek molekulární biologie, Nový Jičín

Sekce preventivní onkologie:

 • MUDr. Tomáš Kepák, Klinika dětské onkologie, FN Brno
 • MUDr. Jozef Čupka, praktický lékař pro dospělé, Praha 6

Sekce neuro-onkologická:

 • Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, Neurochirurgická klinika LFUP a FN Olomouc
 • MUDr. Miloslava Zlevorová, Onkologická klinika, FN Olomouc
 • MUDr. Eva Čecháková, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
 • Doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika LF UK a FN Olomouc
 • Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc

V Praze 26.2.2013

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Zápis ke stažení ve formátu pdf