Zápis ze shromáždění členů České onkologické společnosti J.E. Purkyně, konané 20.dubna 2012 v rámci Brněnských onkologických dnů

 1. Prof. Vorlíček, předseda ČOS zahájil jednání a přivítal všechny přítomné.
 2. Prof. Vorlíček přednesl zprávu o činnosti výboru ČOS od voleb v roce 2012, text zprávy o činnosti byl zveřejněn před konáním shromáždění na webových stránkách ČOS. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.
 3. Dr. Ćwiertka přednesl zprávu o hospodaření a revizní činnosti. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.
 4. Doc. Tesařová seznámila přítomné s problémy ve vztahu mezi komplexními onkologickými centry a pracovišti mimo KOC. Připomněla, že problematika byla diskutována již na předchozích onkologických akcích. Z následné diskuse vyplynulo, že základními problémy jsou:

  • Ne vždy dobrá komunikace mezi KOC a pracovišti mimo KOC. Je nutné se problémem zabývat a vytvořit podmínky ke zlepšení komunikace. V rámci jednotlivých regionů by se měla tomuto problému věnovat jednotlivá KOC.

  • Byla diskutována problematika delegace aplikace léku vázaných na KOC na onkologická pracoviště mimo KOC. Byla vyslovena obava, že při stávajícím systému paušálních plateb, se tato léčba řadě nemocných nedostane. Podmínkou delegace této péče by mělo být schválení indikace na multidisciplinárním týmu příslušného KOC. V současné době principy úhrad péče neumožňují realizaci delegace v širším měřítku. Bylo by nutné při jednání se zdravotními pojišťovnami opět otevřít požadavek, aby platba za léčbu léky s vazbou na KOC šla za pacientem. Je nutné připravit strategii společného postupu, který by vedl ke zlepšení dostupnosti léků vázaných na centra.

  • Byl vysloven požadavek, aby na jednání výboru, na kterých se projednává problematika některého z pracovišť, byli přizváni zástupci příslušného pracoviště.

  • Větší pozornost by měla být věnována vzácným nádorovým onemocněním.

  • Účastníci se shodli, že je nutné se k projednávání problematiky vrátit na některé z následujících onkologických akcí. Byl podán návrh, aby se příští diskuse o spolupráci konala v rámci Jihočeských onkologických dnů.

 5. Bod týkající se spolupráce s organizacemi pacientů nebyl vzhledem k časové limitaci projednán. Bude mu věnována pozornost buď v rámci Onkofóra nebo na některé z konferencí s onkologickou problematikou.
 6. Prof. Vorlíček poděkoval všem přítomným za aktivní účast a uzavřel jednání.