Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15. ledna 2008 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně

Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Žaloudík, Vyzula, Abrahámová, Feltl, Cwiertka 
Omluveni: Petera, Bartoš


 • Předseda ČOS prof. Vorlíček přivítal všechny přítomné, popřál úspěšný rok 2008, zkontroloval plnění zápisu z minulé schůze.

 • Za Univerzitní kampus výbor ČOS přivítal děkan LF MU prof. Žaloudík

 • Prof. Žaloudík informuje o záměru nového systému postgraduálního vzdělávání. Jedná se o zavedení kmenové specializace a nástavbové specializace. Obsáhle diskutováno. V současné době probíhá proces novelizace Zákona 95/2004, který byl v dosavadní podobě nekonzumovatelný. Je připomínkována nová struktura kmenových, atestačních a nástavbových oborů. Výbor ČOS v tomto kontextu obšírně diskutoval optimální systém specializačního vzdělávání. Zejména se věnoval otázkám vhodnosti interního kmene v atestačním oboru radiační onkologie a změně názvu oboru klinická onkologie na interní onkologie, což lépe odráží jeho skutečné zaměření i dosaženou kvalifikaci. Tuto změnu názvu pak schválil na základě hlasování v poměru 6:3 (9 hlasovalo, 6 členů pro, proti 3 , 2 členové výboru nepřítomni). Členové revizní komise nehlasují. 

  Výbor pak došel k jednotnému závěru o specializacích v onkologických oborech, který bude dále prosazovat:
  1. Atestační obory:
   • interní onkologie ( s dvouletým kmenem vnitřní lékařství)
   • radiační onkologie (s dvouletým kmenem vnitřní lékařství) po splnění interního kmene je žádoucí: období společného vzdělávání v obecné onkologii a stáže v navazujících oborech - v dalších letech pak specializace do oborů interní onkologie a radiační onkologie
   • dětská onkologie a hematoonkologie ( s dvouletým kmenem dětské lékařství)


  2. Funkční nástavbové specializace po získáni specializace v příslušném atestačním oboru - (mají být flexibilní a pomoci v budování sítě onkologických ordinářů nyní ve čtyřech, dále možná i v dalších oborech):
   • chirurgická onkologie (po atestaci z chirurgie)
   • urologická onkologie (po atestaci z urologie)
   • gynekologická onkologie (po atestaci z gynekologie a porodnictví)
   • pneumologická onkologie (po atestaci z pneumologie - s kmenem vnitřní lékařství )


   Hematoonkologie bude obsahovou náplní samostatného atestačního oboru:
   hematologie a krevní transfuze ( kmen vnitřní lékařství ) 
   a výbor ČOS bere na vědomí stanovisko ČHS, že hematoonkologie nemá být samostatným atestačním ani nástavbovým oborem. Rozhodnutí v této oblasti je plně v kompetenci České hematologické společnosti. 

  Výbor ČOS bude dále podporovat, aby do všech oborů specializačního vzdělávání, které pouze společně tvoří klinickou onkologii jako významný segment medicíny, byly vkládány sdílené společné programy či kurzy zaměřené na obecnější onkologickou problematiku (například z oblasti diagnostických metod, onkopatologie, nádorové epidemiologie nebo managementu onkologické péče), což poslouží také jejich vzájemné provázanosti a spolupráci. 

 • Prof. Abrahámová informuje o uvolnění 7,0 mil Kč pro potřeby NOR, což je o 1,5 mil Kč méně než bylo požadováno a než bylo obvyklé v minulých letech. Peníze jsou zatím dislokovány na MZ ČR, které hledá cesty, jak je předat jednotlivým pracovištím NOR. Není zatím znám klíč pro rozdělení peněz. 

 • Výbor ČOS odsouhlasil záštitu nad těmito akcemi:

 • Prof. Vorlíček informuje o rozhodnutí velvyslanectví Kanady o ukončení akce „Běh Terryho Foxe“ v České republice 

 • Společnost Bristol Myers-Squibb jako garant organizuje 27.2.2008 odborné školení firmy Deloitte „Jak získat prostředky z Evropských strukturálních fondů v období 2007 – 2013.“

 • Prof. Petruželka na návrh výboru ČOS garantuje za ČR projekt MOSES mapující interní onkologii v ČR. Budou osloveny všechny KOC, pak vypracovaná souhrnná zpráva.

 • Ředitel VZP MUDr. Horák, MBA informuje výbor ČOS, že VZP chápe onkologické hlášení jako zákonnou povinnost každého lékaře hlásit nádorová onemocnění.

 • Český rozhlas II vysílá v pořadu Host do domu hodinový pořad s významným onkologem na téma jeho úspěchů a aktivit. Naposledy vystupovala prof. Abrahámová. Výbor ČOS jednoznačně tuto prezentaci onkologie podporuje.

 • Různé
  • Grupování cytostatik v procesu kategorizace léčiv. Stanovisko výboru je, že jednotlivé preparáty v onkologii, které nemají shodnou chemickou strukturu, jsou nezaměnitelné.


 • Příští výbor ČOS se koná 12.2. 2008 v Plzni