Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21.5.2010 v Brně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Bartoš, Cwiertka, Feltl, Fínek, Jelínková, Petera, Petruželka, Stáhalová, Vyzula
 • Omluveni: Přibylová, Žaloudík 
 • Hosté: doc.Dušek, prof.Ryska, prof.Duda 

Zápis z jednání v PDF

Přítomné přivítal prof. Vorliček a provedl kontrolu zápisu z minulého výboru.

 1. Financovaní NOR - prof. Abrahámová jednala na MZ ČR o účelové dotaci na zpracovávání dat NOR, ministryně zdravotnictví dala příslib na první část ve výši 5 mil. Kč ( polovina požadované částky). 
 2. Dr. Ambrožová z VZP žádá o stanovení podmínek pro provozování denního chemoterapeutického stacionáře (indikaci 00041 resp. 00042 dle Seznamu výkonů). Prof. Abrahámová je pověřena vypracováním podmínek za výbor ČOS. 
 3. Onkologické číslo Postgraduální medicíny 2011 - „farmakoekonomika v onkologii“, redakcí jsou pověřeni Abrahámová, Vyzula, Dušek. V průběhu léta budou osloveni všichni potencionální autoři a v září bude výboru ČOS předložen koncept díla. 
 4. Termíny příštích výborů:
  • 21. 9. 2010 Liberec
  • 26.10.2010 Bulovka
  • 21.12.2010 VFN

 5. Onkologické standardy - výbor ČOS se vyjádří k návrhu standardů, které předloží plátce zdravotní péče. 
 6. Postgraduálni vzdělávání - předseda akreditační komise MZ ČR pro klinickou onkologii prof. Melichar navrhuje, aby část interního kmene bylo možno absolvovat na akreditovaných odděleních klinické onkologie. Výbor ČOS žádá prof. Melichara, aby vypracoval podrobný návrh, který by členové výboru ČOS diskutovali a připomínkovali. 
 7. Pracovní skupina pro výživu v onkologii zahrnuje spolupráci se všemi firmami, které o to projeví zájem. 
 8. Danone Institute vypisuje výběrové řízení na grant. 
 9. Medical Health World nabízí propojení onkologických pracovišť v Evropě. V tomto okamžiku děkujeme. 
 10. Paní Hrbková z firmy C4P (compliance4patient) ve spolupráci s firmou Pfizer představila program „Stabil“ - psychologická podpora pacientů s renálním karcinomem. 
 11. Prof. Ryska představil program na podporu pacientů s metastázami do jater. Návrh na zřízení sítě akreditovaných a auditovaných pracovišť, kterým by byla tato péče při splnění podmínek hrazena. Výbor ČOS souhlasí s touto koncepcí - po prostudování navrženého materiálu. 
 12. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii předložila návrh své činnosti, výbor ČOS bere na vědomí. 
 13. Předložená zpráva revizní komise za rok 2009. Návrh prof. Vyzuly - finanční podpora publikačních aktivit v onkologii, např. Zásad cytostatické léčby. Žádosti o finanční podporu je možno posílat výboru ČOS. 
 14. Úkol z minulých jednání výboru (Vorlíček, Dušek) - vznést dotaz na MZ ČR oficiální dotaz na přípravu projektu IOP pro prevenci nádorů. Jednání proběhla, projekt je nyní oficiálně připravován a výpis IOP (7. výzva) je i oficiálně zveřejněn ze strany MZ ČR v médiích. Projekt podporující všechny tři běžící screeningy bude hotov v červnu. 
 15. Dopis Alliance žen s rakovinou prsu - výbor ČOS doporučuje, aby bylo toto stanovisko posláno plátcům zdravotní péče a MZ ČR. 
 16. Výbor ČOS převzal záštitu nad akcemi Medicína stárnuti a důstojnost člověkaNutriční péče v onkologii
 17. Odborné společnosti mohou dávat návrhy na cenu předsednictva ČLS JEP. Návrh za ČOS bude předsednictvu odeslán. 
 18. Přijetí nových členů: Tomáš Jínek, Nový Jičín, Silvia Lopatníková, Novy Jičín, Mojmír Randula Pardubice. 
 19. Výbor ČOS souhlasí se vstupem do International Union Against Cancer, zajistí doc. Finek. 
 20. Projekt PARMA (PAin Relief MAnamenet), výbor ČOS bere na vědomí, zástupcem za výbor ČOS je doc. Fínek. 
 21. Přehled indikačních kriterií na cybeknife bude v provozu od května 2010 na webových stránkách FN Ostrava. 
 22. příslib ZP o hrazení centrové léčby - referenční období je prosinec 2010, viz zápis z Fóra onkologů. 
 23. www.seznam.cz nabízí spolupráci ČOS. Výbor navrhuje, aby byl umístěn na stranách seznamu.cz odkaz na linkos.cz 
 24. Příští výbor se koná 21.9.2010 v Liberci.