Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 19.6.2012 v Pardubicích

Přítomni: Vorlíček, Fínek, Prausová, Petráková, Vyzula, Tesařová, Kolářová,Melichar,Ryška, Cwiertka
Omluveni: Abrahámová, Dušek, Petruželka
Nepřítomen: Žaloudík
 1. V úvodu účastníky uvítal ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. MUDr. T. Gottvald, ředitel společnosti Multiscan s.r.o. MUDr. J. Calta a přednosta onkologie doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulého schůze.
 3. Prof. Melichar seznámil členy výboru ČOS s jednáním týkající se problematiky centralizace onkogynekologické péče. Členové výboru ČOS centralizaci péče o nemocné s gynekologickými malignitami podporují. Byl diskutován dokument vzešlý z jednání. Členové výboru ČOS jsou toho názoru, že by tento dokument neměl řešit problematiku léčby karcinomu prsu, proto doporučují vynechat zmínku o léčbě karcinomu prsu v centrech onkogynekologické péče. Rovněž specifikace počtu lůžek v tomto dokumentu není dle názoru členů výboru ČOS šťastná, není vhodné model z jednoho centra prosazovat jako celostátní. Dopis obsahující tyto připomínky bude odeslán na MZ.
 4. Byla projednána odpověď prof. Kolka ke stanovisku výboru ČOS k certifikovanému kursu pneumoonkologie. Stanovisko výboru ČOS se nemění, pro informaci bude návrh kursu, stanoviska výboru ČOS i pneumologické společnosti zveřejněn na LINKOS.
 5. Byla projednána problematika sekce preventivní onkologie (návrh Dr. Šachlové). Členové výboru ČOS jednomyslně schvalují vznik této sekce. Je nutné, aby činnost této sekce nebyla zaměřena jen na jedno nádorové onemocnění nebo na screeningy. Je nutné, aby byla zajištěna širší účast spolupracovníků na činnosti sekce. Výbor ČOS očekává, že se Dr. Šachlová ujme příprav na zahájení práce nové sekce.
 6. Národní onkologický program - bylo podrobně diskutováno znění dokumentu. Diskuze bude pokračovat na příštím výboru ČOS.
 7. Projednána situace ve VZP, personální změny, slučování poboček, absence dodatků. Tato situace je z pohledu lékařů zajišťující každodenní péči o nemocné s nádory stále více frustrující. Byly diskutovány možné reakce na tento nepříznivý stav.
 8. Projednána otázka vykazování kódů podání chemoterapie. Touto problematikou se bude zabývat prim. Prausová a prim. Petráková.
 9. Prof. Vorlíčkem byla tlumočena výzva k předkládání článků na portál EUNI DIA SPECIAL.
 10. Diskutována problematika indikátorů kvality a definice pacientů, který má být předán a léčen v KOC. Návrh těchto parametrů bude připraven prof. Vorlíčkem a prim. Prausovou.
 11. Řešena otázka revizí SÚKL, nedostupnost trabectidinu a zrušení úhrady goserelinu. Členové výboru ČOS jsou znepokojeni těmito tendencemi, které mohou vést k omezení dostupnosti onkologické péče.
 12. Dr. Cwiertka informoval o konferenci Mladých onkologů.
 13. Doc. Tesařová zajistí jménem výboru ČOS setkání s onkology působícími mimo KOC v rámci JOD.
 14. Výbor se bude i nadále zabývat nepříznivou situací v úhradě centrové léčby, bude konzultovat MZ ČR a plátce péče a v září uspořádá tiskovou konferenci o problémech české onkologie.
 15. Noví členové:
 • MUDr. Rostislav Kotásek, Nový Jičín
 • Ing. et ing. Jiří Polívka, Plzeň

Schůze výboru ČOS v druhé polovině roku 2012:

 • 18.9. Olomouc
 • 23.10. Motol
 • 20.11. Hradec Králové (v nové budově Fingerlandova ústavu)
 • 18.12. Praha (VFN)