Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15.5.2012 v Thomayerově nemocnici v Praze

Přítomni: Vorlíček, Fínek, Dušek, Prausová, Abrahámová, Petráková, Vyzula, Tesařová,

Kolářová, Melichar, Petruželka

Omluveni: Ryška, Cwiertka
Nepřítomen: Žaloudík
Hosté: MUDr. T.Svoboda Ph.D. a prof. MUDr. V.Kolek, DrSc.
 1. Výbor ČOS zahájil prof. Vorlíček
 2. Výbor ČOS byl hostem prof. Abrahámové. Členy výboru pozdravil ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA. Pohovořil o nutnosti redukce některých lůžek, o nutnosti jednat s pojišťovnami a o nové úhradové vyhlášce.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 4. Host MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. informoval o pozici národních reprezentantů ESMO, kterým je za naší společnost. Požadavky se zvyšují a reprezentanti jsou vyzýváni k vyjádřením k různým událostem a záležitostem v jednotlivých zemích. Předsedkyní ESMO je nyní prof. Matine Piccart.

  Nábor nových členů ESMO vázne na relativně vysokém ročním poplatku (175 Euro). Umožnění stáží či edukačních kurzů v rámci ESMO je však možné jen na základě členství.
  Námi nominovaní kandidáti na cenu ESMO byli řádně nahlášeni, zatím není znám výsledek.
  ESMO poskytuje záštity i různým národním konferencím. U nás se to zdařilo zatím jen u Pneumoonkologické konference, konané letos v dubnu.
  V září bude schůzka národních reprezentantů v Bruselu.
  Některé evropské státy uznávají jako jedinou kvalifikaci v klinické onkologii ESMO zkoušky.
  Prof. Melichar sděluje, že loni byla uznána Medical Oncology jako obor v EU.

  Dr. Svoboda zjistí legislativní zakotvení tohoto oboru v EU.
 5. Prof. Kolek, předseda Výboru pneumologické a ftiseologické společnosti ČLS přednesl návrh pneumoonkologických center na certifikovaný kurz v pneumoonkologii v trvání 6 měsíců, který by frekventanta opravňoval k práci onkologa na pneumoonkologii. Rozvinula se bohatá diskuse všech členů výboru.
  Členové výboru ČOS nezpochybňují roli pneumologa v diagnostice karcinomu plic a léčbě lokálních komplikací tohoto onemocnění. Současně však všichni přítomní členové výboru vyslovili názor, že pneumolog, který má podávat protinádorové léky, musí mít atestaci z klinické onkologie. Tak tomu je i v současné době. Pneumologové se zájmem o léčbu karcinomu plic skládají atestaci z klinické onkologie. Certifikovaný kurz v žádném případě nemůže nahradit atestaci z klinické onkologie, byť by kompetence k podávání protinádorové léčby byla omezena jen na úzkou oblast, v tomto případě nádory plic. Specializace na určitou diagnózu či okruh diagnóz je v průběhu profesního růstu u klinických onkologů běžná. Základní a nepodkročitelnou podmínkou pro další specializaci je však složení atestace z klinické onkologie. Podobně jako klinická onkologie, navazuje pneumologie na interní kmen. Každý pneumolog tedy může být prakticky okamžitě zařazen do specializační přípravy v oboru klinická onkologie a po 3 letech přípravy složit atestaci. Doba odborné přípravy 3 let je přitom podmínkou uznání atestace v jiných zemích Evropské unie. Předpisy nedovolují absolvovat přípravu jinde, než na akreditovaném pracovišti. Praktické problémy spojené s pobytem školence mimo mateřské pracoviště by neměly vést ke snahám snížit kvalitu odborné přípravy nebo současný systém obcházet. Navíc klinický onkolog specializující se na pneumoonkologii používá v léčbě nádorových onemocnění velkou část léčiv běžně podávaných v klinické onkologii. V řadě případů léčí i vzácné nádory, např. sarkomy nebo plicní neuroendokrinní nádory, dostatečnou zkušenost s léčbou těchto vzácných nádorových onemocnění, které se vyskytují převážně v extrapulmonální lokalizaci, může získat pouze během dlouhodobé stáže na akreditovaném pracovišti v rámci klinické onkologie, nejlépe KOC. Zavedení certifikovaného kurzu by znamenalo fragmentaci onkologie, zatímco stoupající incidence duplicitních malignit, zlepšování přežití a s ním související nárůst systémových metastáz i zavádění cílených léků působících u celého spektra nádorových onemocnění vyžadují integrující pohled klinického onkologa, který přes zaměření na určitou oblast má rozsáhlé zkušenosti i v léčbě jiných nádorových onemocnění. Z těchto důvodů členové výboru ČOS se zavedením certifikovaného kursu v této podobě jednomyslně nesouhlasí.
 6. Národní onkologický program - jeho znění je již poněkud zastaralé, je třeba do příští schůzky podávat návrhy na jeho inovaci.
 7. Výbor ČOS projednal stížnost ředitele Onkologického zařízení na Pleši Dr. Vydry, týkající se jednotky intenzivní péče. Uvedený ústav je zařízením paliativní onkologické péče a již z principu tohoto typu péče vyplývá, že intenzivní péče se jeví v takovémto zařízení jako zbytná, jak konečně uvádějí i pravidla ESMO. V případě skutečné nutnosti této péče je možno nemocného přeložit do jiného zařízení, kde je intenzivní péče provozována podle všech pravidel.
 8. Vyhlášku o indikaci lázeňské péče bere výbor ČOS na vědomí.
 9. Internistický kongres - přednáškovou účast za ČOS si vezme na starost prof. Vyzula a prof. Melichar.
 10. Návrh na zřízení sekce preventivní onkologie předložila písemně Dr. Šachlová. Navrhovatelka bude vyzvána prof. Vorlíčkem k zaslání koncepce v rozšířené a konkrétnější formě.
 11. Do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů (vede Dr. Přikryl) byly nominovány Dr. Petráková a Dr. Prausová, doc. Dušek se této funkce vzdává, je určena pro klinické specialisty.
  Dr. Petráková informovala o její první účasti. Výbor považuje účast zástupců ČOS za velice důležitou. Doc. Dušek a prof. Abrahámová připomínají, že je třeba probojovat do seznamu výkonů kód pro dokončenou, zkontrolovanou a validovanou a do ÚZISu zaslanou onkologickou hlášenku. Je třeba se držet finančního ocenění, které podle podkladů jednotlivých NOR zpracoval IBA MU za garance Rady NOR. Výsledky finančního auditu byly předneseny na BOD 2012, celkem jde o sumu 320 - 340 Kč za ucelenou práci při validaci jednoho hlášení. Výbor ČOS postupem přes definovaný výkon souhlasí, výkon bude vázán na pracoviště regionální správy NOR.

