Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 21. 11. 2006 v Brně

 • Přítomni: Vorlíček: Abrahámová, Stáhalová, Přibylová, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Aschermannová, Eckschlager.
 • Omluveni: Konopásek, Petera, Rob, Stankušová, Petrželka.

Schůze se konala v Ústavu biostatistiky a analýz v Brně. Ředitel Ústavu a hostitel doc. Dušek přivítal zúčastněné.

 1. Prof. Vorlíček zahájil schůzi kontrolou zápisu z posledního setkání a nebyly shledány žádné nesplněné úkoly.

 2. Prof. Vorlíček oznámil, že se chce ucházet o funkci předsedy ČOS v příštím volebním období. Požádal o tajné hlasování, zda členové výboru souhlasí s jeho rozhodnutím a jeho podporou. Schváleno všemi hlasy.

 3. Doc. Dušek informoval o aktivitách SVOD.
  • V těchto aktivitách, zejména zpočátku, velice vycházel vstříc Český statistický úřad. Členové výboru vyslovili souhlas k tomu, aby doc. Dušek zkoncipoval a spolu s předsedou ČOS prof. Vorlíčkem zaslal tomuto úřadu jménem ČOS děkovný dopis.
  • Projekt SVOD byl zpočátku podporován MZ, po nástupu MUDr. Ratha do funkce ministra zdravotnictví byla podpora zastavena, ale projekt byl ústavem přesto udržen při životě a dále se rozvíjel. Doc. Dušek dále podrobně informoval o stavu projektu SVOD o dostupnosti jeho dat, o podmínkách, za jakých je možno žádat o lokální licenci.
  • Databáze dostupná jednotlivým onkologům neobsahuje identifikátory nemocnic, ale je možné regionální třídění.
  • Licence bude vždy poskytována na základě žádosti o odbornou analýzu.
  • Data nebudou nikdy veřejně uvolněna pro jakékoliv srovnání nemocnic a center.
  • Je připraven metodický postup a pilotní analýza definující referenční standardy relativního 5tiletého přežití. Tato data budou zpřístupněna jako celorepublikový odhad. Bude možné srovnání regionu proti regionu, srovnání regionu či zdravotnického zařízení proti republikovému referenčnímu standardu. Vznikne zvláštní modul SW SVOD specializovaný na srovnávací analýzy. Vzhledem k uvedeným srovnávacím analýzám je třeba, aby výbor vždy posoudil dostupnost kódů v systému SVOD. Dále je třeba jménem výboru žádat o poskytnutí klíče ke kódům nemocnic pro analytický tým, který se o zpravodajství stará za podmínek, že kódy nebudou nikdy zveřejněny. Analýza bude provedena jen pro vedoucí KOC, a tím nastane rozumná situace, kdy analýza bude poskytnuta pouze pracovištím, kde je možné skutečnou analýzu provést.
  • Kódy jsou zcela důvěrné a je zajištěno opatření proti jejich zneužití.
  • Prof. Abrahámová požádá ředitelku ÚZIS paní Mgr. Mazánkovou o zahájení jednání o podmínkách poskytování kódů.
  • Žádosti o licence se budou projednávat a schvalovat na výboru ČOS.
  • Doc. Dušek dále informoval, že začala spolupráce se slovenským NOR, který bude rovněž inkorporován do projektu SVOD.
  • Doc. Dušek dále výbor informoval o jednání s představiteli VZP, kteří navrhují spolupráci na analýze dat NOR v propojení s daty VZP. Cílem by měl být výstup napomáhající ocenění onkologické péče při respektování klinických stádií a rizikových faktorů. Výbor tento záměr neodmítl, ale konstatoval, že jeho realizaci musí předcházet upřesnění záměru, výstupů i jednotlivých kroků. K tomu bude nutné dále jednat. Odborná spolupráce tohoto typu má ovšem pro ČOS smysl pouze tehdy, dojde-li ke smluvnímu uznání existence KOC.
  • Obsah zajímavé a velice přínosné přednášky doc. Duška je nedílnou součástí tohoto zápisu ve formě přílohy.
 4. Doc. Fínek upozornil na nelogická a postupu lege artis odporující Indikační omezení u některých léků (Zoladex) uvedených v Číselníku VZP a doporučil navázat kontakt s vedením VZP pro přiblížení Indikačních omezení k Doporučeným postupům cytostatické léčby ČOS. 

 5. Výtěžek z Běhu Terryho Foxe činí 1 330 000 Kč. O grant požádaly dvě výzkumné skupiny, a to:
  - Mendlova zemědělská a lesnická Univerzita v Brně, Zemědělská 1 (doc.ing.René Kizek, Ph.D.) na „Studium hladiny thiolových sloučenin ve vztahu k oxidačnímu stresu a nádorovým onemocněním“
  - skupina z Centra buněčné imunoterapie, ILBIT LF MU, Kamenice 3 v Brně (doc. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.) na „Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem“.
  Bylo rozhodnuto o rozdělení výtěžku pro oba projekty rovným dílem tj. 665 tis. Kč.

 6. Výbor ČOS konstatuje, že dosud nedošlo ke smlouvám mezi pojišťovnami a jednotlivými centry. Je třeba, aby vstřícný krok vzešel od pojišťoven právě ve smyslu navázání smluv. Výbor ČOS vykonal spoustu poctivé práce na racionalizaci onkologické péče, bohužel bez jakékoliv odezvy. Výbor nadále jednoznačně stojí za ustavenými KOC/KOS s garancí České onkologické společnosti a kategoricky žádá uznání této koncepce jednotlivými pojišťovnami s nastavením individuálního platebního režimu.
  Používání názvu KOC/KOS bez garance ČOS není akceptabilní.

