Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21.9.2010 v Liberci

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera,Cwiertka,Stáhalová
 • Omluveni: Žaloudík, Petruželka, Přibylová, Abrahámová
 • Hosté: Dr. Martin Oliverius, Dr.Marek Svoboda

Zápis z jednání

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi 

 2. Prim. Bartoš přivítal přítomné za pořádající pracoviště. 

 3. Kontrola zápisu prof. Vorlíčkem - úkoly z minulé schůze splněny. 

 4. Prof. Vorlíček a prof. Vyzula referují o jednání s plátci péče, na toto téma není nic nového, všichni členové jsou o jednání s plátci informováni zápisy z jednání posílanými e-mailem, jednání budou pokračovat 18.10.2010, kdy se má uskutečnit jednání ČOS s ředitelem VZP Dr.Horákem. 

 5. Dr.Oliverius referuje: Registr HCC, IKEM, prezentuje filozofii registru, registr běží, ale usíná. Zadávání nemocných je honorováno, nejedná se o firemní registr, sběr dat by měl probíhat napříč všemi odbornostmi. Diskutuje prof. Vyzula, prim. Aschermannová, prim. Jelínková - kdo registr obhospodařuje, jak je zajištěna ochrana dat. Výbor ČOS bere existenci registru na vědomí. 

 6. Dr. Marek Svoboda - výkonný redaktor Klinické onkologie - představuje časopis a jeho rozvoj, v roce 2010 byla podána žádost o zařazení Klinické onkologie na seznam sledovaných časopisů pro výpočet IF. V letošním roce bude publikováno 600 stran časopisu. Výbor ČOS podporuje myšlenku, aby Klinická onkologie byla preferovaným časopisem pro prezentaci dat z aktivit podporovaných ČOS. Výbor upozorňuje, že je nutné podporovat citace časopisu Česká onkologie. Prim. Cwiertka navrhuje každoročně uvádět epidemiologická data v Klinické onkologii, jak jsou na www.svod.cz. Výbor ČOS souhlasí a vyjadřuje uspokojení nad rozvojem časopisu. 

 7. Prof.Vorlíček navrhuje na cenu předsednictva ČLS JEP knihu Doc. Duška a kolektivu Czech Cancer Care in Numbers. Výbor ČOS souhlasí. 

 8. prof. Vorlíček referuje potřebu definovat standardy onkologické péče. Komentuje prim. Feltl - standardy péče jsou užívány v místech, kde je konkurence zdravotních pojišťoven. V bývalých zemích Rakousko - Uherské monarchie nemají standardy historický základ. Prim. Stáhalová - standardy nejsou problémem onkologické společnosti. Výbor ČOS souhlasí s názorem prim. Feltla. 

 9. Dopis od prof.Melichara - postgraduální vzdělávání. Prof. Petera doporučuje dvouměsíční stáž z klinické onkologie pro školence oboru interního lékařství. Výbor ČOS tento názor podporuje. Výbor doporučuje převést tuto aktivitu na Akreditační komisi. Návrh za výbor ČOS zpracuje prim. Cwiertka a prodiskutuje s prof. Melicharem. Bude řešeno na dalším výboru ČOS. Navrhované zkrácení doby interní praxe posoudí Internistická společnost na žádost MZ ČR. 

 10. Prof. Vorlíček seznámil výbor se stanoviskem ČOS ke vztahu KOC Ústí nad Labem a Radioterapií Chomutov. 

 11. Prof. Vorlíček referuje: Bratislavské onkologické dny začínají 23. 9.2010, za výbor ČOS se účastní prof. Petruželka. 

 12. Prof. Vyzula: 5.11.2010 se uskuteční na MOÚ Fórum onkologů na téma predikce versus možnosti léčby. Výbor ČOS doporučuje přednést 6 příspěvků z KOC. Vedoucí KOC budou osloveni k prezentaci. 

 13. Dopis prof. Linharta - pozvání k aktivitě proti pasivnímu kouření - aktivita České kardiologické společnosti, výbor ČOS aktivity podporuje a nabízí spolupráci. 

 14. Výbor ČOS nemá námitek proti zániku některých forem preparátu Zofran na českém trhu ( sirup,čípky). 

 15. Stanovisko výboru ČOS k problematice homocysteinu u onkologicky nemocných vypracoval doc. Fínek a prof. Vorlíček, stanovisko na vyžádání ministra odeslali na MZ. 

 16. Do mezirezortní a mezioborové komise pro vzácná onemocnění byl delegován doc. Fínek, výbor ČOS souhlasí.

 17. Prof. Vorlíček referuje: Kongres o kolorektálním karcinomu v Brně, organizuje prof. Hep. Výbor ČOS bude spolupracovat. 

 18. 13.11.2010 se koná konference o doporučených postupech v Olomouci, výbor ČOS doporučuje účast. 

 19. Doc. Fínek: UICC nemá jasno, zda ČOS ČLS JEP ztratil v minulosti členství v UICC a pokud ano, tak jak. Pověřen dalším jednáním. 

 20. Prof. Vorlíček referuje: Národní referenční centrum prof. Abrahámová je spoluautorkou kapitoly karcinom prsu a prof. Petruželka oponentem kapitoly NSCLC. 

 21. Schválena záštita výboru ČOS nad 1. Konferencí o průlomové bolesti

 22. Schválena záštita výboru ČOS nad konferencí Nové imunoterapeutické postupy u solidních nádorů, MOÚ Brno.

 23. Schválena záštita výboru ČOS nad Jihočeskými onkologickými dny 2010

 24. Konference Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, pořádá prim.Neumannová - hlasování o záštitě proběhlo patem, neschváleno, záštita neposkytnuta. 

 25. Noví členové ČOS: Ilona Zedníková, Plzeň, Petra Mikulová, Trenčín, Jaroslav Ďurči, Praha, Lenka Šišková, Otrokovice, Zdeněk Ráčil, Brno, Petr Kozmon, Brno. 

 26. Různé - Doporučené postupy (Modrá kniha) prim. Jelínková se táže na potřebu vyšetřovat EGFR u CRC. Vysvětluje prof. Vyzula - EGFR má vypovídací hodnotu. 

 27. Prof. Vyzula - videokonference o klinických registrech se bude konat 5.10. 2010 ve 14,30 hod. Týkat se bude hlavně validace dat. Jsou přizváni všichni správci registrů. 

 28. Prof. Vorlíček: Hodnotící zprávy SÚKL - SÚKL nerespektuje naše požadavky, návrhy a stanoviska ČOS , diskuze na toto téma bude otevřena na Fóru onkologů. 

 29. Doc. Fínek referuje o své cestě na jednání plátců, poskytovatelů péče, regulátorů, ministerstva zdravotnictví do Varšavy - zástupcem polského MZ byla velice pozitivně hodnocena Modrá kniha ČOS.