 12. Jednání o centralizaci onkogynekologické péče se bude za výbor ČOS účastnit prof. Melichar. Připraví článek do odborného tisku, který podepíší všichni členové výboru ČOS.
 13. Proběhla diskuse o kvalifikačním kurzu klinické onkologie.
  Návrh na E-learning je úkolem do budoucna, v případě realizace konkrétních námětů a projektů nabízí doc. Dušek všestrannou pomoc prostřednictvím sítě všech lékařských fakult ČR a SR – MEFANET (www.mefanet.cz).
  Návrh se jeví některým členům jako moc rozsáhlý a obecný. Kurz je v současné době doporučený a není povinný pro každou fakultu.
  Po rozsáhlé diskusi výbor ČOS nakonec souhlasí s návrhem prof. Vyzuly.
  Na kurzu Mladých onkologů bude distribuován dotazník s cílem zjistit, jak oni sami by si postgraduální školení představovali.
 14. Nová pravidla pro problematiku vycházek u onkologických nemocných - jsou pro onkologické nemocné neakceptabilní. Prof. Melichar napíše za výbor ČOS dopis ombudsmanovi. Návrh dopisu nám bude zaslán.
 15. Byla potvrzena cena ČOS těmto publikacím:
 16. Za mimořádný vědecký přínos výbor ČOS uděluje mimořádnou odměnu 30.000 Kč Dr. T. Büchlerovi, Ph.D. a Dr. O. Slabému, Ph.D.
 17. Přečten dopis prof. Babjuka, předsedy ČUS. Akceptuje zamítavé stanovisko ČOS k onkourologickému certifikovanému kurzu, tak jak byl výborem ČUS v minulosti podán a na výboru ČOS široce diskutován.
 18. Výbor ČOS nemá námitek proti aktivitě pacientských organizací a proti jejich projektům.
 19. V pátek 18.5.2012 je v Brně v MOÚ Fórum onkologů od 10 hod. Je nutné aby přišli zástupci KOC a členové výboru ČOS.
 20. Prof. Vyzula začíná pracovat na novelizaci Modré knihy a vyzývá všechny onkology k příspěvkům.
 21. Ve dnech 4.-5.5. proběhla v Brně mezinárodní konference European Colorectal Cancer Days zaměřená na screening kolorektálního karcinomu. Konference byla velmi úspěšná a osobně se jí zúčastnila řada čelních představitelů řady evropských institucí působících na poli protinádorové prevence. Konference se osobně zúčastnil Eurokomisař pro zdraví J. Dalli. Organizačně ležela tíže této konference na doc. Duškovi. Úspěch konference je v největší míře jeho zásluhou. Závěry konference jsou přílohou tohoto zápisu, další informace budou průběžně zveřejňovány na portálu www.crcprevention.eu. Výstupy konference se týkají metodického rozvoje screeningu KRK v EU a budou dále rozpracovávány. Konference byla zároveň důstojnou propagací snažení českých lékařů na poli screeningu KRK, který ale v ČR není dosud adekvátně centrálně podporován.
 22. Výbor ČOS hovořil o problematice onkologických zařízení mimo KOC. Výbor je přesvědčen, že velký význam mají semináře, které pořádají KOC pro uvedená zařízení ve své spádové oblasti. Zářným příkladem by mohly být akce v KOC Plzeň, Hradec Králové, Vysočina, Ústí nad Labem. Všechna ostatní KOC vyzvána k následování. Ocenili jsme akce v KOC Plzeň, Hradec Králové, Vysočina, Ústí nad Labem.
 23. ČOS dává záštitu na tyto dvě onkologické akce.
 24. Schválen nový člen - MUDr. Jan Mraček, Ph.D., neurochirurgické oddělení FN Plzeň.
 25. Další výbor ČOS se bude konat 19.6. 2012 v Pardubicích.

Praha 15.5.2012

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.