Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 12. 2006 ve Faustově domě VFN, Karlovo náměstí, Praha 2

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková, Přibylová, Cwiertka, Konopásek, Petera, Rob, Eckschlager
 • Omluveni: Vyzula, Stankušová, Fínek
 • Hostitelské pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK
 1. Předvánoční schůzi zahájil předseda ČOS prof. MUDr. Jiří Vorlíček,CSc. a uvítal hosty prof. MUDr. Zimu, DrSc. – děkana 1. LF a MUDr. Břízu – ředitele VFN. Oba hosté ujistili přítomné svou podporou České onkologické společnosti ČLS JEP i Onkologického programu. Onkologie je nosným programem jak 1. LF UK, tak VFN. 

 2. Následoval koncert studentů pražské konzervatoře.

Dále následovala kontrola zápisu z minulé schůze. Konstatováno, že veškeré úkoly byly splněny. 

 1. Dr. Foretová, která se ujala organizování genetické sekce, dosáhla přihlášení značného počtu členů. První schůze byla v Olomouci a zápis bude zveřejněn na portálu Linkos. Jednalo se o způsobu a možnostech hrazení preventivního genetického testování rizikových osob. 

 2. Prof. Vorlíček informoval o schůzi na MZ týkající se financování dětské onkologie. Podle platných předpisů nesmí být podáván žádný lék „off label“, tj. mimo indikace uvedené v SPC. To by však byl konec dětské onkologie. Ministr zdravotnictví podepíše výjimku platnou pouze pro dětskou onkologii. 

 3. Hostem výboru byl doc. Klozar z Kliniky neurochirurgie nemocnice ve Střešovicích, který přišel pozvat onkology na Kuncův memoriál. Toto sympozium s celostátní působností je obdobou Staškova dne v neurochirurgii. Letos bude celý memoriál věnován neuroonkologické problematice. Bude se konat ve dnech 15. – 16.3.2007. 

 4. Dalším hostem výboru byla Dr. Nováková, která se stará o stránky Linkos. Její prezentace se týkala činnosti těchto elektronických stránek. Písemná forma prezentace je součástí tohoto zápisu. Návštěvnost stránek se zmnohonásobila jak v odborné, tak i laické veřejnosti. Linkos se dále rozvíjí a rozšiřuje, což přítomní kvitovali s velkým uspokojením. 
  (S tímto zápisem je také distribuováno oznámení o změnách v části určené pacientům a jejich blízkým na www.linkos.cz)

 5. Prezentace doc. Roba se týkala skríningu karcinomu čípku děložního, zejména možnosti vakcinace proti HPV viru. Je třeba dále pracovat na skríningu tak, aby byl efektivní stejně jako ve vyspělých státech. Výsledek očkování může být patrný až za 20 let. I po zavedení vakcinace musí pokračovat skríning podle vědeckých kautel. Po vyslechnutí přednášky a po živé diskuzi členové výboru hlasovali, buď pro variantu A nebo B.

  • Varianta A:
   Výbor podporuje plošnou vakcinaci dívek ve věkové skupině 11 až 13 let, a to třemi dávkami vakcíny. Finanční náročnost (50 000 dívek v jednom ročníku při centrálním nákupu cca 300 miliónů korun) pro jeden ročník je dlouhodobou investicí ve veřejném zájmu. Tato vakcinace by měla být hrazena z veřejných prostředků a měla by být zařazena do očkovacího schématu pediatrů. Plošné očkování by mělo být zcela v jejich kompetenci a odpovědnosti. Jiná než plošná vakcinace dívek před zahájením pohlavního života nebude mít z onkologického hlediska výraznější dlouhodobější efekt.

  • Varianta B:
   Výbor nepodporuje plošnou vakcinaci dívek ve věkové skupině 11 až 13 let. Výbor onkologické společnosti doporučuje vyčkat zkušeností z ostatních zemí o efektivitě vakcinace a pouze doporučuje provádění vakcinace na základě dobrovolného rozhodnutí každého jedince, případně za spoluúčasti zdravotních pojišťoven dle jejich možností. Prostředky z veřejných zdrojů je toho času možno efektivněji využít v jiném segmentu zdravotnického systému. 

  • Pro variantu A hlasovalo 10 členů z 12 přítomných. Pro variantu B hlasovali 2 členové. Výbor tedy podporuje většinovým stanoviskem variantu A.

  • I po zavedení vakcinace musí dále pokračovat skríning u žen očkovaných dle doporučených zásad. Zároveň onkologická společnost považuje za nezbytné realizovat efektivní, organizovaný a auditovaný skríning cervikálního karcinomu, pro populaci ve věku 25 až 65 let dle současných znalostí.
 6. Prim. MUDr. Aschermannová informovala o výběrových řízeních na zdravotnická zařízení Středočeského a Zlínského kraje, kterých se zúčastnila spolu s Dr. Konopáskem za výbor ČOS. Členové výboru vzali informace na vědomí. 

 7. Česká společnost analytické cytologie žádá ústy prof. Eckschlagera o převzetí záštity nad svým sympoziem, které se bude konat 23. – 26.6.2007. Členové výboru vyslovili souhlas. 

 8. Konalo se jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí o změně pracovní schopnosti. Vyhláška se bude revidovat a bude se pracovat na revizi tohoto systému. Výbor zaujme stanovisko na svém lednovém zasedání. 

 9. Prof. Abrahámová informovala o plánované schůzce ÚZIS s doc. Duškem a předsedkyní Rady NOR, která se bude konat v první polovině ledna. Obsahem jednání budou možnosti dalšího využití dat NOR. Ředitelka ÚZIS Mgr. Mazánková prokázala velkou vstřícnost. 

 10. Revizní komise byla požádána o sestavení volební komise pro nadcházející volby nového výboru ČOS. Volby se uskuteční v květnu 2007. 

 11. Výbor byl dotazován, zda kdysi v minulosti došlo k domluvě o vykazování výkonů zpracování a uskladnění spermií u onkologických nemocných. Odpověď je záporná. Tato otázka nebyla nikdy předmětem jednání výboru ČOS. 

 12. Do ČOS byli přijati tito členové: Radová (Olomouc), Wiecek (Olomouc), Berkovcová (Olomouc), Podolonovičová (Olomouc), Dziechciabková (Olomouc), Hostašková (Olomouc), Kratochvílová (Olomouc), Čabiňaková (Praha), Louthan (Praha), Vrána (Praha), Kotačková (Kladno) 

 13. Příští schůze ČOS se bude konat 23.1.2007 v Brně - KOC FN Brno v 10,00 hod. 
  Další schůze budou:
  • 20.2. 2007 v Praze v Motole
  • 3.4. 2007 v Brně - MOÚ
  • 15.5. 2007 v Praze na Bulovce
  • První povolební schůze bude 19.6. 2007 v Brně v novém kampusu ILBIT MU.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 19.12.2006