Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 11. 2008 v Masarykově onkologickém ústavu Brno

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Cwiertka, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová 

 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Bartoš

 • Host: Doc. Dušek
 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a překontroloval zápis z minulé schůze 

 2. Doc. Dušek informoval o spuštění datového auditu screeningu cervikálního karcinomu s tím, že zároveň je pro tento program nachystán nový Věstník MZ ČR. První prezentace systému auditu již proběhla před zástupci cytologických laboratoří 5.11.2008 na MZ ČR, 19.11.2008 proběhne školení laboratoří a od 1.1. 2009 začne provoz systému. Screening cervikálního karcinomu by se tak měl v průběhu roku 2009 dostat na stejnou informační úroveň jako screening mamární. Datový audit cervikálního screeningu zajišťuje Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity s garancí zapojených odborných společností (gynekologické, patologické). 

 3. ÚZIS ČR odsouhlasil návrh prof. Abrahámové a doc. Duška na uvolnění informací o datech zdravotnických zařízeních v NOR, podle pravidel, která byla předběžně projednána na poradě vedoucích KOC a členů výboru před Onkofórem 2008. Plošně budou uvolněny záznamy pro analýzy, které na výstupu žádné ZZ neidentifikují, ale ukazují distribuci a migraci pacientů. Analýzy s plnou identifikací zdravotnického zařízení na výstupu budou možné jen se souhlasem daného zdravotnického zařízení a budou sloužit pouze pro něj. Již schválená pravidla budou převedena do podoby smlouvy mezi IBA Masarykova univerzita (zpracovatel) a ÚZIS ČR (správce dat). Data budou pro jednotlivá onkologická centra a pracoviště definitivně k dispozici v 1. polovině roku 2009. Doc. Dušek projedná výstupy z dat s dalšími odbornými sekcemi ČOS, neboť mapování distribuce pacientů odhaluje závažné skutečnosti. Výbor ČOS tento postup schvaluje. 

 4. V průběhu října - listopadu 2008 byly dokončeny prediktivní výpočty počtu léčených onkologických pacientů v ČR a byly projednány s vedením VZP. Následně budou předány i vedení Svazu PZP ČR. Veškeré výpočty byly v tomto roce lokalizovány i pro jednotlivé regiony, vedoucím KOC budou rozeslány na konci listopadu po posledních odborných revizích. Doc. Dušek: predikce by neměly sloužit pouze k odhadování nejnákladnější farmakoterapie, data jsou plně využitelná pro analýzy všech modalit protinádorové terapie. Data budou předána i vedoucím odborných sekcí ČOS k dalšímu využití. 

 5. Stav dat NOR: Audit dat NOR posledních dostupných let 2005 - 2006 ukazuje na vážné problémy s kvalitou dat. U některých diagnóz klesá incidence, přičemž jde viditelně o problém s vykazováním nových záznamů a trend má zřejmě i velkou regionální heterogenitu. U většiny diagnóz potom prudce poklesla kvalita dat NOR a narůstá počet neúplných záznamů bez klinického stadia a bez udání jakéhokoli důvodu. Situace bude řešena na ÚZIS a bude proveden audit dat NOR po regionech po zdravotnických zařízeních. Pokud se nepodaří sjednat nápravu bude NOR do 2-3 let znehodnocen. 

 6. Do lékových registrů se v roce 2008 zapojila drtivá většina onkologických center a nasbíraná data jsou objemem i strukturou již zajímavá pro mezinárodní publikace. Déle běžící registry se počtem záznamů vyrovnají uznávaným mezinárodním projektům. Nadto má ČOS v ČR neobvyklý přehled o nákladné terapii a nástroj pro hodnocení jejich výsledků. Pro přípravu dat k souhrnnému zpracování je třeba zkvalitnit některé záznamy a zkontrolovat klíčové hodnoty. Výbor ČOS souhlasí s provedením takové validace, ovšem jen formou, která bude respektovat, že účast v těchto projektech je dobrovolná. Validaci dat provede IBA MU, a to cíleným dotazováním na problematické položky přímo u správců dat center. Validovaná data budou k dispozici ke zpracování a k publikacím - plán publikací bude předložen všem participujícím centrům. Zájemci o sepsání různě zaměřených publikací (epidemiologické, klinické, hodnotící) jsou vítáni. 

