Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 19.1.2010 ve VFN Praha

 • Přítomni: Vorlíček, Finek, Petruželka, Bartoš, Vyzula, Cwiertka, Abrahámová, Feltl, Stáhalová, Petera, Aschermannová, Jelínková, Přibylová 
 • Omluveni: Žaloudík

Zápis z jednání v PDF

 1. Zahájení schůze výboru ČOS - prof. Vorlíček, prof. Petruželka 
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČOS. 
 3. Dr.Nováková přednesla informace o stále se zvyšující navštěvnosti stránek linkos.cz svědčící o mimořádné kvalitě webových stránek jak pro odbornou tak pro laickou veřejnost - elektronická verze zprávy je přílohou zápisu. 
 4. Stanoven deadline pro výběrové řízení na přístrojové vybavení z prostředků Běhu naděje (viz zápis z minulé schůze): 15. února 2010
 5. Stanoven deadline pro Cenu ČOS za rok 2009 v oblasti nejlepší práce a monografie (viz zápis z minulé schůze): 15. února 2010
 6. prof.Vyzula informoval o připravovaných vzdělávacích školicích akcích v klinické onkologii, které proběhnou pod hlavičkou IPVZ v koordinaci s plánovanými akcemi Katedry klinické onkologie IPVZ. 
 7. Diskuze členů výboru ČOS o koncepci postgraduálního vzdělávání pro obor klinické onkologie:
  • dvouletý interní kmen je v konsensu všech členů výboru
  • otázka je dvouleté trvání předatestační specializační průpravy, které není zcela v souladu s evropským doporučením
  • návrh zařazení 2 měsíčního vzdělávacího pobytu na oddělení klinické onkologie v rámci interního kmene bude diskutován (Vyzula, Petera, Petruželka, Jelínková)

 8. Nominace ČOS do pracovní skupiny pro obor intenzivní medicína: 
  Návrhy - prof. R. Vyzula, dr. A. Poprach, prim. J. Bartoš, dr. M. Sochor, prof. L. Petruželka, dr. S. Argaláčová. 
 9. Dr. Zuzana Friedmannová - VZP - informace o navrhovaném způsobu úhrady léčivých přípravků dle zvláštní smlouvy pro rok 2010:

  Návrh VZP: vytvoření „budgetu“ pro jednotlivé KOC pro centrová léčiva, tento systém úhrady umožní přesuny finančních objemů mezi jednotlivými ATC skupinami resp. dg. skupinami, jeho nevýhodou je ztráta vazby finančních prostředků na pacienta, což v případě migrace pacientů mezi KOC není optimální. Pojistka obsažená v úhradovém dodatku zajistí, že není možné použít v nemocnicích prostředky na jiné účely.

  Stanovisko ČOS: výbor společnosti je překvapen opětovnou změnou systému úhrad, když VZP na posledním fóru onkologů (zápis je k dispozici) deklarovala svůj záměr nezavádět znovu systém „budgetů“ a tento návrh považuje za krok zpět.

  VZP: Nové molekuly - budou předmětem jednání s VZP, event. bude žádost pro správní radu o navýšení finančního plánu pro každou novou molekulu pro léčbu nádorových onemocnění a výsledek zveřejní.

  Stanovisko ČOS: nová indikace již používaného léku má stejnou váhu jako zavedení nového léku. VZP upozornila na nutnost správného hlášení do ENP, budou zaslány tabulky s počtem pacientoměsíců k opravě, pacientoměsíce budou jedním z parametrů v úhradovém dodatku.

  Pozn.: Diagnostická skupina karcinomu plic bude ošetřena samostatným finančním „budgetem“, který připraví VZP.
 10. prof. Vorlíček: informoval o připravované tiskové konferenci ČOS k financování zdravotnictví v úterý 23.2.2010v 10 hod. v Praze - místo konání bude upřesněno. 
 11. Dopis dr. Zárubové k problematice chemoterapie u LG MG - výbor ČOS souhlasí s indikací na základě evidence pro LG gliomy, podmínkou je uzavření smlouvy s plátci péče. 
 12. Záštita byla udělena pro světový kongres ISOPP (International Society of Oncology Phramacy Practiotioners), který se bude konat v Praze ve dnech 5.- 8.5. 2010. Veškeré informace jsou na webových stránkách konference. 
 13. Noví členové ČOS: Zajíčková,Praha, Pokorná,Praha, Lachnitová,Olomouc, Šálková, Olomouc, Miková, Olomouc, Rabčanová, Olomouc. 
 14. prof. Vyzula: systém a pravidla získávání a používání dat z klinických registrů pro vědecké účely bude kompletně zveřejněn na stránkách linkos. 
 15. prof. Vyzula organizuje Klub onkologických juniorů - KOJ - kompletní informace a možnost zapojení nových aktivistů budou vystaveny na stránkách linkos. 
 16. Návrh na založení kooperativní skupiny zabývající se komplexní problematikou renálních karcinomů. Zájemci nechť se přihlásí na adresu jana.cisarova@vfn.cz Onkologická klinika 1.LF UK. 
 17. prof. Abrahamová: financování NOR zůstane beze změny. 
 18. prof. Abrahámová informovala, že počátkem prosince se konal v Brně certifikovaný kurz pro sestry NOR (kurz byl sponzorován). V letošním roce bude jeho opakování a to 1 - 2x, podle potřeby. 
 19. Závěr a pozvání na 16.2.2010 do Brna na další schůzi výboru ČOS.