 7. Prim. MUDr. Lenka Foretová přednesla prohlášení Společnosti lékařské genetiky, která chce ustavit pracovní skupinu (genetickou sekci ČOS) zaměřenou na genetické testování onkologických pacientů. O členství projevili zájem MUDr. Hajduch, MUDr. Novotný, doc. Eckschlager, MUDr. Křepelová, MUDr. Petráková, MUDr. Zimovjanová. Bude naplánována první pracovní schůzka. Výstupem budou doporučení pro postupy u možných geneticky podmíněných stavů, které by mohly vést k rozvoji zhoubného nádoru.

 8. Prim. MUDr. Aschermannová se zúčastnila schůze ČLS JEP. Z revizní komise zaznělo upozornění, že pravidla pro vytvoření sekcí v rámci jednotlivých odborných společností je třeba dodržovat, aby nedocházelo vlivem mylného postupu k zakládání nových společností. Bylo konstatováno, že naše zápisy jsou v souladu se stanovami. Byla přednesena zpráva o činnosti revizní komise.
  ČLS JEP zaujme stanovisko k nově připravovanému zákoníku práce s ohledem na pohotovostní služby.

 9. Na základě jednání odborné společnosti a zástupců angažovaných farmaceutických společností byl iniciován další z řady klinických registrů zaměřených na sledování nákladné farmakoterapie. Předseda ČOS prof. Vorlíček navrhl převést tuto aktivitu pod garanci již velmi dobře fungujícího Onkofóra (sledování Herceptinu, Avastinu) - jako odborný garant byl navržen prof. Vyzula, který tuto úlohu přijal. Projekt je nyní ve fázi oponentury pilotních návrhu CRF, následně bude svolána rada odborných garantů a budou oficiálně oslovena všechna pracoviště s žádostí o zapojení do této aktivity.

 10. Výbor ČOS plně podporuje dopis pediatricko-onkologické sekce zaslané náměstkovi ministra zdravotnictví MUDr J. Štrofovi týkající se financování dětské onkologie. Při ročním výskytu cca 400 dětských nádorů ročně by nemělo jít o zásadní problém.

 11. Prezentován dopis MUDr. Skovajsové a Doc. Daneše, kterým se žádá zvláštní garance mamografického programu. Výbor toto bere na vědomí, vyslovuje se v tom smyslu, že není třeba zvláštní garance, neboť podpora mamografického skríningu je součástí NOP, který je garantován ČOS.

 12. Kontaktní osobou za ČOS pro andrologickou sekci ČUS je jmenována prof. Abrahámová.

 13. Výbor ČOS bere na vědomí dopis zástupců urologické společnosti adresovaný Ministerstvu zdravotnictví, který se týká Vyhlášky č.6/2006.

 14. Výbor ČOS se usnesl udělit cenu Výboru ČOS publikaci Klinická onkologie pro sestry (Grada, Praha 2006) autorů: J. Vorlíček, J. Abrahámová, H. Vorlíčková.

 15. Výbor ČOS vzal na vědomí dopis prim. MUDr. Križana, týkající se určitých výkonnostních kódů. Nasmlouvání těchto kódů je předmětem bilaterální smlouvy ZZ a územního pracoviště pojišťovny.

 16. Prof. Abrahámová informovala o dopise ing. Slámy ředitele FN Bulovka, který jí byl zaslán jako předsedkyni Rady NOR. Ing. Sláma žádá znovuzřízení pobočky NOR v nemocnici Na Bulovce, a to pro Prahu 7, 8, a 9 od 1.1.2007. Hlásí se tak k nové koncepci elektronické hlášenky. Výbor shledává požadavek jako legitimní a chvályhodný a plně doporučuje ke kladnému vyřízení.

 17. Výbor společnosti schválil vstup nových členů: Jůnová (Plzeň), Zubíková (Ostrava), Votavová (Plzeň), Horažďovský (České Budějovice), Netíková (Praha), Chaudhary (Nový Jičín), Halámková (Brno), Neumannová (Chomutov), Keznikl (Chomutov), Kreisslová (Chomutov).

 18. Uděleny garance těmto aktivitám: Hradecké dny, 16.- 17.2.07, Kolorektální karcinom, Liberec 13.-14.9.07,Jihočeské onkologické dny v Českém Krumlově, 11.-13.10.07.

 19. Vyslovena podpora protikuřácké bilbordové akci s názvem „Nemáme vzdělání, ale nekouříme“, kde na fotografiích vystupují psí miláčci řady onkologů. Akce měla velký úspěch (ohlas z tisku). Výbor žádá inkorporaci loga ČOS a po splnění této podmínky bude schválena finanční podpora 50 000 Kč.

 20. Konference Farmakoekonomika v onkologii se bude konat v Praze v Lékařském domě dne 25.1.07. Ještě je možné přihlásit vlastní sdělení.

 21. Výbor vzal na vědomí dopis Ligy proti rakovině a Usnesení sněmu dobrovolných organizací.

Příští schůze ČOS bude 19.12.06 ve VFN v Praze.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 21.11.2006