 7. Česká onkologie v číslech - připravena publikace pro naše předsednictví v EU, včetně podrobných zpráv o přežití - v posledních 10 letech se zlepšilo přežití nemocných s nádory obecně o 10%. Rukopis bude připraven do Vánoc, práce jsou komplikované mimo jiné i kvůli problémům s kvalitou dat NOR. 

 8. Výbor ČOS navrhuje, aby neuzavření hlášenek ZN roku 2006/2007 bylo sankcionováno. 

 9. ČR nemá stanovenu oficiální funkci epidemiologa nádorů, dopis MZ o oznámení o tomto problému. Doc. Dušek se pokusí nalézt vhodného kandidáta. 

 10. Dopis ředitele VZP Dr. Horáka o žádosti monitorace účinnosti nákladné léčby ( léků) na české populaci. Výbor schválil text odpovědi. 

 11. Doc.Dušek, prof.Vyzula: jednání s plátci o úhradě zdravotní péče, členové výboru a vedoucí KOC dostanou navrhované počty léčených nákladnou léčbou. Inhibitory aromatázy budou vyňaty z nákladné léčby, dostanou se do paušálu, který bude navýšen. 

 12. Diskuse k připravovanému Věstníku MZ ČR stanovujícímu nově počty KOC. ČOS není dosud s návrhem Věstníku seznámena, nemá ani žádnou informaci z MZ ČR k připomínkování. 

 13. Výbor ČOS doporučuje členům onkologické obce účast na lednovém uroonkologickém sympoziu ve Špindlerově Mlýně, za výbor ČOS se zúčastní prof. Vorlíček, prof. Petruželka, prof. Petera, prof. Abrahámová, doc. Fínek, dr. Přibylová. 

 14. Časopis Sanquis - výbor ČOS se hlásí ke spolupráci s časopisem pro publikaci monitorující 14. dny prof. Staška, jmenovitě zajistí prof. Abrahámová, dr. Přibylová, prim. Aschermannová, prof. Petruželka, doc. Fínek. 

 15. Kolektiv prof. Šlampa, prof. Petera - obdržel cenu ČLS za knihu Radiační onkologie. Výbor ČOS blahopřeje. 

 16. Doc. Stříteský - komunikuje s prof. Petruželkou o problematice portů. V České republice je pomocí portů léčeno méně pacientů než v EU. Výbor ČOS podporuje snažení tento negativní stav zvrátit. 

 17. Vydávání JCO v češtině. Výbor ČOS těsnou většinou hlasů podporuje vydávání JCO v češtině, jsou dva zájemci o vydávání, výbor se necítí být kompetentní k rozhodnutí, kdo má tento časopis vydávat, předpokládá, že to bude předmětem dalšího jednání. 

 18. Výbor ČOS opakovaně projednal dopis prof. Melichara: není navýšen paušál center na léčbu doprovázející nákladnou léčbu. VZP tento problém nevidí, je ochotna jej řešit individuálně na základě spotřeby cytostatik v jednotlivých centrech za minulé období. 

 19. Dr. Benešová - dopis výboru ČOS ohledně nasmlouvání zvláštních kódů za jednodenní pobyt na stacionáři - výbor se nebude zabývat. 

 20. Výbor ČOS poskytuje záštitu Klubu mladých onkologů. 

 21. Výbor ČOS poskytuje záštitu nad Hradeckými onkologickými dny. 

 22. Výbor ČOS poskytuje záštitu nad 11. Motolskými onkologickými dny. 

 23. Noví členové ČOS: Možný Jan, Navrátil Jiří, Kaňáková Jana, Tothová Kristína, Hrnčiarik Michal, Pinkavová Ivana, Hornová Jana, Fischerová Daniela, Mendoza Luis. 

 24. MUDr. Cwiertka navrhuje rozpočet ČOS na rok 2009. Výbor ČOS rozpočet schvaluje. 

 25. Výbor ČOS schvaluje navýšení příspěvku pro časopis Klinická onkologie na rok 2009 z 60 000 na 100 000 Kč ročně. 

 26. Prof. Vyzula - žádá o spolupracovníky na přípravu upgrade Modré knihy, hlásit se prof.Vyzulovi. 

 27. Prof. Vyzula - plánuje první setkání mladých onkologů počátkem ledna, přihlášky zasílat prof. Vyzulovi. 

 28. Prof. Abrahámová - zúčastnila se skríninkové komise kolorektálního karcinomu, vede prof. Zavoral, spolupracuje doc.Dušek. 

 29. Příští výbor ČOS se koná ve Faustově domě v Praze 16.12. 2008 v 10 hodin.