Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 23.3.2010 v Plzni

 

 • Přítomni: Vorlíček, Fínek, Abrahámová, Feltl, Cwiertka, Aschermannová, Jelínková, Bartoš, Petera. 
 • Omluveni: Vyzula, Přibylová, Žaloudík, Petruželka, Stáhalová. 
 • Hosté: Dr. Samek, Dr. Nováková - Roche, doc. Dušek, prof. Babjuk

 

Zápis z jednání v PDF

V zastoupení ředitelky FN Plzeň Ing. Jaroslavy Kunové přivítal přítomné doc. Fínek 1. Kontrola zápisu prof. Vorlíčkem. 

 2. Cenu ČOS za Nejlepší monografii v roce 2009 získává Onkogynekologie - autoři David Cibula, Luboš Petruželka a kolektiv. 

 3. Cena ČOS za Nejlepší práce in extenso v roce 2009, získává kolektiv autorů Slabý, Svoboda, Michálek, Vyzula za MicroRNA in colorectal cancer: translation of molecular biology into clinical application", Molecular Cancer 2009. 

 4. Dr. Samek, Dr. Nováková - informace o lékařské videokonferenční síti, celkem jsou do sítě zapojení odborníci z 5 oborů a 68 zdravotnických zařízení. 

 5. Příspěvek z výtěžku Běhu naděje - vítězí sytém vizualizace žilního systému a transportní mechanizmus pro nemocné pro FN Plzeň. 

 6. Hodnocena situace v úhradách nákladných léků pro KOC.
  Výbor ČOS doporučuje, aby vedoucí KOC informovali management nemocnic o tom, jak ve shodě s právními předpisy a požadavkem plátců péče - aby náklady byly na loňské úrovni - má být indikována léčba cytostatiky (skupina L01). Z více pracovišť jsou informace, že management mylně požaduje, aby indikace léčby byla jak kvalitativně (stejné léky ve stejných indikacích), tak kvantitativně (počet pacientů) stejná jako v loňském roce. Toto stanovisko je dáno nepochopením, že veškerá léčiva ve všech indikacích pro které je stanovena výše a podmínky úhrady jsou plátci péče hrazena stejným způsobem (pro většinu pracovišť z paušálu) a také, že lékař je při informování pacienta povinen jej informovat o všech pro něj vhodných způsobech léčby. Pokud tak nečiní, vystavuje riziku právního postihu jak sebe, tak zdravotnické zařízení. Management nemocnic také není plně informován o poklesu ceny léčivých přípravků, k čemuž došlo jednak na přelomu roku ( -7%, „Janotův balíček“), jednak v průběhu procesu stanovování výše a podmínek úhrady (např.Avastin, - 19%). Pro celou skupinu L01 je toto snížení proti roku minulému k 1. 3. 2010 více jak 10%, což zároveň znamená možnost zvýši počet léčených pacientů i v indikacích, které loni hrazeny nebyly. 

 7. Doc. Dušek - navrhuje edukační grant firmy Novartis využít pro seminář Edukace mladých onkologů s pohledem na proběhlé ASCO 2010, společně s minisympoziem. Jak porozumíme výsledkům klinických studií, dále pro vzdělávací program Skrínink nádorů a guidelines, pro prezentaci výstupů z konference MEFANET. Výbor souhlasí a pověřuje organizací Post ASCO meeting prof. Vyzulu a doc. Fínka. Původně navržený termín 21. - 23. června 2010 se zdají výboru příliš časné a navrhuje září 2010. Přesný termín určí prof. Vyzula a doc. Fínek. 

 8. Onkologické číslo Postgraduální medicíny - prof. Ryska, prof. Petruželka - Komplexní léčba nemocných se solidními maligními nádory. Výbor ČOS chválí tuto prezentaci mezioborové spolupráce. 

 9. Prof. Bajbjuk referuje o postoji ČUS ke skríninku karcinomu prostaty. V nedávné době byly prezentovány výsledky dvou studií, z nichž jedna prokázala pozitivní vliv na přežití nemocných. Postoj Evropské urologické společnosti i ČUS k celoplošnému skríninku je však v současné době rezervovaný. ČUS však plně podporuje strategii aktivního vyhledávání karcinomu prostaty u informovaného pacienta. Výbor ČOS tento názor sdílí. ČUS připraví širší materiál a návrh společného postupu v této oblasti, který předloží výboru ČOS. 

 10. Výbor ČOS souhlasí se založením Národního onkologického registru nádorů dětského věku a tkáňové banky nádorů dětského věku. Výbor ČOS podmiňuje svůj souhlas s tím, že se nejedná o kompetici s NOR a zmíněný registr zlepší hlásivost nádorů dětského věku do NOR. 

 11. Doc. Dušek předává členům výboru ČOS výtisky knihy Czech Cancer Care in Numbers. Informuje, že připravuje obdobnou publikaci zaměřenou na pololaickou veřejnost v češtině. 

 12. Doc. Dušek referuje: OECD dotazník zkoumající stav národních programů screeningu a stav různých aspektů léčby zhoubných nádorů (způsob platby za léčbu v daném státě, organizace, dostupnost); dotazník byl takto předán přes ÚZIS ČR a Národní ref. centrum plátců péče - vyplněné dotazníky budou rozeslány členům výboru k odsouhlasení, do zahraničí bude odesílat NRC. 

 13. Konference s MZ ČR, Brno a Plzeň. Výbor ČOS sepisuje žádost o grant MZ ČR na téma protinádorové prevence. Výbor ČOS pověřuje prof. Vorlíčka a doc. Duška dotazem na MZ ( náměstkyně MUDr. Hellerová), jak pokračuje příprava IOP pro prevenci nádorů a screeningových programů. 

 14. Prof. Vorlíček referuje: Založena pracovní skupina pro výživu v onkologii. Výbor ČOS souhlasí. 

 15. Doc. Fínek zdůvodňuje potřebu farmakoekonomické sekce ČOS. Výbor ČOS souhlasí - založení farmakoekonomické sekce ČOS. 

 16. Prof.Vorlíček referuje - založena Pracovní skupina klinické farmacie. Výbor ČOS souhlasí. 

 17. Výbor ČOS považuje předávání onkologicky rozléčených nemocných bez uvedení důvodu v průběhu proponované léčby za neetické. 

 18. Přípravek Yondelis, držitel registrace firma Pharma Mar. SA. Zastoupená v ČR firmou Swedish Orphan Int. , přestal být v ČR náhle dostupným neboť firma Swedish Orphan Int. nepožádala včas po vypršení 12 měsíční lhůty určené pro vysoce inovativní výrobek o nové stanovení ceny regulátora - SÚKL. Ač byla firma Orphan žádána jak poskytovateli, tak plátci péče, aby ke své újmě zajistila preparát alespoň pro rozléčené nemocné, neučinila tak. Výbor ČOS jednání firmy Swedish Orphan Int. považuje za neetické. 

 19. Otevřený dopis prof. Žaloudíka o jeho distančním členství ve výboru ČOS adresovaný prof. Vorlíčkovi nebude součástí zápisu. Všichni přítomní členové výboru ČOS souhlasí. 

 20. Záštita pro vědecké akce výbor ČOS schvaluje :

 21. Výbor souhlasí s použitím kontaktů na členy ČOS pro projekt www.mojepacientka.cz, obsahující zajímavé kazuistiky. 

 22. Noví členové ČOS: Vít Matějka, Plzeň, Zuzana Vlachová, Olomouc, Markéta Gančarčíková, Dačice, Eva Malinová, Praha, Soňa Argalácsová, Praha, Jindřich Polívka, Praha, Tomáš Pikus, Praha, Pavel Lazarov, Liberec. 

 23. Reakce na dopis prof. Žaloudíka ze dne 24. února 2010. Výbor ČOS konstatuje, že prohlášení prof. Vorlíčka o kvalitě onkologické péče, přednesené na konferenci Organizace onkologické péče v ČR odpovídá názoru výboru ČOS. Jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy výboru. 

 24. Prim. Jelínková informuje výbor ČOS, že se nepřipravuje změna ve vyhlášce 95 o postgraduálním vzdělání. 

 25. Ústřední vojenská nemocnice požadovala za doplnění nálezů pro potřeby NOR platbu 400,- Kč. Výbor ČOS upozorňuje, že doplnit data do onkologického hlášení je povinnost ZZ ze zákona. 

 26. Doc. Dušek: členové ČOS, pracovníci NOR a vedoucí KOC jsou zváni 23.4. 2010 na sekci NOR v rámci BOD, budou prezentována nová data o využití NOR a také data o horšící se kvalitě hlásivosti. Výbor ČOS účast velmi doporučuje

 27. Prof. Abrahámová doporučuje apelovat na ÚZIS, aby sháněl prostředky pro provoz NOR, doporučuje svolávat schůze Rady NOR, což se v minulém roce nestalo. 

 28. Prim. Aschermannová referuje - pokračuje jednání na MZ ohledně koncepce oboru paliativní medicíny.